จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,136.363,909.61-24.7 %0.01,488.4545.5696.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 690,159.058,217.0090.9 %5.0389.81134.1065.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา2,175.01884.1059.4 %5.0517.59288.4744.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา63,254.8226,173.9958.6 %5.0200.72259.50-29.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา18,840.148,426.9055.3 %5.087.84155.36-76.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา11,392.8912,288.00-7.9 %0.01,574.36372.4076.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,518.402,978.4015.3 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1229,495.0648,552.60-64.6 %0.08,366.8647.5099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 117,815.9131,912.01-79.1 %0.03,591.41379.5589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,294.67355.3093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,409.34777.0085.6 %5.0386.55129.2066.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.53106.4076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม4,121.68677.0083.6 %5.0201.5772.2064.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ4,207.70640.0084.8 %5.0332.61133.0060.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ4,078.40257.0093.7 %5.0242.39104.5056.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง4,006.60225.0094.4 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,229.75365.0091.4 %5.0194.4968.4064.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.1348.1783.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,643.99844.0081.8 %5.0525.2680.2484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,481.44511.0088.6 %5.0451.5153.3888.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา4,125.34453.0089.0 %5.0407.76120.0770.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,675.02481.0089.7 %5.0299.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,223.08532.0087.4 %5.0246.3851.3079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,236.28176.0095.8 %5.0357.3840.4988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,288.94631.0085.3 %5.0460.0191.2080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,227.92825.0080.5 %5.0302.0357.0081.1 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4ไม่ครบ18,864.55ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ483.85ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์17,804.0116,671.006.4 %3.02,019.04174.8091.3 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา7,998.3074,443.76-830.7 %0.02,058.45617.4770.0 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,601.6220,100.53-133.7 %0.01,243.31330.5073.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,649.828,085.74-390.1 %0.0768.52272.4064.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,719.7512,097.78-38.7 %0.02,069.65683.6667.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,305.7013,559.00-85.6 %0.01,969.631,247.3536.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,464.231,742.9861.0 %5.0737.66122.3683.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา7,073.674,154.1441.3 %5.01,821.55426.2376.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 116,155.095,381.3512.6 %5.01,564.13152.0090.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,909.084,298.5912.4 %5.0889.76214.7575.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1626,880.6858,112.00-116.2 %0.08,226.003,455.1558.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,789.431,463.0061.4 %5.01,291.5260.1495.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 95,110.242,238.5056.2 %5.01,621.16497.8069.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,239.552,412.0043.1 %5.01,003.86829.3517.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,417.903,554.8034.4 %5.01,842.97315.7582.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา13,434.6614,597.33-8.7 %0.01,620.88148.8090.8 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,694.275,741.60-22.3 %0.01,963.861,992.42-1.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,320.124,220.00-81.9 %0.0550.97166.9369.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,767.014,164.1427.8 %5.01,669.44982.9641.1 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา4,244.742,998.1929.4 %5.01,042.4792.3291.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 983,540.562,063.6097.5 %5.04,641.7933.6199.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,764.1319,054.30-7.3 %0.02,664.50501.6081.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 13,057.1314,101.03-8.0 %0.04,634.121,051.6577.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)6,623.4018,238.00-175.4 %0.02,125.11460.7578.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,919.692,794.0028.7 %5.01,079.92364.8866.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)4,503.392,740.5439.1 %5.01,387.13485.0065.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 13,603.3514,981.25-10.1 %0.04,649.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 810,654.9212,305.00-15.5 %0.03,931.313,045.0622.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก40,800.6331,086.6223.8 %5.0492.19343.4730.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2090.82-39.3 %0.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,982.38690.7565.2 %5.072.63108.57-49.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา4,092.481,296.0068.3 %5.0927.820.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,170.991,707.0046.2 %5.0642.5890.7785.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,936.073,780.993.9 %1.5927.93622.2532.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา8,064.9811,274.03-39.8 %0.02,277.951,158.6549.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาไม่ครบ1,972.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ236.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา11,221.6515,701.48-39.9 %0.03,209.74110.9396.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา25,617.9821,608.0015.7 %5.03,200.89824.1574.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,947.212,290.2042.0 %5.0946.81225.1576.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา4,470.343,109.9030.4 %5.01,251.09359.1071.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา5,251.923,445.0034.4 %5.01,194.040.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,752.052,888.0039.2 %5.01,213.030.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,863.3114,064.00-139.9 %0.0984.84101.3989.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,626.4513,393.3924.0 %5.0723.64267.1963.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา49,144.5222,806.0053.6 %5.0776.05277.5764.2 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา88,535.8281,455.008.0 %4.01,403.36522.8262.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 58,787.1249,668.0015.5 %5.01,055.41248.8076.4 %5.0
ทสญ.สงขลา 41,491.2113,100.1768.4 %5.0881.30444.4649.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา73,631.3074,976.99-1.8 %0.01,350.31456.6966.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 915,182.8815,606.00-2.8 %0.01,938.65588.2569.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,472.821,497.0039.5 %5.0604.55193.5368.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,910.331,050.3573.1 %5.0927.79269.8270.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา30,569.4119,244.0037.0 %5.02,247.17205.2090.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,263.181,907.0055.3 %5.011,770.08281.6697.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,946.547,727.39-29.9 %0.01,403.12245.1082.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,304.873,608.7632.0 %5.01,089.05144.4086.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,085.415,505.849.5 %4.51,887.39493.6573.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาไม่ครบ5,945.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ552.60ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้5,025.8311,315.09-125.1 %0.01,308.1492.0093.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 113,316.2312,200.378.4 %4.0996.48125.4087.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 230,560.5010,705.1665.0 %5.01,218.2485.5093.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 363,780.129,220.0885.5 %5.01,621.46186.2888.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)9,459.42109.0098.8 %5.064,790.471.85100.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา1,500.267,254.00-383.5 %0.0445.37273.3538.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา47,945.555,394.0088.7 %5.068.1638.9542.9 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,182.327,883.9254.1 %5.0238.2348.8279.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ31,535.2314,844.0052.9 %5.0877.72414.9452.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา144,011.488,158.0094.3 %5.0918.79405.4055.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ20,305.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ116.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร14,499.9818,833.00-29.9 %0.0705.39221.7568.6 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา15,001.8916,952.00-13.0 %0.0684.750.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ14,760.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ16,559.676,972.0057.9 %5.0770.24103.4586.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,122.901,551.5550.3 %5.01,394.7876.0094.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา16,895.9837,880.35-124.2 %0.02,340.302,810.67-20.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา7,954.3315,240.00-91.6 %0.02,793.771,215.1556.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา49,554.1128,768.4341.9 %5.01,042.17263.5674.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 124,109.301,389.0066.2 %5.01,191.75127.7889.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,234.023,663.5613.5 %5.0683.16333.7051.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,841.856,887.99-17.9 %0.01,793.70144.4091.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,233.507,719.13-82.3 %0.01,439.28130.1091.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,973.422,368.0020.4 %5.0443.2067.1084.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,528.37813.0067.8 %5.0604.54245.1059.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 946,733.4246,088.001.4 %0.518,266.5412,545.0031.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,800.32ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,689,673 1,203,748 28.76 % 236,272 50,660 78.56 %