จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,806.22902.0067.9 %5.0333.06105.8868.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง17,800.461,351.0692.4 %5.062.8490.60-44.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,680.002,149.0041.6 %5.0634.894.7599.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,995.611,160.0071.0 %5.0599.320.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง12,196.608,303.6031.9 %5.02,329.76409.9682.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน4,368.14541.0087.6 %5.0328.4347.2185.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,687.45414.0088.8 %5.0243.8515.5493.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน4,096.22348.0091.5 %5.0209.5416.0892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด4,156.38552.0086.7 %5.0241.2857.8976.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต4,395.01179.0095.9 %5.0383.9653.9086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,634.9892.0097.5 %5.0282.4678.0372.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว4,094.34341.0091.7 %5.0126.8246.4663.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม4,339.67475.0089.1 %5.0204.1347.5376.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,933.505,602.90-13.6 %0.0848.43529.1537.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,681.81811.0069.8 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง3,477.211,884.0045.8 %5.0429.12219.4548.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,317.161,427.0057.0 %5.0465.87149.1468.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,682.211,762.0052.1 %5.0694.3693.7386.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,587.611,941.0045.9 %5.0713.401,024.10-43.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,440.551,820.0025.4 %5.0530.47231.2256.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,605.614,107.0026.7 %5.01,427.41511.0364.2 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง4,284.743,401.0020.6 %5.0721.8147.3493.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง14,849.498,450.1243.1 %5.01,207.81334.2972.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,488.302,831.4218.8 %5.0732.41394.2546.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง2,518.891,159.0054.0 %5.049.89117.80-136.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,632.77355.0186.5 %5.0447.1647.5089.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,363.561,129.1466.4 %5.0504.21381.9024.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,796.913,347.9411.8 %5.0732.40220.4069.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง17,715.7534,388.03-94.1 %0.01,207.815,637.08-366.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง4,975.383,432.0031.0 %5.01,436.69378.3073.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,560.341,833.0059.8 %5.0580.65135.9276.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,925.847,205.69-21.6 %0.01,226.8150.3595.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,832.42652.0083.0 %5.0903.5685.5090.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,771.832,865.0024.0 %5.0732.41250.5165.8 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,975.513,853.003.1 %1.5639.1421.4296.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,924.161,387.0071.8 %5.0941.5952.1594.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,643.994,860.8413.9 %5.0656.354.8199.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,810.672,200.0081.4 %5.02,900.43193.4793.3 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 53,607.4930,965.2642.2 %5.0834.36211.4574.7 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 14,672.7115,449.49-5.3 %0.0440.24274.5537.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,608.19886.0066.0 %5.0390.1360.0084.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง5,034.085,018.710.3 %0.5808.4746.9994.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง4,539.58828.0081.8 %5.0637.3382.0187.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 179,145.3912,678.2384.0 %5.01,064.99104.5090.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 23,440.469,743.34-183.2 %0.01,163.86114.0090.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง30,800.202,740.3091.1 %5.0320.670.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง93,133.5327,768.0070.2 %5.01,537.0459.3296.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม28,056.006,637.0076.3 %5.0684.22243.5264.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง209,314.5213,479.6093.6 %5.03,868.76135.0096.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง22,304.755,802.9474.0 %5.0602.3259.7090.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน8,917.4880.0099.1 %5.0492.9159.3788.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 36,316.929,437.0074.0 %5.0552.01219.9260.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง53,683.6118,510.0065.5 %5.01,794.69875.5751.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,560.632,373.9033.3 %5.0687.31196.0271.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง3,101.441,219.0060.7 %5.0481.7994.3580.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง23,384.3019,926.0014.8 %5.05,292.442,714.8548.7 %5.0
รวม 880,669 303,056 65.59 % 48,765 18,008 63.07 %