จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,634.831,178.0055.3 %5.0230.42312.48-35.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11425.10-361.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,735.0610,466.3247.0 %5.059.7637.0638.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต4,197.6516,791.00-300.0 %0.0572.7127.1395.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,131.331,449.0053.7 %5.0439.6051.6988.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต29,554.1819,741.8033.2 %5.03,215.94318.8690.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 112,678.853,300.0074.0 %5.0306.4952.2583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,264.842,348.0055.4 %5.0401.5747.5088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,684.501,676.0064.2 %5.0329.3638.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,840.451,500.0069.0 %5.0390.2660.8084.4 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,636.004,603.0030.6 %5.0534.681.0099.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0998.7756.1694.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,032.006,760.00-67.7 %0.0800.90494.9538.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต4,805.242,145.0055.4 %5.01,124.1648.7195.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,470.722,136.0052.2 %5.0800.90454.6443.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,598.732,724.0024.3 %5.0439.60108.1475.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,141.771,990.0036.7 %5.0325.50181.7244.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,597.713,653.00-1.5 %0.0477.63742.08-55.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,745.592,481.00-42.1 %0.0320.8752.7283.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,293.892,213.0048.5 %5.0724.8494.9586.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,588.603,380.005.8 %2.5420.58105.4574.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,656.9620,676.00-210.6 %0.01,409.42106.8492.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,451.204,397.001.2 %0.5762.87105.6886.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,680.064,992.00-6.7 %0.0724.84733.96-1.3 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก21,551.8117,401.5919.3 %5.0242.7591.8862.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,814.24344.0081.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,650.651,751.0052.0 %5.0515.660.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,271.841,118.7065.8 %5.0363.5461.6383.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,235.843,614.0014.7 %5.0705.82125.5882.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต6,042.3634,870.00-477.1 %0.01,200.24935.3522.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,788.70803.0086.1 %5.01,276.301,674.03-31.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,229.161,428.0066.2 %5.0686.81104.5884.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,626.7813,345.68-137.2 %0.01,162.21102.7091.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,449.182,314.0032.9 %5.0382.55356.256.9 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,878.585,952.26-53.5 %0.0629.76118.7581.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต4,166.912,344.0043.7 %5.0705.820.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,641.481,583.0056.5 %5.0515.660.9599.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,458.584,361.00-26.1 %0.0591.730.9599.8 %5.0
สพ.ภูเก็ต11,660.825,421.1653.5 %5.0370.32246.6233.4 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 62,329.1239,108.8037.3 %5.0947.34311.8667.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,971.281,545.0048.0 %5.0267.67100.1262.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต4,079.543,296.8419.2 %5.0629.7653.2091.6 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต8,642.289,815.71-13.6 %0.0895.98112.1087.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,420.502,515.0043.1 %5.0800.90105.5286.8 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,242.561,507.2553.5 %5.0400.59148.7562.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,373.743,021.0010.5 %5.0420.58148.2064.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต22,194.0414,737.0033.6 %5.0608.660.9599.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต3,129.143,973.90-27.0 %0.0271.86122.0055.1 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง25,907.5829,101.59-12.3 %0.0285.36380.00-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต46,040.3014,750.0068.0 %5.0640.16114.0082.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต46,086.6014,614.0168.3 %5.0545.771.8599.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต10,022.807,014.0030.0 %5.0233.76144.6938.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,569.1818,576.00-36.9 %0.01,018.101,138.92-11.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,417.764,371.00-27.9 %0.0401.57108.2073.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,987.39991.0066.8 %5.0268.4698.8863.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต40,836.9914,730.0063.9 %5.02,595.144,543.06-75.1 %0.0
รวม 532,138 400,920 24.66 % 36,485 16,111 55.84 %