จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,990.26858.0071.3 %5.0719.81127.9582.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 73,165.6327,245.0062.8 %5.0262.29113.9056.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี14,843.6113,131.2111.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี15,868.5115,898.00-0.2 %0.062.4349.8920.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,361.693,699.0815.2 %5.0782.86183.2276.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,265.911,620.0050.4 %5.0986.030.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี16,153.3416,037.460.7 %0.52,925.65691.7576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1698.8570.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,407.32930.0078.9 %5.0690.39132.3980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,925.02407.0089.6 %5.0895.85120.8186.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์4,276.90317.0092.6 %5.0549.72134.6475.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,381.76644.0085.3 %5.0414.1979.5580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,613.55597.0083.5 %5.0267.8479.4370.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,343.57633.0085.4 %5.0357.76147.9858.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,455.801,036.0076.7 %5.0251.70131.9547.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง5,017.291,443.0071.2 %5.0340.2047.6986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,848.821,425.0070.6 %5.0341.4747.2786.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,525.77929.0079.5 %5.0250.1393.1062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,359.19696.0084.0 %5.0285.17134.8052.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,385.62723.0083.5 %5.0415.57124.3170.1 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,731.4537,618.00-908.1 %0.01,282.4386.6093.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี7,169.406,588.848.1 %4.01,339.491,495.01-11.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,936.362,379.0051.8 %5.01,029.2819.1898.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,465.851,950.0056.3 %5.01,710.05414.9075.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,625.861,534.0057.7 %5.0555.12126.3977.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13267,099.50284,632.97-6.6 %0.096,563.8727,826.0571.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี4,072.651,780.0056.3 %5.0852.77568.3933.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,565.874,732.0015.0 %5.01,834.211,520.2817.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ4,140.36ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ327.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี5,146.425,115.840.6 %0.51,211.40375.7369.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,520.316,741.00-49.1 %0.0716.45673.486.0 %3.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,583.6311,868.00-112.5 %0.01,385.37250.1381.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี4,161.011,581.0262.0 %5.0592.43382.6135.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,833.831,779.0053.6 %5.01,024.060.09100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,235.981,104.0065.9 %5.0890.95358.1559.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,413.475,831.00-32.1 %0.01,195.21384.9967.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,411.7035,020.00-547.1 %0.01,632.43672.0658.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี6,243.136,356.66-1.8 %0.01,095.69792.3927.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,670.592,945.0019.8 %5.01,062.1039.3796.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,947.8310,079.95-103.7 %0.01,333.5477.0994.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,324.513,375.0072.6 %5.01,042.93471.9754.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,166.244,248.30-2.0 %0.01,138.16322.0571.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,675.252,530.0045.9 %5.01,328.17313.1476.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,271.524,009.2323.9 %5.01,499.4692.1793.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี5,191.385,245.76-1.0 %0.0891.68117.6186.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี12,094.0111,236.707.1 %3.5590.59268.5454.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี166,587.3660,395.8663.7 %5.01,718.5740.1797.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี3,171.561,461.0053.9 %5.0352.30105.7470.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี5,010.783,071.9338.7 %5.01,427.17176.4687.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,542.262,992.0715.5 %5.0940.46104.8388.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,912.227,273.31-5.2 %0.0712.75150.0179.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,644.694,243.008.6 %4.01,309.16624.6852.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)19,493.645,439.0072.1 %5.07,680.98104.0398.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี36,840.996,204.0583.2 %5.0959.47212.5477.8 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"ไม่ครบ2,716.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ246.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 121,071.9959,963.72-184.6 %0.01,869.45139.3692.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 212,279.7013,896.00-13.2 %0.010,745.48202.6598.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 37,413.2410,046.56-35.5 %0.02,541.75221.3191.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 411,847.2212,194.10-2.9 %0.01,395.9644.2596.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,795.933,833.7074.1 %5.0373.59122.8067.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,511.353,663.44-45.9 %0.0337.770.2999.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี33,678.9649,748.00-47.7 %0.01,137.96767.8632.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี31,906.2218,626.0041.6 %5.01,133.85164.0485.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี39,714.8533,752.0015.0 %5.01,366.562,102.17-53.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี30,442.4914,884.5051.1 %5.01,209.080.09100.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี10,665.0119,109.84-79.2 %0.0908.68113.3487.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,644.586,357.4853.4 %5.0952.0573.3192.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี56,401.7325,124.0055.5 %5.02,681.721,554.9642.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 4,171.803,841.007.9 %3.51,138.16483.5557.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 117,208.7111,367.6533.9 %5.03,711.451,057.7471.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,655.012,135.8841.6 %5.0877.15400.0554.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี88,540.0535,859.0059.5 %5.06,440.395,458.6315.2 %5.0
รวม 1,224,900 964,033 21.30 % 188,852 54,613 71.08 %