จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังไม่ครบ785.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ96.00ประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง9,276.765,076.2045.3 %5.0125.1641.0467.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง21,283.789,028.9957.6 %5.071.29115.14-61.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,343.431,414.0057.7 %5.0627.49229.9063.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,358.592,908.0013.4 %5.0627.4967.7489.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง12,160.109,177.8024.5 %5.02,395.96585.2075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง4,084.18371.0090.9 %5.0139.7810.3092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,711.441,524.0073.3 %5.0303.0746.7884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,321.981,201.9072.2 %5.0275.50124.5054.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,444.24931.0079.1 %5.0334.43117.2664.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,870.07762.0084.4 %5.0255.07113.7055.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา4,122.79429.0089.6 %5.0253.01115.5054.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน4,131.44470.0088.6 %5.0314.74125.6460.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา4,079.10326.0092.0 %5.0263.83100.3662.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ4,107.42550.0086.6 %5.0317.36172.5045.6 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,993.244,982.7058.5 %5.0732.73332.5054.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,909.374,787.172.5 %1.01,159.93236.5579.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง3,131.012,407.0023.1 %5.0532.4154.4389.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,344.812,650.0039.0 %5.01,007.79433.7857.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง5,351.941,655.0069.1 %5.0666.21106.4084.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,240.601,497.0053.8 %5.0589.45210.0064.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,601.452,322.0049.5 %5.01,159.9328.5097.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,060.193,733.00-81.2 %0.0475.5785.5082.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง6,150.875,146.0016.3 %5.01,235.98390.4568.4 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,856.944,000.03-3.7 %0.0817.6584.2489.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,826.359,320.45-36.5 %0.01,464.19418.0071.5 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง172,542.7397,140.0043.7 %5.0487.57187.0061.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,769.233,577.005.1 %2.5779.61119.2384.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,722.173,973.7030.6 %5.04,295.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,485.204,517.00-0.7 %0.069.3738.9343.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,430.75936.0072.7 %5.0741.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,244.161,413.0056.4 %5.0589.4462.0189.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,840.844,104.00-6.9 %0.0798.62196.3075.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง8,201.8520,856.66-154.3 %0.01,654.352,067.00-24.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง5,350.955,368.00-0.3 %0.01,350.09468.1365.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,381.481,556.0071.1 %5.0760.60189.0575.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง10,222.7614,688.81-43.7 %0.01,426.84104.5092.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,430.512,938.0033.7 %5.01,045.82750.5028.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,359.143,515.0019.4 %5.0950.76526.2544.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,785.202,224.0041.2 %5.0798.62114.0085.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,423.352,854.0035.5 %5.01,026.8222.8097.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,442.894,711.00-36.8 %0.0627.490.9599.8 %5.0
สพ.ตรัง13,305.5411,488.0013.7 %5.0967.13237.5075.4 %5.0
รจจ.ตรัง 164,244.9261,924.4062.3 %5.01,072.17628.7041.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง3,023.96888.0070.6 %5.0456.340.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง4,121.503,674.0010.9 %5.0912.73300.2067.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง3,143.451,342.0057.3 %5.0551.4276.0086.2 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,522.485,114.007.4 %3.5969.76105.4589.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,481.342,080.0040.3 %5.0684.5393.1886.4 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,899.684,650.005.1 %2.5760.58136.8082.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง9,908.942,437.2975.4 %5.0709.9566.9090.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)11,214.5210,214.128.9 %4.02,368.40241.0589.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 17,690.4512,452.88-61.9 %0.01,228.26131.0089.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 229,936.2812,059.6659.7 %5.01,336.19283.1078.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 47,191.545,146.5728.4 %5.0169.54256.50-51.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง80,106.8917,976.0077.6 %5.01,317.61153.9088.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง25,648.3921,741.0015.2 %5.0708.01171.9575.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง19,566.349,525.4351.3 %5.0652.13185.2071.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง6,180.1810,213.05-65.3 %0.0518.400.00100.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง58,149.1512,812.9978.0 %5.0668.1057.0091.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน11,093.236,888.9937.9 %5.0618.910.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด55,414.3114,328.0074.1 %5.0758.60118.6584.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,823.4120,186.00-86.5 %0.01,779.22599.4566.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง38,099.1924,918.0034.6 %5.0712.11106.4085.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 4,333.692,714.0037.4 %5.0836.65372.4055.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,709.101,187.0056.2 %5.0475.360.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง38,070.5813,215.0165.3 %5.03,880.625,812.90-49.8 %0.0
รวม 1,010,274 540,219 46.53 % 53,848 19,331 64.10 %