จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,615.731,150.0056.0 %5.0216.13127.4941.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,414.315,218.32-18.2 %0.0425.31176.5858.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,323.842,308.2030.6 %5.0387.281.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม30,725.8222,842.0025.7 %5.02,331.45712.5069.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0205.0195.0053.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,412.82892.0079.8 %5.0182.3995.0047.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,239.86290.0093.2 %5.0142.610.9599.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง4,167.134,883.59-17.2 %0.0936.04414.8555.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม5,140.535,704.88-11.0 %0.0672.47440.8034.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,341.922,080.0052.1 %5.0767.60258.7766.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,401.07869.0074.4 %5.0425.31157.3863.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม16,954.261,156.0093.2 %5.05,521.53184.6796.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,356.20707.6078.9 %5.0406.29169.3758.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,208.583,079.584.0 %2.0603.67165.8172.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม4,021.972,444.0039.2 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,435.6310,200.3524.1 %5.0921.8592.1690.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,388.79705.0079.2 %5.0486.6358.2488.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,672.98969.0073.6 %5.0482.3648.3790.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,269.85344.5089.5 %5.0349.24152.8456.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,699.533,060.0017.3 %5.0520.39163.5168.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,138.684,437.0013.7 %5.01,109.83205.9781.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม6,023.942,687.0055.4 %5.01,357.091,877.47-38.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,949.981,601.0059.5 %5.0463.34103.7877.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,976.645,875.54-18.1 %0.0938.7439.9395.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,581.401,845.0084.1 %5.0425.31261.5638.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,905.372,409.0038.3 %5.0596.45268.7754.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,832.613,394.0011.4 %5.0653.5072.2089.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,940.822,201.1055.5 %5.0558.42106.2681.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,958.292,222.0043.9 %5.0330.230.9599.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม12,159.664,353.0064.2 %5.0501.3790.2582.0 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 41,719.5216,541.7560.4 %5.0622.36134.3878.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,789.42922.0066.9 %5.0235.1594.6359.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,789.624,824.09-0.7 %0.0805.63191.0776.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,276.471,638.9050.0 %5.0368.26273.7025.7 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,679.674,696.00-0.3 %0.0672.5259.9191.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,714.486,749.09-81.7 %0.0520.39309.0140.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,516.893,259.007.3 %3.5463.34358.8422.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม10,092.6314,911.00-47.7 %0.0537.51208.9261.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม53,644.942,272.0095.8 %5.0262.8099.8662.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม60,564.4543,480.0028.2 %5.0998.34123.5087.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,646.337,193.6954.0 %5.0348.1085.7175.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,543.981,500.0090.3 %5.0222.89205.257.9 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม18,746.2716,114.1214.0 %5.0936.80250.5273.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม35,156.7532,676.007.1 %3.51,306.43307.8076.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,522.271,922.0045.4 %5.0463.34299.0635.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม3,001.28801.0073.3 %5.0254.16204.4019.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม16,343.822,052.5387.4 %5.02,678.892,126.8320.6 %5.0
รวม 479,007 261,482 45.41 % 35,268 12,230 65.32 %