จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี3,120.92820.0073.7 %5.0234.38110.0953.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,623.569,559.00-163.8 %0.0624.47236.3562.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,496.282,078.0040.6 %5.0719.55101.6385.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี12,836.4913,282.00-3.5 %0.03,183.85581.4081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี6,615.563,080.0053.4 %5.0302.97154.8548.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,840.251,068.0081.7 %5.0486.36153.8568.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,575.03883.0080.7 %5.0311.62168.7745.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,922.881,016.0079.4 %5.0312.85162.9847.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,798.68762.0084.1 %5.0255.11153.9839.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,592.08871.0081.0 %5.0137.1978.8642.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,493.68615.0086.3 %5.0400.4055.0886.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง9,164.27457.0095.0 %5.01,896.46142.4792.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ13,281.03618.0095.3 %5.0275.718.1197.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,959.81763.0084.6 %5.0260.807.8597.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,726.52234.0095.0 %5.0384.9710.5297.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,102.136,577.40-112.0 %0.0605.45482.4120.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,515.521,365.0069.8 %5.0985.77451.5354.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 74,724.574,081.5013.6 %5.01,478.21330.3577.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,372.792,988.0011.4 %5.0719.57191.8173.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1037,511.6823,952.0036.1 %5.012,535.743,249.6074.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,004.631,195.0060.2 %5.0646.20502.9122.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,531.434,229.006.7 %3.0871.70785.409.9 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,497.422,860.18-14.5 %0.0511.9845.8491.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี6,059.765,449.0010.1 %5.0795.64185.0276.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี6,763.625,151.2223.8 %5.0729.4195.9086.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี14,827.5814,675.071.0 %0.5947.741,348.38-42.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1113,238.2220,832.00-57.4 %0.03,943.813,821.853.1 %1.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,868.024,925.00-27.3 %0.0833.66383.9353.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี3,913.281,046.0073.3 %5.0776.610.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,907.441,575.0045.8 %5.0548.40182.7766.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,914.235,542.58-12.8 %0.0852.68528.8338.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,385.111,277.247.8 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี5,199.7015,771.19-203.3 %0.01,233.00182.8385.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,535.583,623.00-2.5 %0.0776.61258.1266.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี16,421.908,421.4048.7 %5.01,822.49195.1189.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,122.152,747.0033.4 %5.0985.79261.8273.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี4,020.751,565.0061.1 %5.0814.63274.5566.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,640.291,667.0054.2 %5.0814.65221.4072.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี7,267.816,856.005.7 %2.51,461.20350.1376.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,910.335,731.893.0 %1.5719.5751.8792.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี12,462.163,170.6774.6 %5.0757.60327.7556.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี22,134.5919,943.009.9 %4.51,886.04238.2387.4 %5.0
รจก.ลพบุรี 83,458.8952,901.0036.6 %5.01,140.79636.8044.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี3,338.691,414.0057.6 %5.0529.4170.9886.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,976.471,572.7460.4 %5.0757.60234.9669.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,143.751,594.0049.3 %5.0681.54260.9361.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,565.954,640.0016.6 %5.01,328.08853.0735.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,388.554,758.00-8.4 %0.01,061.85224.6278.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,962.617,772.56-56.6 %0.01,501.59784.0047.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี7,163.618,448.26-17.9 %0.02,031.68370.6081.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 120,699.9120,449.491.2 %0.51,246.05280.3877.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 232,790.9715,208.0053.6 %5.03,228.63454.5685.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,866.558,924.10-378.1 %0.0450.15526.14-16.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี50,816.0986,679.00-70.6 %0.0619.131,249.78-101.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 212,826.614,501.0064.9 %5.0663.40247.1462.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี18,003.984,421.2575.4 %5.0598.220.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี27,056.6220,324.5024.9 %5.0835.60711.1114.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี12,011.319,465.0021.2 %5.0593.73419.1729.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง20,034.8016,313.0018.6 %5.0731.77221.0769.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล54,548.2512,176.0077.7 %5.0851.2694.9088.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 12,457.452,799.9077.5 %5.04,419.110.00100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี9,104.3026,529.00-191.4 %0.02,606.122,017.1522.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,454.483,982.0010.6 %5.0907.18369.1659.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,495.672,256.6035.4 %5.0624.49343.1545.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี25,420.5834,070.90-34.0 %0.03,637.0912,324.43-238.9 %0.0
รวม 717,101 563,246 21.46 % 76,253 41,047 46.17 %