จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,962.36675.0077.2 %5.0454.02115.0274.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,490.905,014.3652.2 %5.063.1648.4723.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี11,927.474,603.2661.4 %5.0758.25310.4559.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,191.371,275.0069.6 %5.0701.200.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,558.1111,922.7032.1 %5.02,260.54271.4588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,336.94994.0077.1 %5.0203.0765.0768.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,190.73556.0086.7 %5.0358.5590.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,222.911,044.0075.3 %5.0162.6069.8957.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,682.73483.0086.9 %5.0166.6246.7072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,435.62869.0080.4 %5.0324.7550.3584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน4,206.65540.0087.2 %5.0411.5797.5276.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ7,081.35952.0086.6 %5.0358.30117.4867.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,973.811,597.0067.9 %5.0296.7259.3880.0 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,558.57179.1793.0 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,671.936,242.4950.7 %5.01,157.591,171.35-1.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0700.5698.6385.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,538.872,345.0048.3 %5.0986.47345.2365.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,332.134,346.0018.5 %5.0858.49314.3063.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,571.191,308.2063.4 %5.0720.22381.9047.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี7,971.733,296.0058.7 %5.02,298.571,713.4825.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,574.893,788.66-47.1 %0.0480.10315.0534.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,054.853,608.0028.6 %5.01,271.68624.6750.9 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี2,706.533,488.00-28.9 %0.0638.30101.2384.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี14,351.3510,519.0026.7 %5.01,556.92646.4858.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)8,188.6412,281.01-50.0 %0.02,919.11538.6581.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,413.842,506.0053.7 %5.0796.28212.3673.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,774.271,155.0069.4 %5.0758.2541.8094.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,135.171,538.0050.9 %5.0568.09130.4577.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,971.793,727.696.1 %3.0853.33171.2979.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,297.227,987.003.7 %1.51,956.2876.0096.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,973.885,158.25-3.7 %0.01,214.66530.9956.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี4,552.781,729.0062.0 %5.0796.28223.2572.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี9,729.7711,317.06-16.3 %0.02,469.6946.7098.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี8,728.291,563.0082.1 %5.0834.31435.5347.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,922.776,141.42-24.8 %0.0948.41457.4351.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,790.903,935.0017.9 %5.0777.2684.8589.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,685.393,645.0022.2 %5.01,005.4641.0895.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี4,069.833,065.0024.7 %5.0777.29201.2574.1 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,749.971,897.0083.9 %5.0731.11118.0683.9 %5.0
รจก.เพชรบุรี 68,873.7775,028.86-8.9 %0.01,272.38359.4871.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,937.48995.0066.1 %5.0492.03129.1173.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,150.023,723.7127.7 %5.0830.86320.3961.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,899.641,863.0062.0 %5.0701.23188.1073.2 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,447.943,487.3836.0 %5.01,119.58549.3850.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี4,013.502,239.9244.2 %5.0796.28151.5381.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,789.2012,755.0013.8 %5.03,405.27265.5092.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)13,492.7811,660.6413.6 %5.02,877.09458.8684.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 168,634.5213,636.0080.1 %5.0886.93170.2580.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 219,930.6110,675.3246.4 %5.01,650.09138.3191.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,707.185,029.0011.9 %5.0398.2042.7589.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี66,887.3420,746.8369.0 %5.0861.86194.4177.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี40,707.7117,295.0057.5 %5.0820.99316.0761.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี27,813.2818,954.9431.8 %5.0910.83518.7043.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี50,324.7910,922.0078.3 %5.0838.4792.6289.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยไม่ครบ11,056.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ551.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด84,806.0611,065.0087.0 %5.0825.58129.0184.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี12,191.4121,924.56-79.8 %0.01,834.721,063.4842.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,521.872,410.0031.6 %5.0701.20277.8760.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,369.091,979.0054.7 %5.0568.0990.8984.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี30,884.0223,025.0025.4 %5.06,905.765,741.8016.9 %5.0
รวม 771,960 406,707 47.31 % 63,662 21,564 66.13 %