จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,806.831,000.0064.4 %5.0538.64180.0066.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช59,755.981.00100.0 %5.0536.54290.5045.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,397.249,897.604.8 %2.062.1071.86-15.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,695.372,500.0071.2 %5.057.68114.00-97.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,297.182,366.0028.2 %5.0728.805.1599.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,256.533,960.00-21.6 %0.0709.790.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช21,467.2824,965.04-16.3 %0.03,933.57570.0085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0481.3750.3589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,984.84216.0094.6 %5.0185.8251.7972.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา4,135.86469.0088.7 %5.0178.0033.7181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,184.621,449.0065.4 %5.0462.0328.4693.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน4,116.41200.0095.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,978.14590.0085.2 %5.0246.1494.1761.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด4,171.51348.0091.7 %5.0353.5347.5386.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,100.05921.0077.5 %5.0246.3651.9178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,995.901,064.7078.7 %5.0565.7845.9491.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,956.58167.0095.8 %5.0274.8050.3181.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,795.67628.0083.5 %5.0369.05131.2364.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,544.58482.0089.4 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,186.31728.0082.6 %5.0234.0045.1780.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,258.76505.0088.1 %5.0383.3319.2095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,747.68548.0085.4 %5.0407.1781.9579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,623.15612.0083.1 %5.0318.00102.5867.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,913.09729.0081.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม4,175.15501.0088.0 %5.0192.8346.0376.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,443.74350.0089.8 %5.0246.6294.2161.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,091.85593.0085.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,859.236,750.40-15.2 %0.0804.8748.3994.0 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,718.355,600.002.1 %1.0604.9495.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,801.717,211.79-6.0 %0.01,812.71593.7567.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,898.921,322.0054.4 %5.06,343.99259.3595.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,110.161,453.0053.3 %5.0699.62179.5574.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง3,133.531,514.5051.7 %5.0484.48289.7540.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40168.1553.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0264.1174.7971.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,705.923,006.0036.1 %5.01,280.25619.3051.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,657.851,685.0053.9 %5.0918.96179.5180.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1513,646.9828,310.25-107.4 %0.05,200.674,629.6011.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 84,168.551,675.0059.8 %5.01,533.47110.1192.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,224.201,607.0069.2 %5.01,527.48388.8374.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,540.757,663.60-68.8 %0.01,261.251,329.70-5.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,647.534,989.90-36.8 %0.0698.50908.09-30.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,667.205,374.9119.4 %5.02,078.932,094.77-0.8 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,834.643,113.0018.8 %5.01,006.4973.1592.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,853.6111,243.605.1 %2.51,307.8042.6496.7 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช151,296.95107,607.0028.9 %5.0721.88292.6059.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,647.9215,834.43-64.1 %0.03,376.193,656.05-8.3 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,012.262,980.0025.7 %5.01,013.67475.0053.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,534.691,574.8955.4 %5.0785.850.9599.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,431.881,666.0051.5 %5.081.46107.75-32.3 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,935.181,262.0034.8 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,935.18519.0073.2 %5.080.9352.6634.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,772.741,433.0062.0 %5.0918.5854.4794.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,269.501,275.0061.0 %5.0740.28262.6964.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,183.674,785.087.7 %3.51,052.08412.8160.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช9,411.1136,241.00-285.1 %0.02,592.371,907.8726.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,726.786,568.0024.7 %5.01,584.521,028.0235.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,326.302,837.0034.4 %5.01,128.14329.1770.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช7,406.0710,206.00-37.8 %0.01,356.32204.9484.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,919.50330.6193.3 %5.01,128.14593.7547.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,122.185,939.12-44.1 %0.01,071.10282.3673.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,513.942,823.0048.8 %5.01,451.41198.7386.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,221.452,502.0052.1 %5.01,428.48220.0284.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,692.617,969.00-40.0 %0.0899.9545.3795.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช15,430.564,267.6872.3 %5.0546.67148.3772.9 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 185,481.33120,000.0035.3 %5.02,376.78660.0072.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 41,527.1427,780.8333.1 %5.0880.70302.0165.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,855.636,353.007.3 %3.5530.68242.3754.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,457.201,566.0036.3 %5.0576.6650.3591.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,290.814,118.004.0 %2.01,147.16621.1745.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,460.332,101.5039.3 %5.0785.84184.4076.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,934.293,265.0017.0 %5.01,223.23406.6066.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,931.622,969.0039.8 %5.01,833.48222.1187.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช6,050.185,486.989.3 %4.51,063.55107.3589.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช35,473.103,104.3791.2 %5.0757.09200.2973.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 120,351.6411,292.0144.5 %5.0923.800.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 227,229.917,825.0071.3 %5.01,664.91196.7988.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 319,941.949,426.0052.7 %5.02,573.68188.9592.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 13,789.1710,797.3221.7 %5.01,342.5823.9898.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)26,423.869,843.0062.7 %5.02,826.20265.3190.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,529.634,200.0035.7 %5.0321.20226.0029.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,957.788,549.5352.4 %5.0219.1832.1685.3 %5.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล40,296.1948.5599.9 %5.0729.22121.9583.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช91,233.0242,000.0054.0 %5.01,752.69425.0075.8 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช49,201.004,800.0090.2 %5.01,329.1819.0098.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล763,789.6313,911.0098.2 %5.01,101.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช29,384.4213,859.3252.8 %5.0786.60134.9082.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช475,158.3437,100.9892.2 %5.01,109.08310.8172.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช4,596.998,364.00-81.9 %0.0609.69116.0681.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช48,457.4021,000.0056.7 %5.0888.35325.0063.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร43,241.1511,064.0074.4 %5.0957.38123.0087.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี23,635.546,252.0073.5 %5.0766.3892.1388.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง165,743.5614,833.3291.1 %5.01,388.06198.9185.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,540.7831,421.00-60.8 %0.02,522.921,107.4856.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช42,520.3823,904.0843.8 %5.011,985.431,427.2388.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช119,646.0363,000.0047.3 %5.02,084.77456.0078.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 4,132.984,462.88-8.0 %0.01,090.11508.6753.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,339.601,579.0052.7 %5.0785.84147.9281.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช44,096.8852,043.00-18.0 %0.05,603.111.85100.0 %5.0
รวม 2,930,039 955,251 67.40 % 118,745 34,136 71.25 %