จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท3,502.10851.0075.7 %5.0183.63192.54-4.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท16,131.788,695.3046.1 %5.0123.9950.5459.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,771.842,806.0025.6 %5.0563.42160.7571.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,991.672,550.0036.1 %5.0639.4876.2488.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท12,018.4613,916.00-15.8 %0.02,598.10288.6588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,031.86831.0079.4 %5.0206.02113.4444.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,840.83924.0080.9 %5.0190.8460.8568.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,593.72723.0084.3 %5.0172.73131.5523.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,434.35840.0084.5 %5.0259.2268.0073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,771.301,132.0076.3 %5.0318.0157.2482.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง2,451.93307.0087.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,663.145,353.00-14.8 %0.0811.88656.7919.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,922.33584.0080.0 %5.0335.64167.4650.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,615.432,528.0045.2 %5.0810.63384.7752.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,156.265,092.06-22.5 %0.0730.87110.9884.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1250,521.5034,253.5232.2 %5.017,542.653,040.0082.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,591.362,193.0038.9 %5.0506.34157.7068.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,812.665,253.009.6 %4.51,438.151,063.1126.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท35,791.4716,152.1654.9 %5.01,526.88310.1779.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท7,034.175,356.1623.9 %5.01,332.74141.0189.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,383.712,788.00-17.0 %0.0429.38105.6475.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท5,675.984,755.0016.2 %5.01,206.25614.5549.1 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ3,240.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ38.29ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 75,367.852,739.2249.0 %5.01,111.170.00100.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท5,287.761,883.6264.4 %5.0924.72233.4674.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,580.85291.0093.6 %5.0848.58381.6955.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,965.621,521.0061.6 %5.0620.4736.7694.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท91,055.141,451.0098.4 %5.04,557.37121.3897.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท4,367.394,087.606.4 %3.0734.56385.9247.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท6,354.016,690.00-5.3 %0.01,209.96112.0790.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท15,985.015,712.0064.3 %5.01,723.40674.4260.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,925.739,983.68-68.5 %0.01,152.9198.0891.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท12,969.034,377.0066.3 %5.0658.50438.9033.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท5,314.814,745.6010.7 %5.0696.50226.0667.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,810.385,600.00-16.4 %0.0829.610.00100.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบ2,133.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ164.24ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,697.192,926.0020.9 %5.0487.360.9599.8 %5.0
สพ.ชัยนาท12,628.811,361.0089.2 %5.0563.42138.6475.4 %5.0
รจจ.ชัยนาท 47,252.9535,022.3625.9 %5.0598.75369.4938.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,628.073,746.00-3.3 %0.0430.3180.0581.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท4,112.653,410.0017.1 %5.0568.56152.0073.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,453.152,851.0017.4 %5.0449.32218.6651.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท7,078.403,272.0053.8 %5.0848.66102.9987.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,681.881,776.0051.8 %5.0582.44637.22-9.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,498.574,269.00-22.0 %0.0449.32101.3377.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท351,999.448,499.0697.6 %5.01,262.93160.1687.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,524.284,322.5021.8 %5.076.56181.16-136.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท37,535.9343,266.00-15.3 %0.0634.1538.8093.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท198,886.4225,440.0087.2 %5.03,348.321,679.7549.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท10,579.911,895.0082.1 %5.01,451.10530.8163.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 4,026.251,080.2773.2 %5.0594.38290.1851.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท5,347.091,591.0070.2 %5.0315.51206.8634.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท58,450.824,235.5292.8 %5.02,758.284,128.01-49.7 %0.0
รวม 1,120,073 315,928 71.79 % 60,473 19,678 67.46 %