จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,651.701,161.0056.2 %5.0393.15107.8972.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3722.6561.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,274.711,731.0047.1 %5.0367.82156.3557.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,704.443,006.0018.9 %5.0659.4150.4792.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่12,213.1411,786.003.5 %1.52,066.56451.7278.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,528.191,952.0064.7 %5.0308.61240.4722.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,595.01699.0084.8 %5.0349.1439.2088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,522.62554.0087.8 %5.0202.0959.7570.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม4,464.01838.0081.2 %5.0332.95147.6155.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,513.97570.0087.4 %5.0289.3774.6274.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,468.12829.0081.4 %5.0328.4347.5385.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,450.29489.0089.0 %5.0420.3853.2387.3 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,911.185,184.00-5.6 %0.0811.4247.0694.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,498.293,786.93-8.3 %0.0678.39474.7630.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,586.031,696.4663.0 %5.0324.56106.4767.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,684.49591.0078.0 %5.0407.43273.6232.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,257.221,173.0064.0 %5.0602.33251.7558.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,498.463,577.00-2.2 %0.0697.41403.5542.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,500.461,559.0055.5 %5.0640.3647.5092.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,842.081,665.0056.7 %5.0811.42323.2660.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่6,043.303,158.0047.7 %5.0903.21230.6074.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,268.282,008.8011.4 %5.0483.70379.5821.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่5,053.445,216.19-3.2 %0.01,267.95332.0573.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)4,231.422,374.0043.9 %5.0723.75168.1876.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,525.859,788.2027.6 %5.01,096.80486.4055.7 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่726,902.19517,720.5928.8 %5.04,226.99406.3090.4 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่5,120.082,521.5050.8 %5.0811.50212.8073.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,344.255,434.0026.0 %5.080.0976.894.0 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,525.82897.0074.6 %5.0697.4210.4598.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,015.781,623.5346.2 %5.0545.28233.5357.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,646.593,837.00-5.2 %0.0735.44379.3148.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่3,317.571,997.0039.8 %5.0659.38559.8515.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่3,851.224,992.00-29.6 %0.0811.50335.1358.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,533.882,074.0062.5 %5.0773.47226.0870.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,667.6713,980.62-2.3 %0.01,343.9757.0095.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,121.552,595.0016.9 %5.0697.41678.582.7 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,789.613,716.4522.4 %5.0811.52298.6963.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่2,849.301,875.0034.2 %5.0469.22347.3426.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,837.151,278.0066.7 %5.0849.5447.5094.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,109.223,055.001.7 %0.5602.3385.8085.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,636.423,403.0070.8 %5.0735.46316.0757.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่70,051.3618,770.0073.2 %5.01,263.56510.1559.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,155.98259.2191.8 %5.0564.36146.0274.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,205.483,609.00-12.6 %0.0583.31233.5360.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,376.742,513.0025.6 %5.0564.36106.4081.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่6,125.494,994.5318.5 %5.0830.54190.0077.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,219.102,897.0010.0 %5.0621.34306.8550.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่11,386.4011,254.281.2 %0.53,017.36401.0086.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่17,404.2210,952.1537.1 %5.01,768.34109.8593.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่6,042.063,348.1544.6 %5.0398.20225.1543.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่66,911.6345,950.0031.3 %5.01,243.13526.3057.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่21,290.273,240.0084.8 %5.0705.68874.00-23.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่17,150.0912,478.2727.2 %5.0638.61101.4684.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม13,219.519,813.0025.8 %5.0622.92142.5677.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก12,119.4215.8099.9 %5.0651.90135.7179.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่9,825.1621,492.84-118.8 %0.01,370.961,079.1021.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,326.842,128.4436.0 %5.0637.54349.9045.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,680.08844.0068.5 %5.0374.1486.4576.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่14,251.841,358.0290.5 %5.01,973.75317.0083.9 %5.0
รวม 1,205,297 792,310 34.26 % 47,907 15,089 68.50 %