จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,457.20927.0079.2 %5.0457.63122.7373.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,166.808,425.40-3.2 %0.054.34152.01-179.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,847.085,772.69-50.1 %0.0799.9258.1092.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,223.831,752.0045.7 %5.0609.7839.6893.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,314.978,412.6048.4 %5.02,302.20639.4972.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์5,178.061,467.9071.7 %5.0326.3556.0082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,567.39478.0086.6 %5.0257.6792.5164.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,162.09130.0096.9 %5.0275.8196.0765.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,579.91849.0081.5 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย4,323.41572.0086.8 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,919.061,112.0077.4 %5.0464.0776.0083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,139.121,724.0066.5 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,816.51394.0091.8 %5.0334.54114.0065.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,695.535,789.89-1.7 %0.0818.70119.7085.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,475.035,407.79-20.8 %0.01,179.22524.5655.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน3,091.391,920.0037.9 %5.0610.29232.1062.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,754.05985.0064.2 %5.0522.6999.8880.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,151.941,788.8143.2 %5.0590.7754.0490.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,004.471,855.0062.9 %5.01,047.13489.2453.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,324.871,071.0067.8 %5.0666.81109.1183.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,613.364,276.207.3 %3.5761.89109.4685.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,666.145,048.2069.7 %5.05,292.171,733.6667.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,560.252,793.90-9.1 %0.0503.10834.11-65.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,935.904,181.6815.3 %5.01,045.48311.2970.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,839.022,353.2038.7 %5.0856.9875.1391.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,500.309,043.0033.0 %5.01,237.29147.6088.1 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน81,823.7421,465.7173.8 %5.0466.73521.14-11.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)13,197.729,809.8525.7 %5.04,254.882,774.0034.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,787.092,537.0033.0 %5.0818.940.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,510.411,050.0058.2 %5.061.6763.65-3.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,995.86822.0058.8 %5.072.5778.48-8.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,320.275,623.00-5.7 %0.089.9478.4812.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,576.24845.0076.4 %5.0762.6746.4793.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,125.66857.0072.6 %5.0590.76378.0036.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,840.273,658.504.7 %2.0818.956,584.58-704.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,928.644,057.00-3.3 %0.01,584.78340.9078.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,275.386,763.0034.2 %5.01,769.75225.4187.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,386.821,814.8771.6 %5.0742.87145.3580.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,821.0310,230.32-75.7 %0.01,275.34125.4590.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์14,658.0514,994.99-2.3 %0.02,023.57703.0065.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,230.042,939.0073.8 %5.0628.79246.1660.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,048.423,815.705.7 %2.5935.09106.5288.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,477.441,880.0045.9 %5.0723.86198.3072.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,641.92209.6194.2 %5.0780.9238.9595.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,664.134,238.0044.7 %5.0724.0947.9493.4 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,960.342,356.0080.3 %5.0840.82315.8062.4 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 64,040.6738,742.0639.5 %5.01,036.28681.7534.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,933.75876.0070.1 %5.0514.682.8599.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,946.884,294.2056.8 %5.01,009.10264.2973.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,807.381,446.9062.0 %5.0609.7797.1984.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,201.955,993.3134.9 %5.01,408.43478.4066.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,083.88921.0070.1 %5.0704.8499.7585.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,650.933,484.204.6 %2.0705.071.0099.9 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์57,496.6296,800.00-68.4 %0.01,478.17942.6636.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 118,801.678,704.1053.7 %5.01,318.16195.8085.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 227,605.9114,884.4946.1 %5.01,637.40123.6492.4 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์23,499.313,711.3284.2 %5.0141.7151.9763.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,589.331,681.1435.1 %5.0303.76237.5021.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์610,520.4423,879.0896.1 %5.03,934.9249.1298.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี47,391.1810,579.4477.7 %5.0824.22424.3348.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล37,846.868,230.0078.3 %5.0963.19338.2064.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,972.2127,039.00-125.8 %0.01,665.74592.2064.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,841.494,648.0047.4 %5.0893.76670.5125.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,816.671,287.0054.3 %5.0514.71121.2076.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,587.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,116.554,528.6611.5 %5.0
รวม 1,294,624 435,698 66.35 % 66,438 29,548 55.53 %