จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,760.451,036.0062.5 %5.0467.3968.8085.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบ10,403.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ47.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร3,103.591,751.0043.6 %5.0600.500.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพรไม่ครบ11,885.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ228.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,555.83446.0090.2 %5.0297.5041.3786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว4,188.19512.0087.8 %5.0257.7559.8576.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน9,514.241,098.0088.5 %5.0492.78114.6976.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแมไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0387.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,928.51378.0090.4 %5.0478.9826.5594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี4,061.12607.0085.1 %5.0305.4152.8282.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,528.96540.0084.7 %5.0322.09104.4067.6 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,897.157,811.00-100.4 %0.0771.90132.3982.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร12,442.305,293.5057.5 %5.01,151.97831.1627.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,359.03889.0073.5 %5.0657.5517.6297.3 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,136.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5509.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร4,185.153,088.0026.2 %5.01,075.93494.5754.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,259.723,992.006.3 %3.0796.04150.4581.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,324.998,824.47-65.7 %0.01,266.06943.2225.5 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร49,783.4924,039.0051.7 %5.0586.5874.0087.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,675.846,717.00-43.7 %0.069.130.00100.0 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7075.89-19.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,624.831,228.0066.1 %5.0809.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,980.4565.0097.8 %5.0600.5398.4583.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,710.243,864.00-4.1 %0.0828.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดชุมพร40,726.3058,265.11-43.1 %0.02,597.211,178.9054.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร7,214.463,250.0055.0 %5.01,665.43536.6167.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,886.052,187.0043.7 %5.0866.73164.3581.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,424.322,626.00-84.4 %0.0733.62603.5417.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรไม่ครบ3,399.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ64.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,576.862,289.0036.0 %5.0790.66201.1474.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,657.18785.0078.5 %5.0654.87100.4484.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ชุมพร11,461.793,594.0068.6 %5.0790.66223.8671.7 %5.0
รจจ.ชุมพร 48,514.6432,012.0034.0 %5.0911.71155.7582.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรไม่ครบ4,164.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ127.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,292.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5676.5757.0091.6 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,444.062,730.0038.6 %5.0796.51146.3081.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรไม่ครบ1,761.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ154.18ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 130,269.715,316.0082.4 %5.01,354.7593.8593.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 26,667.3010,074.07-51.1 %0.01,348.53116.8591.3 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูลไม่ครบ7,338.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร50,616.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,044.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบ15,239.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ374.30ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร4,760.7826,266.28-451.7 %0.0510.6969.3086.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไม่ครบ10,752.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ66.68ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร19,387.3924,924.00-28.6 %0.02,623.31380.0085.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 3,452.742,754.4020.2 %5.0687.31367.7546.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรไม่ครบ879.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ236.43ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร26,211.2810,476.0060.0 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 349,539 259,728 0.00 % 31,355 11,527 0.00 %