จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,202.78430.0086.6 %5.0452.3747.5089.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี21,323.0214,210.8833.4 %5.086.62148.20-71.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,701.782,376.0035.8 %5.0699.5790.1787.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,631.671,910.0047.4 %5.0661.5488.4886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี11,004.35551.4695.0 %5.02,391.44276.4588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,785.011,981.0065.8 %5.0306.3057.0081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,500.76868.0080.7 %5.0327.8571.2578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,788.25637.0086.7 %5.0336.3926.6092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,824.261,330.0072.4 %5.0209.6958.9071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,504.57870.0080.7 %5.0219.4828.8286.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,734.311,054.0077.7 %5.0231.1456.7775.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง5,202.611,182.0077.3 %5.0328.3478.0276.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,947.041,286.0074.0 %5.0309.0523.7592.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง7,223.93933.0087.1 %5.0316.5360.8080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ4,381.971,038.0076.3 %5.0323.0638.8988.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี9,489.064,986.0647.5 %5.01,174.971,206.32-2.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,693.801.00100.0 %5.0623.51114.0081.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,161.852,863.0031.2 %5.0965.80660.2531.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,345.291,622.0062.7 %5.0557.12191.2065.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,438.942,511.0027.0 %5.0585.48643.72-9.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,769.243,913.0018.0 %5.01,060.88607.9142.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี4,450.604,134.007.1 %3.5655.14581.3011.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,951.333,781.0036.5 %5.01,441.20662.6354.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,745.953,802.1533.8 %5.01,022.85482.1152.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี15,481.413,571.4476.9 %5.01,688.41772.3454.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง12,175.8015,243.21-25.2 %0.04,209.605,098.65-21.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,981.321,910.0052.0 %5.0794.65877.80-10.5 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,777.0010,051.70-29.2 %0.02,087.74508.2575.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,493.001,569.0055.1 %5.0756.6298.5387.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี6,048.111,113.0081.6 %5.0585.48249.5257.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,721.155,205.60-10.3 %0.0870.72498.1842.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี7,242.907,087.972.1 %1.01,060.88338.8868.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี13,867.428,886.0035.9 %5.01,289.07649.5049.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,301.642,036.0052.7 %5.0870.72136.4084.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี8,033.178,335.17-3.8 %0.01,574.3196.5993.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี15,865.2916,049.64-1.2 %0.02,329.75214.3090.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี9,779.632,815.0071.2 %5.0833.44123.5085.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี5,454.934,777.8612.4 %5.0832.69410.0750.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,984.973,793.0036.6 %5.01,003.83146.6085.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,227.743,280.0037.3 %5.01,213.01270.9977.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี4,035.053,700.008.3 %4.0737.6157.3192.2 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี21,862.019,468.9556.7 %5.0509.63180.5064.6 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 80,306.9283,414.24-3.9 %0.01,287.94420.6067.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,061.42894.0070.8 %5.0471.3844.6590.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี4,141.243,130.0024.4 %5.0690.9013,121.71-1,799.2 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี34,192.6016,520.0051.7 %5.02,029.27252.8487.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,100.111,461.0064.4 %5.0604.49352.5241.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี5,185.815,365.00-3.5 %0.0908.75128.5585.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี5,556.022,415.5056.5 %5.0629.06142.5077.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,897.644,949.60-27.0 %0.0870.72912.25-4.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี5,075.045,459.30-7.6 %0.0536.84267.2050.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,711.983,271.0062.5 %5.02,131.82313.2085.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1194,011.0517,762.8690.8 %5.0985.07166.3283.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 213,780.038,625.1637.4 %5.01,102.1353.1795.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 321,405.2012,497.4741.6 %5.01,399.26218.0284.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี8,174.821.00100.0 %5.0425.760.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี88,728.6649,199.0044.6 %5.01,341.4758.0095.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี127,371.2019,368.6384.8 %5.0822.54129.9384.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี32,107.5836,478.00-13.6 %0.0946.571,500.00-58.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส26,889.6713,022.0051.6 %5.0747.1178.4189.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง44,760.871.00100.0 %5.0766.160.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง81,825.1014,696.3782.0 %5.0689.63136.7980.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี23,217.7827,283.00-17.5 %0.01,885.85958.8049.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,992.804,405.9011.8 %5.0666.88165.8375.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม5,585.4814,173.00-153.7 %0.02,072.7913.1599.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,770.761,869.0050.4 %5.0623.51318.3148.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี40,790.3218,560.0054.5 %5.03,690.376,133.23-66.2 %0.0
รวม 1,166,775 531,986 54.41 % 66,861 42,917 35.81 %