จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,472.13238.0094.7 %5.0482.63206.6357.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา72,763.1115,652.0578.5 %5.01,044.04364.5365.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา23,550.658,148.1165.4 %5.0403.95100.3675.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)59,202.5812,785.5678.4 %5.0983.85671.6331.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,937.351,805.6738.5 %5.0501.6576.9584.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,523.72970.0072.5 %5.0470.3580.7782.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา23,349.3013,588.3141.8 %5.01,510.54413.6372.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,941.53549.0086.1 %5.0172.92103.5540.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,939.81697.0082.3 %5.0201.35104.5048.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,898.32186.0095.2 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,896.12572.0085.3 %5.0258.15117.8054.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,860.53490.0087.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,182.99640.0084.7 %5.0300.3479.8073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6365.5586.4 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง5,047.064,192.4016.9 %5.01,017.38256.3074.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,882.542,859.6626.3 %5.0610.14375.2538.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.130.9599.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,884.802,666.0045.4 %5.01,378.591,311.004.9 %2.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,365.74861.0074.4 %5.0614.35240.3560.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,541.98603.0083.0 %5.0653.78198.4569.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,379.113,307.0024.5 %5.0867.93674.5022.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,979.147,904.00-13.3 %0.01,499.79137.0990.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,927.894,877.291.0 %0.51,281.31422.7567.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,331.642,533.0024.0 %5.0653.7878.3088.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,924.8612,312.0011.6 %5.01,376.39155.5388.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,921.543,342.0014.8 %5.01,015.08107.2589.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39159.15-215.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,612.72688.0073.7 %5.0463.624.7599.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,399.80502.0079.1 %5.0330.51349.39-5.7 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา4,844.434,363.009.9 %4.5843.94221.1573.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา5,732.351,773.6069.1 %5.01,413.78980.3530.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา11,659.885,943.7649.0 %5.02,555.38636.3875.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,704.212,452.0033.8 %5.0881.97281.5468.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา10,855.687,850.6027.7 %5.01,189.1357.2295.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,475.342,490.0078.3 %5.0805.91221.7372.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา6,243.784,483.8728.2 %5.0843.94128.7884.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,324.172,503.0053.0 %5.0767.9286.4588.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา6,215.054,037.3635.0 %5.0977.05251.7574.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,053.842,593.8015.1 %5.0520.6753.2589.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,976.383,480.0065.1 %5.0502.15124.4575.2 %5.0
รจก.ยะลา 27,475.0851,689.01-88.1 %0.0694.19196.7071.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,444.425,576.20-25.5 %0.0615.75195.0068.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,888.632,537.0034.8 %5.0824.92161.2880.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา3,198.421,786.0044.2 %5.0440.21177.6559.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,190.465,018.10-19.8 %0.0958.03140.7585.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,605.3319.0099.6 %5.01,154.96400.2965.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา6,039.8216,610.00-175.0 %0.01,072.13962.3210.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา11,852.712,755.5376.8 %5.0424.55108.8574.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต314,412.342,685.4081.4 %5.01,651.06182.7588.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 130,780.3516,325.3947.0 %5.0996.4861.9893.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 214,629.658,718.8640.4 %5.01,123.09145.2087.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 294,080.442,910.0896.9 %5.0402.51133.2066.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา32,502.8921,812.0032.9 %5.0783.2881.7089.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา28,326.8710,051.9964.5 %5.0648.50142.6878.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,678.0610,794.0047.8 %5.0613.4767.8988.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน24,384.0510,812.0055.7 %5.0649.55327.7549.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง33,407.278,937.0073.2 %5.0963.7957.0094.1 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา19,809.9215,570.1021.4 %5.01,815.712,001.00-10.2 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา31,900.0043,389.72-36.0 %0.0950.37503.3447.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 4,073.364,755.00-16.7 %0.0843.94147.2582.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,726.95188.0093.1 %5.0463.62197.6057.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา86,227.8721,669.0074.9 %5.021,480.7813,464.8437.3 %5.0
รวม 859,437 409,549 52.35 % 70,062 29,899 57.32 %