จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,618.16839.0068.0 %5.0376.72106.8671.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา32,526.8725,073.9422.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,812.024,627.6040.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,348.553,565.50-6.5 %0.0566.88122.2178.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา2,858.591,669.0041.6 %5.0585.90117.9279.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,754.4516,206.00-66.1 %0.01,213.43260.2378.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา5,091.24996.0080.4 %5.0228.4659.7573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว431.40491.00-13.8 %0.0475.0328.5094.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,311.06274.0093.6 %5.0256.1428.6888.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,861.48448.0088.4 %5.0188.0594.5049.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,255.331,201.6071.8 %5.0356.4358.9383.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,411.19488.0085.7 %5.0209.2055.1673.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,113.70504.0090.1 %5.0321.5039.9187.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,068.584,194.00-3.1 %0.0795.08741.956.7 %3.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา15,196.596,159.0059.5 %5.0833.11155.5081.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,330.271,564.2063.9 %5.0890.16532.0040.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,633.501,364.0062.5 %5.0604.9597.0884.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,213.681,608.0050.0 %5.0604.95119.9980.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,786.732,869.0024.2 %5.0653.53429.8134.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา7,036.195,209.0026.0 %5.0926.95391.8857.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,371.833,098.7029.1 %5.01,023.27579.0743.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,898.361,284.0055.7 %5.0566.9262.6289.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,346.109,786.30-125.2 %0.01,080.32649.7839.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา4,062.403,090.3623.9 %5.0501.40175.1765.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,703.21934.0045.2 %5.059.890.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา2,929.181,127.0061.5 %5.0680.9848.5492.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,915.86797.0072.7 %5.0490.85200.3359.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,232.423,207.000.8 %0.53,006.92313.2189.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา5,802.3350,108.00-763.6 %0.0995.82771.6522.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,107.144,692.00-14.2 %0.01,080.321,091.54-1.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา5,093.164,447.0012.7 %5.01,308.51284.4278.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา5,237.976,555.74-25.2 %0.0741.88162.6578.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา11,097.142,365.0078.7 %5.0700.00387.1844.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,640.663,425.445.9 %2.5776.09105.2286.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,676.584,570.0040.5 %5.0719.01133.4181.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา5,604.362,615.0053.3 %5.0700.000.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,912.202,700.907.3 %3.5418.2963.4284.8 %5.0
สพ.พังงา11,084.272,383.0078.5 %5.01,231.65261.3478.8 %5.0
รจจ.พังงา 88,715.2496,795.00-9.1 %0.0858.15429.9149.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,759.851,194.0056.7 %5.0414.7688.0278.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,423.363,347.0073.1 %5.0900.74224.6275.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,562.371,022.0077.6 %5.0431.76155.8063.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา6,423.765,379.6816.3 %5.0608.65268.9255.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,559.062,253.0036.7 %5.0738.03293.1260.3 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,536.2612,162.303.0 %1.52,601.60282.3689.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)21,717.929,356.8756.9 %5.01,595.10122.7992.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา26,863.128,771.8767.3 %5.01,598.5695.0794.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,337.863,100.3962.8 %5.0290.05166.9242.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา46,619.9115,270.0067.2 %5.0986.79147.1685.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา19,471.1118,244.006.3 %3.0563.49272.5051.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง24,002.585,747.0076.1 %5.0650.1150.7392.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า13,500.117,364.0045.5 %5.0669.29156.8376.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,416.3420,151.60-39.8 %0.01,533.701,193.4022.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,354.261,968.0041.3 %5.0556.06322.4942.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,761.90772.0072.0 %5.0433.80224.3548.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา15,429.8511,299.0526.8 %5.03,907.543,598.667.9 %3.5
รวม 542,830 410,735 24.33 % 45,507 16,826 63.03 %