จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,952.781,440.0051.2 %5.0462.22325.1229.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,985.061.00100.0 %5.066.190.9598.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,372.148,425.5048.5 %5.098.13593.33-504.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,501.785,508.51-57.3 %0.0538.30156.7570.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,290.302,338.0028.9 %5.0369.4491.2475.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,937.2810,050.008.1 %4.02,649.06399.0084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ4,015.16864.0078.5 %5.0205.65131.5536.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,584.63115.0096.8 %5.0181.48128.9828.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,627.3913.0099.6 %5.0160.3847.3170.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,725.01321.0093.2 %5.0201.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ4,022.08313.0092.2 %5.0286.0499.0865.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,918.38544.0086.1 %5.0313.16114.1963.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,961.49460.0088.4 %5.0343.7447.4286.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,898.6412.0099.7 %5.0414.7489.2178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,545.57614.0086.5 %5.0406.6383.2379.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี4,083.31284.0093.0 %5.0252.00102.5159.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,012.1513.0098.7 %5.0222.4957.0074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,943.95318.0091.9 %5.0187.70116.3638.0 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,595.0223,702.62-147.0 %0.01,215.77643.4047.1 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ10,181.0411,934.60-17.2 %0.0739.10544.3526.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,725.456,116.00-64.2 %0.0804.51323.0059.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,999.631.00100.0 %5.0333.22105.4568.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,739.77577.0078.9 %5.0402.74117.1070.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,740.34766.0072.0 %5.0500.83263.1547.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส3,029.991,138.4062.4 %5.0519.2296.5581.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบ3,678.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,182.06714.0077.6 %5.0728.45135.4081.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส7,024.931,609.7077.1 %5.0705.17488.7530.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,434.372,422.0045.4 %5.01,089.751,239.85-13.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,004.922,521.80-25.8 %0.0459.25431.696.0 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส5,044.862,679.0046.9 %5.01,375.00385.2272.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,609.31826.8077.1 %5.0766.48172.9077.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส8,771.619,879.20-12.6 %0.01,298.93990.4123.8 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส49,033.9880,238.35-63.6 %0.0444.19687.75-54.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,451.692,918.0015.5 %5.0747.46325.0156.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส9,867.064,604.0053.3 %5.054.5445.2917.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,511.80316.0091.0 %5.0728.450.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,983.94622.0079.2 %5.0519.27163.8768.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส40,627.783,341.3991.8 %5.015,446.8392.8599.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส14,972.5325,469.00-70.1 %0.03,504.781,803.1948.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,512.734,541.2317.6 %5.01,508.192,238.20-48.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส7,240.561,912.0073.6 %5.0804.52153.6080.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,151.249,213.00-78.9 %0.01,241.88112.1691.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,929.08683.0091.4 %5.0747.46234.6568.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,601.739,638.00-109.4 %0.0975.66376.2061.4 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,404.242,507.0043.1 %5.0880.58235.0573.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส5,247.991,510.0071.2 %5.01,394.0190.5993.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส3,059.482,868.006.3 %3.0538.2963.2888.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส12,131.176,300.0048.1 %5.0514.82264.6348.6 %5.0
รจจ.นราธิวาส 46,257.4530,219.7734.7 %5.0756.1271.1290.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,917.961,557.0046.6 %5.0614.35104.3383.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,653.614,599.001.2 %0.51,108.77274.6175.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,478.572,115.0039.2 %5.0652.38142.5078.2 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,835.632,562.6256.1 %5.01,241.85114.0090.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,881.951,870.0061.7 %5.01,260.90221.6382.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,874.444,079.1816.3 %5.0975.66294.0069.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)67,466.256,998.6089.6 %5.02,574.84108.3095.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 37,019.275,632.5419.8 %5.0964.51151.0584.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 183,334.608,207.3390.2 %5.01,200.49108.3791.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 216,388.9710,489.7436.0 %5.01,850.03192.8589.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,129.191,492.00-32.1 %0.0169.460.00100.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส27,845.805,472.0080.3 %5.0776.27164.3578.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก101,912.979,345.0090.8 %5.0864.72185.2578.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส13,039.0518,645.00-43.0 %0.01,907.181,733.659.1 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,406.082,181.4036.0 %5.0671.40200.4570.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,830.81202.8692.8 %5.0405.19109.6972.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส55,543.4614,857.0073.3 %5.06,318.026,241.501.2 %0.5
รวม 796,003 383,729 51.79 % 72,491 25,826 64.37 %