จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี5,035.2713,263.00-163.4 %0.01,725.760.00100.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,608.91143.0096.0 %5.0197.9091.2053.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี66,077.3659,152.1310.5 %5.0249.27551.49-121.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี21,789.4015,153.1230.5 %5.089.37254.60-184.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุยไม่ครบ2,982.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ103.19ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 83,636.293,294.009.4 %4.5747.910.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,572.941,976.0044.7 %5.0863.6743.7994.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,831.245,529.4062.7 %5.04,634.88120.4597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี22,465.9422,591.91-0.6 %0.03,130.41389.3287.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 215,886.726,809.2057.1 %5.01,742.24226.1087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี5,969.191,760.0070.5 %5.0235.54114.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน5,528.521.00100.0 %5.0347.9389.4374.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์5,201.21499.0090.4 %5.0242.0157.7976.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,998.99299.0092.5 %5.0319.3247.8685.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,156.67949.0081.6 %5.0378.0450.5986.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,054.90202.0096.0 %5.0342.8638.0088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ4,309.411,220.0071.7 %5.0414.1176.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,190.14601.0088.4 %5.0337.3172.6178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,126.91781.0084.8 %5.0510.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร4,098.16627.0084.7 %5.0297.7753.9081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,095.53222.0095.6 %5.0310.2575.6675.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,916.14321.0091.8 %5.0326.6125.3492.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,116.69711.0086.1 %5.0243.0366.6972.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน5,072.61697.0086.3 %5.0253.7363.4475.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,032.31408.0091.9 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,532.641,244.0072.6 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,958.43931.0076.5 %5.0382.88135.8464.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,102.50131.0097.4 %5.0209.2953.6974.3 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,980.907,173.0040.1 %5.0692.26102.6085.2 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,781.612,611.0070.3 %5.0601.28174.8870.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,487.1710,751.82-95.9 %0.01,972.64599.4569.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี32,447.5010,919.6066.3 %5.09,804.97664.0593.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ3,041.891.00100.0 %5.0381.8799.7573.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,881.282,119.5026.4 %5.0470.06369.5521.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,010.801,639.0045.6 %5.0646.77469.3027.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,367.032,010.0040.3 %5.0521.6695.0081.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี989.661,500.00-51.6 %0.0386.9595.0075.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,719.682,638.1344.1 %5.01,282.00432.9266.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,678.583,146.4414.5 %5.08,035.97159.1098.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,489.111,145.0067.2 %5.0897.36304.0066.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,169.641,326.0058.2 %5.0891.60327.7563.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,952.125,579.68-12.7 %0.01,758.90167.8590.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,783.854,192.20-10.8 %0.0977.74799.9018.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,279.856,358.30-20.4 %0.01,962.55848.5656.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี43,209.368,605.0080.1 %5.01,779.89898.7049.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,879.705,329.96-85.1 %0.0627.68705.85-12.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,489.652,864.0047.8 %5.01,643.30923.9143.8 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,700.153,645.0036.1 %5.01,393.05662.5452.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,045.962,207.4827.5 %5.01,058.110.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี19,382.0523,108.00-19.2 %0.01,624.290.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี148,707.81257,777.45-73.3 %0.0996.341,045.00-4.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,921.189,590.163.3 %1.53,013.59203.3093.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,608.101.00100.0 %5.01,057.1681.7092.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,094.856,239.76-52.4 %0.0861.10165.8080.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)9,026.9410,204.00-13.0 %0.02,974.43190.0093.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,683.1210,385.93-19.6 %0.03,121.751,558.9550.1 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี7,975.134,899.0038.6 %5.0114.9070.2938.8 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,975.63218.0589.0 %5.081.1648.8639.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,975.631,094.0044.6 %5.089.6169.6722.2 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,229.021,357.0058.0 %5.091.230.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,740.781,495.0060.0 %5.0977.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,454.471,401.0059.4 %5.01,174.30151.0587.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,170.162,642.0036.6 %5.0690.75537.7022.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี10,217.8755,553.00-443.7 %0.02,502.381,195.2552.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี9,829.892,078.0078.9 %5.01,320.03417.0168.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,156.471.00100.0 %5.0901.690.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,121.7016,412.40-102.1 %0.01,738.39105.7293.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี14,370.5417,055.00-18.7 %0.02,244.302,631.50-17.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,841.342,503.0080.5 %5.01,453.141,313.859.6 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,038.326,016.00-49.0 %0.01,072.83247.0077.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,037.082,763.0031.6 %5.01,224.95124.4589.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี5,007.244,083.0018.5 %5.01,396.12181.4587.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,648.743,883.4416.5 %5.0882.6989.3889.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 30,478.8010,176.7566.6 %5.0913.05352.8661.4 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี10,089.1314,700.00-45.7 %0.0631.44207.5067.1 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี85,113.9274,474.4512.5 %5.01,579.551,180.9825.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,802.5614,364.003.0 %1.52,429.03690.5671.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,324.886,065.0017.2 %5.0787.5947.5094.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,100.235,545.009.1 %4.51,791.11505.4071.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี17,603.6617,234.002.1 %1.0833.92196.2976.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,114.543,844.0024.8 %5.01,034.79248.9575.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,306.8710,053.12-37.6 %0.01,548.2367.4595.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,285.161.00100.0 %5.0958.740.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,910.805,219.48-33.5 %0.0623.96108.3582.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 121,284.2013,586.4036.2 %5.01,123.8599.7591.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 227,413.4411,669.6857.4 %5.02,162.26122.4394.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 321,513.7216,193.1324.7 %5.01,704.8181.7095.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)33,763.1110,438.1769.1 %5.04,426.1366.5098.5 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้12,724.223,064.4175.9 %5.0379.270.00100.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,714.332,383.9949.4 %5.0272.38350.00-28.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี76,417.4624,438.0068.0 %5.01,674.27392.8876.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์17,068.168,871.0048.0 %5.0933.6338.0095.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี15,911.3728,000.00-76.0 %0.0804.73107.3586.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี18,525.1919,833.99-7.1 %0.01,004.64811.7519.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี16,928.2515,124.0010.7 %5.0902.1142.7595.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยาไม่ครบ15,782.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ103.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระไม่ครบ8,161.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ91.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี72,803.2126,104.6564.1 %5.024,939.651,351.2794.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี29,501.0326,928.008.7 %4.01,095.08140.7187.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,262.461.00100.0 %5.01,304.32115.2491.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ไม่ครบ3,684.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ458.85ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,341.9110,655.00-99.5 %0.01,541.3129.9498.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,878.921,706.0040.7 %5.0173.690.9099.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,285,146 1,046,712 18.55 % 144,206 29,393 79.62 %