จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,330.891,917.0042.4 %5.0185.3743.9676.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,417.371,693.0050.5 %5.0462.4151.3788.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,465.211,517.0056.2 %5.0481.4246.9490.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 126,311.3618,681.0029.0 %5.03,037.69462.6584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 235,460.702,971.4691.6 %5.03,309.57384.4888.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,982.438,006.10-0.3 %0.0279.3158.9078.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,948.838,568.74-73.1 %0.01,013.85456.6755.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,839.352,387.0037.8 %5.0709.61260.6063.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,068.091,826.0040.5 %5.0424.3798.9176.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,162.551,720.0045.6 %5.0443.3949.2988.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,195.842,776.0013.1 %5.0471.26337.9228.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,935.262,291.00-18.4 %0.0351.4773.7979.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,970.215,631.75-13.3 %0.01,032.87280.2572.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร9,954.6611,490.00-15.4 %0.01,165.98734.0637.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,499.412,352.0032.8 %5.0576.50204.7464.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร4,077.671,038.0074.5 %5.0671.5952.9592.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,986.841,794.0039.9 %5.0386.3498.9174.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร4,208.405,202.00-23.6 %0.0728.63247.0066.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร11,112.4240,274.00-262.4 %0.01,566.73842.1046.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,465.011,985.0055.5 %5.0804.71488.3439.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,509.171,541.0056.1 %5.0432.56112.6174.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร6,164.0614,130.55-129.2 %0.01,288.2262.8895.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร3,098.551,542.0050.2 %5.0348.31179.5548.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,918.361,789.0054.3 %5.0652.57220.0466.3 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,762.692,600.0030.9 %5.0595.5279.2486.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,799.493,994.0716.8 %5.0557.4972.7287.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,811.915,050.00-32.5 %0.0519.4546.2691.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,912.582,867.0075.9 %5.0574.42154.4173.1 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 63,835.8063,363.000.7 %0.5906.84449.5050.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 77,368.9919,284.00-161.7 %0.01,806.18437.5575.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,111.681,490.0052.1 %5.0348.3115.8195.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,238.8115,330.25-49.7 %0.02,040.73481.2576.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,373.775,328.00-21.8 %0.0842.73305.4563.8 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,336.6720,144.00-141.6 %0.01,478.51204.2586.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,810.262,134.0044.0 %5.0690.600.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,418.35784.1490.7 %5.02,177.1795.5395.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร51,283.694,355.4091.5 %5.0301.340.9599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร22,531.0710,627.2652.8 %5.01,134.19201.1382.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร17,412.794,362.0074.9 %5.0254.23190.1425.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร80,647.0637,776.0053.2 %5.01,181.5417.4798.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว39,627.3413,560.0065.8 %5.0386.44158.6059.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร12,114.9515,861.73-30.9 %0.01,081.29397.9963.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,964.123,719.1037.6 %5.0728.63577.3220.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,763.091,292.0053.2 %5.0310.28188.7739.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร73,079.8340,810.0044.2 %5.014,039.067,248.4748.4 %5.0
รวม 601,288 417,856 30.51 % 52,780 17,173 67.46 %