จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,887.45495.0082.9 %5.0380.94187.7150.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,387.0115,155.48-105.2 %0.044.52141.17-217.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,381.315,421.73-60.3 %0.0350.27225.1535.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,488.201,641.0053.0 %5.0609.1366.7089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,250.605,532.0011.5 %5.01,293.71461.6164.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ3,768.80657.0082.6 %5.0418.9745.4489.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,600.08317.0091.2 %5.0251.3140.3084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,582.82599.0083.3 %5.0393.05166.6757.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,760.78627.0083.3 %5.0551.2753.1190.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,615.41795.0078.0 %5.0258.0891.2464.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,549.70185.0094.8 %5.0338.9254.3684.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,585.31354.0090.1 %5.0220.7657.9573.7 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ7,499.557,773.00-3.6 %0.0849.12193.8077.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ5,131.195,421.73-5.7 %0.0875.36225.1574.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,638.15732.0072.3 %5.0418.9751.1187.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,731.341,978.0047.0 %5.0875.36105.3088.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,294.381,070.0067.5 %5.0590.12171.0071.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ3,015.09809.0073.2 %5.0476.02410.8413.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,797.915,421.73-42.8 %0.0742.25225.1569.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,655.031,259.8023.9 %5.0381.97143.4762.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,790.103,181.1933.6 %5.01,084.53573.7747.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,718.682,096.0043.6 %5.0685.2071.7989.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,902.675,390.998.7 %4.0856.34300.1065.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,891.401,219.0075.1 %5.0666.18316.7552.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,625.51859.0076.3 %5.0666.1847.7792.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,141.65416.0086.8 %5.0514.05238.8453.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,632.455,421.73-49.3 %0.0647.17148.8477.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ16,280.007,000.0057.0 %5.05,020.853,325.0033.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ9,510.255,421.7343.0 %5.01,122.571,140.00-1.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ6,023.535,421.7310.0 %5.01,521.90225.1585.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,820.245,421.73-41.9 %0.0685.201,140.00-66.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ11,525.22436.0096.2 %5.0514.05234.9154.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,614.16802.0077.8 %5.0647.17225.1565.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,254.993,077.0041.4 %5.0837.33151.6881.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,165.611,245.0070.1 %5.0856.34225.1573.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,935.461,248.0057.5 %5.0457.014.0199.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,602.513,196.0072.5 %5.0938.63233.0275.2 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 43,193.6231,323.4027.5 %5.0769.94521.6232.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ4,066.551,051.0074.2 %5.0437.99186.3057.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,954.682,722.3831.2 %5.0609.13342.9543.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,646.36474.5091.6 %5.01,407.81129.7190.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,572.423,017.0015.5 %5.0628.15225.1564.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,386.231,902.9156.6 %5.0932.41388.5558.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,601.792,517.0030.1 %5.0647.17122.2581.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ157,697.3613,271.5391.6 %5.01,639.201,243.6524.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,931.94802.0089.9 %5.0296.75225.1524.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา63,989.204,399.3493.1 %5.0751.08225.1570.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ83,430.76802.0099.0 %5.0612.83225.1563.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ11,537.75802.0093.0 %5.01,513.09969.0336.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,370.191,074.0068.1 %5.0609.13185.4469.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ3,034.82802.0073.6 %5.0437.99225.1548.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ17,868.8611,779.0034.1 %5.03,759.063,191.4915.1 %5.0
รวม 601,337 184,838 69.26 % 43,093 20,126 53.30 %