จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,876.44400.0086.1 %5.0369.2959.8583.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,200.549,290.0034.6 %5.075.1645.3239.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,083.184,185.06-35.7 %0.0464.37158.4065.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,458.792,558.0026.0 %5.0578.480.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี23,260.1814,028.4039.7 %5.02,518.12267.9089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,907.041,425.0071.0 %5.0211.2051.3075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี4,040.28404.0090.0 %5.0257.44171.0033.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง4,116.13545.0086.8 %5.0169.3412.2592.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์4,046.78727.0082.0 %5.0217.0645.6079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก4,265.96484.0088.7 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง4,149.01538.0087.0 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ4,191.21391.0090.7 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ4,022.49378.0090.6 %5.0190.53123.5035.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง4,147.67472.0088.6 %5.0195.99105.4546.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,917.31231.0094.1 %5.0233.41190.0018.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,329.76304.0093.0 %5.0171.6995.0044.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,925.11294.0092.5 %5.0250.21152.0039.3 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,436.904,905.80-42.7 %0.0521.42375.0328.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,024.961,105.0078.0 %5.0768.64228.9570.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,126.25707.0077.4 %5.0430.45266.0038.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,042.58820.0083.7 %5.01,320.11560.5057.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,982.14825.0072.3 %5.0540.45301.1544.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,560.84420.0088.2 %5.0578.48176.7069.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,320.511,406.0067.5 %5.0863.71725.6316.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,545.591,381.0061.1 %5.0516.06247.0052.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,297.562,094.0560.5 %5.01,282.08411.3567.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,782.032,715.1328.2 %5.0673.55106.4084.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,907.938,730.0041.4 %5.02,894.42252.4291.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี4,154.832,641.2036.4 %5.0863.710.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,468.001,054.0057.3 %5.043.2050.50-16.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,578.49320.0091.1 %5.0463.820.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,879.41742.0074.2 %5.0369.3345.6087.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี11,926.253,643.4169.5 %5.0806.68267.9066.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,499.37902.0088.0 %5.01,890.591,791.905.2 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,451.806,142.0017.6 %5.01,776.491,109.6037.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,940.821,100.0072.1 %5.0768.64338.2356.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี7,050.068,650.42-22.7 %0.01,605.3597.8593.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,203.952,220.0080.2 %5.0559.45269.4951.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,387.121,700.0061.3 %5.0806.68475.0041.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี10,076.391,180.0088.3 %5.0996.82144.4085.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,836.682,048.0057.7 %5.0958.80230.8575.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี3,097.272,400.0022.5 %5.0445.3754.9887.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี31,654.8310,331.0067.4 %5.0556.81143.4574.2 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี72,747.5657,033.0021.6 %5.0925.64357.0161.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,327.712,421.0027.2 %5.0540.44180.3166.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,949.973,887.1221.5 %5.0920.77166.4581.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,385.041,813.2046.4 %5.0559.45227.0559.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี13,341.029,095.2431.8 %5.01,187.00187.1584.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,325.811,262.0062.1 %5.0749.63145.0080.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,728.23521.0089.0 %5.0901.76548.6039.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,974.822,726.6565.8 %5.01,046.9762.3394.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 313,460.758,601.9036.1 %5.0714.94271.2062.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 229,296.109,307.5868.2 %5.0854.43116.8586.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 186,874.129,759.8788.8 %5.0727.3438.7094.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,795.302,752.0059.5 %5.0552.2995.9582.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี27,230.371,160.0095.7 %5.0409.46512.05-25.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี85,496.7717,694.0079.3 %5.0696.22595.6514.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี62,898.7816,213.0074.2 %5.0575.7450.3591.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี32,946.121,003.7097.0 %5.0619.53306.6050.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี50,586.367,164.0085.8 %5.0573.04589.73-2.9 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี95,391.0512,274.0187.1 %5.0594.62728.72-22.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,576.5117,504.01-28.9 %0.01,446.711,910.40-32.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,566.821,547.2056.6 %5.0635.5381.7087.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,614.18174.0093.3 %5.0312.24192.1938.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี48,013.7112,000.0075.0 %5.06,935.0011,600.00-67.3 %0.0
รวม 940,698 302,752 67.82 % 52,205 29,362 43.76 %