จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี3,206.3350.0098.4 %5.0395.3345.0988.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,585.535,524.83-54.1 %0.0700.92114.3883.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,410.302,455.0028.0 %5.0585.5359.7489.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี25,189.3023,712.625.9 %2.54,066.80721.6082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,146.193,464.8043.6 %5.0298.75130.6356.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,416.321,173.0073.4 %5.0362.5482.2377.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,839.221,406.0070.9 %5.0233.66101.0956.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,201.601,519.0063.8 %5.0208.2555.2973.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,402.98947.0078.5 %5.0267.29121.1254.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง9,331.331,052.0088.7 %5.0186.3646.9174.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,977.12938.0076.4 %5.0316.8249.9784.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,874.18837.0078.4 %5.0120.3845.1462.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,871.87784.0079.8 %5.0158.7251.8067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,439.72559.0087.4 %5.0191.7730.0184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,785.70256.0093.2 %5.0194.740.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,850.82624.0083.8 %5.0313.6892.1970.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,985.641,533.0061.5 %5.0146.3055.4462.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,982.448,453.59-41.3 %0.01,157.32703.9539.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี4,581.421.00100.0 %5.0965.85290.8469.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,058.002,250.0055.5 %5.0566.51248.5256.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,199.871.00100.0 %5.0528.51417.3421.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,445.173,872.0012.9 %5.0832.721,856.71-123.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,902.914,955.16-70.7 %0.0500.53725.21-44.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,608.873,814.0032.0 %5.01,346.13413.3169.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,797.393,618.004.7 %2.0794.67341.2057.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี11,577.9718,331.01-58.3 %0.01,365.22570.7558.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)10,841.3810,397.484.1 %2.02,746.85128.2595.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,827.0095.0097.5 %5.0851.73139.2183.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)5,285.167,376.00-39.6 %0.01,383.8760.8295.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 210,871.2410,356.404.7 %2.03,870.81484.5087.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี8,398.5010,595.90-26.2 %0.02,080.91133.0093.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,774.161,650.0065.4 %5.0503.0150.1090.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,381.312,301.6031.9 %5.0528.45181.4565.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,807.9294.0097.5 %5.0737.71222.5669.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี12,740.146,091.6252.2 %5.01,207.25931.5522.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี7,423.522,380.0067.9 %5.01,479.25356.2575.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,485.05163.0096.4 %5.0590.47156.7573.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี13,716.9412,605.678.1 %4.02,107.000.95100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี12,685.962,528.0080.1 %5.0604.540.9599.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,888.951,950.0049.9 %5.0813.69368.6054.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี5,077.191.00100.0 %5.0908.770.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,877.772,876.0041.0 %5.01,041.88254.6075.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,076.945,791.00-14.1 %0.0737.62106.7385.5 %5.0
สพ.สระบุรี16,776.2611,924.0028.9 %5.0623.29151.7075.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี75,802.3267,113.0011.5 %5.01,029.99202.3580.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,944.8964.0097.8 %5.0420.40134.8367.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,589.393,206.8842.6 %5.0813.69285.0065.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,001.162,469.0038.3 %5.0699.59240.2365.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี8,422.159,117.78-8.3 %0.01,536.33330.6078.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,544.501,712.0062.3 %5.01,003.88146.8385.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,898.594,578.1822.4 %5.0699.59168.4375.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 116,649.1115,040.789.7 %4.5933.50200.7778.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒27,229.6212,837.9952.9 %5.01,520.1586.6694.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี12,182.023,690.1969.7 %5.0348.6150.0685.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี95,268.3249,825.0047.7 %5.01,442.6447.5096.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก35,079.5320,760.0040.8 %5.0739.73139.2581.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์47,004.8617,247.0063.3 %5.01,047.33644.2338.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี100,715.9627,611.9972.6 %5.0731.03285.8060.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี33,778.3213,802.0059.1 %5.0721.28137.6680.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี52,137.9513,658.0073.8 %5.0596.77234.6560.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค46,831.7611,772.0074.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี18,625.7020,966.30-12.6 %0.01,749.061,105.4036.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี19,382.6911,677.7939.8 %5.03,513.171,744.3150.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี24,696.3120,683.0016.3 %5.01,054.21298.3071.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,735.045,979.0011.2 %5.0984.86804.4918.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,083.351,991.0035.4 %5.0528.46292.5544.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี43,569.4414,673.0066.3 %5.03,385.253,456.29-2.1 %0.0
รวม 971,777 531,784 45.28 % 65,122 22,137 66.01 %