จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,104.301,254.0059.6 %5.0249.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี4,528.884,779.00-5.5 %0.0420.8657.0086.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,629.232,641.0027.2 %5.0458.9349.4889.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี8,272.7010,990.19-32.8 %0.01,523.82326.8078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี5,324.611,106.0079.2 %5.0176.2335.1580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,524.781,500.0066.8 %5.0197.9195.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,546.13670.0087.9 %5.0172.5939.9076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,464.41858.0080.8 %5.0176.6361.9364.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,432.01686.0084.5 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,478.16580.0087.0 %5.0145.6442.7570.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,793.553,163.0016.6 %5.0539.17682.03-26.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,539.763,392.0025.3 %5.0782.16533.2931.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,608.912,963.0017.9 %5.0458.93270.9041.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี3,288.321,855.0043.6 %5.0306.80256.6116.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,960.202,218.5055.3 %5.0896.29730.0218.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,888.054,319.63-128.8 %0.0339.28374.70-10.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,863.083,486.0028.3 %5.0858.23394.8654.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี13,042.1412,781.322.0 %1.01,257.56109.4191.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,859.012,737.0029.1 %5.0554.01195.7064.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,313.771,870.0043.6 %5.0477.9457.7787.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,896.57649.0077.6 %5.0344.8358.2883.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,903.643,855.001.2 %0.5511.55181.3564.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,562.9710,111.13-81.8 %0.01,086.421,210.92-11.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี7,075.6310,615.00-50.0 %0.01,485.79160.0889.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,146.263,773.009.0 %4.5361.3050.8385.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี7,707.458,860.94-15.0 %0.01,190.4570.9994.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี12,559.812,461.0080.4 %5.0386.84268.3830.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี4,242.063,698.2412.8 %5.0687.12223.6567.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,658.374,132.00-149.2 %0.0582.5999.7582.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,501.781,873.94-24.8 %0.0573.02182.0868.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,990.374,621.227.4 %3.5382.8348.5087.3 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,770.121,978.0047.5 %5.0515.9755.5089.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 59,928.1746,495.5622.4 %5.0701.50577.2517.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,188.161,702.0046.6 %5.0268.7744.3483.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,338.482,851.0014.6 %5.0477.94145.1569.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,367.972,488.0026.1 %5.0297.0246.5984.3 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี5,419.384,067.9624.9 %5.0611.0579.8086.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี5,183.294,488.1113.4 %5.0611.0551.8591.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,737.171,693.0080.6 %5.02,246.43176.5192.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)16,292.295,383.5667.0 %5.02,502.07101.3096.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี9,908.057,201.2027.3 %5.0765.30110.0485.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี3,083.671,749.0043.3 %5.0210.4891.8156.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี24,128.523,890.0083.9 %5.0414.75125.4069.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 237,015.9912,120.0067.3 %5.0478.3050.9089.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี15,501.8114,098.009.1 %4.5265.04272.25-2.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี21,252.6218,048.0015.1 %5.0394.43909.01-130.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี17,635.539,248.0147.6 %5.0358.3515.4195.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี11,474.0618,996.01-65.6 %0.01,030.92402.7660.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,629.442,483.0031.6 %5.0463.07162.1765.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี5,251.021,102.0079.0 %5.0306.80283.387.6 %3.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี41,701.8410,500.7074.8 %5.02,555.585,762.78-125.5 %0.0
รวม 451,515 289,083 35.97 % 32,966 16,399 50.25 %