จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,860.511,059.8063.0 %5.0347.66102.5570.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง3,588.97675.0081.2 %5.082.1447.5042.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง135,665.6713,034.6990.4 %5.0835.52133.5084.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,893.181,518.8047.5 %5.0537.820.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง3,270.891,349.3058.7 %5.0537.8256.7289.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง14,806.1113,134.0011.3 %5.01,906.97443.5276.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,270.20680.0084.1 %5.0241.7655.9176.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,390.95173.0096.1 %5.0337.2542.7587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์4,330.52256.0094.1 %5.0321.1448.4584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น4,056.76597.0085.3 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,920.478,796.00-78.8 %0.01,089.284,862.35-346.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,912.185,937.82-51.8 %0.0899.12489.3245.6 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,835.62271.0090.4 %5.0458.67235.6048.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,385.802,282.8048.0 %5.0689.96469.3032.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,437.081,441.5158.1 %5.0535.88137.8674.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,300.561,487.9054.9 %5.0556.52326.9941.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,337.881,376.0058.8 %5.0575.86526.328.6 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,390.193,332.00-39.4 %0.0399.92293.7426.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง4,282.841,467.0065.7 %5.0937.19451.6751.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,651.55322.5087.8 %5.0309.64234.1024.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง13,066.026,843.1747.6 %5.01,070.27137.5487.1 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง44,759.7839,411.3011.9 %5.0374.71104.5072.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,352.832,064.0038.4 %5.0472.59269.3743.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,620.333,007.5034.9 %5.066.665.0092.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,388.74910.3073.1 %5.0594.870.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง3,202.451,021.4068.1 %5.0480.77196.2659.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,705.543,165.0014.6 %5.0632.9077.0687.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง13,322.1030,984.80-132.6 %0.01,228.61718.6941.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,879.514,418.109.5 %4.51,051.25436.6458.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,449.752,154.3037.6 %5.0575.85145.3574.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,479.888,276.18-84.7 %0.0880.11147.6683.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,474.772,262.7034.9 %5.0575.85354.3538.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,547.074,503.80-27.0 %0.0632.90227.2264.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,388.142,722.3019.7 %5.0442.64146.8766.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง5,133.251,880.0063.4 %5.0746.99125.4083.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,806.911,707.3039.2 %5.0461.7560.4886.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง40,353.593,146.0092.2 %5.011,643.16225.7798.1 %5.0
รจจ.ระนอง 1,057,390.8024,297.0797.7 %5.09,192.60328.0096.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,788.071,059.2062.0 %5.0366.6791.1075.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง7,863.705,292.0032.7 %5.02,021.06255.4087.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,430.481,827.0046.7 %5.0651.93131.1079.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,402.044,403.34-29.4 %0.0575.85189.2367.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,040.133,310.80-8.9 %0.0413.07104.8374.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,639.312,249.2438.2 %5.0575.85123.0678.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง12,509.9414,890.99-19.0 %0.01,530.36252.4083.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,322.552,425.0043.9 %5.0288.55174.8039.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง34,122.668,625.0074.7 %5.0845.1378.0190.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,267.936,589.8056.8 %5.0499.69131.5073.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี5,811.373,360.0042.2 %5.0511.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง9,742.7819,282.50-97.9 %0.01,459.49749.0048.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,848.002,759.0028.3 %5.0766.01335.8056.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,075.532,554.0017.0 %5.0423.7263.8884.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง17,653.683,166.6182.1 %5.03,091.436,904.74-123.4 %0.0
รวม 1,564,428 283,762 81.86 % 56,985 22,253 60.95 %