จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,279.22761.0082.2 %5.0439.7852.1788.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี14,178.466,958.3050.9 %5.068.78180.81-162.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,788.577,565.85-11.4 %0.0820.1097.1788.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,070.461,588.0048.3 %5.0369.4498.3373.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 546,874.4137,395.4920.2 %5.09,801.22302.6796.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,097.29872.6982.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 222,271.4311,885.0746.6 %5.03,586.24624.6082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 326,512.3935,481.60-33.8 %0.04,267.15870.2579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,774.54497.0086.8 %5.0313.04144.3453.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง7,628.471,578.0079.3 %5.0414.81161.0861.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,939.411,471.0070.2 %5.0315.6195.3169.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,606.391,457.0080.8 %5.0222.9554.9875.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,260.971,962.0054.0 %5.0392.5852.0286.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 25,857.521.00100.0 %5.0423.6565.2184.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,573.851,405.0069.3 %5.01,121.92133.0088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,034.641,937.0067.9 %5.0366.8857.0084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,770.681,065.0084.3 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,084.96125.0088.5 %5.0346.210.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7057.5580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0285.37102.4764.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,119.301,287.0074.9 %5.0291.1044.2284.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,587.87519.0094.0 %5.0352.2992.6073.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,417.1211,391.36-110.3 %0.02,025.74577.6071.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,484.863,051.0032.0 %5.01,046.89455.6356.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,065.301.00100.0 %5.02,132.040.95100.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,560.844,539.0030.8 %5.01,314.52213.2783.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี6,507.732,304.0064.6 %5.0841.47974.57-15.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,607.904,817.4014.1 %5.01,053.25371.4664.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,261.511,192.0063.5 %5.0610.93148.1175.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 918,460.2168,857.00-273.0 %0.05,524.447,016.70-27.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,862.631,685.0056.4 %5.01,495.34155.8089.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,470.5521,147.00-509.3 %0.0460.88116.4274.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,536.972,594.0042.8 %5.01,067.31999.326.4 %3.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 29,003.631.00100.0 %5.01,689.820.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,133.011.00100.0 %5.0448.850.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,678.134,324.007.6 %3.51,143.37588.1448.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,789.763,557.006.1 %3.0461.021.0099.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,192.723,493.0032.7 %5.03,539.882,212.8337.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี19,555.8514,371.0026.5 %5.01,885.00855.3754.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 22,347.4215,096.5232.4 %5.03,465.322,900.3516.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,403.709,557.00-49.2 %0.01,583.64722.0054.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,445.482,648.7940.4 %5.0896.13317.5164.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,848.411.00100.0 %5.01,287.580.9099.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,421.821.00100.0 %5.02,599.252,304.3711.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,960.702,398.0039.5 %5.0820.1023.2797.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี4,064.291,386.1965.9 %5.0596.092,712.25-355.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,353.0510,073.00-58.6 %0.01,274.54505.3860.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,646.1346,732.60-727.7 %0.01,312.24268.0279.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,226.525,690.00-8.9 %0.0926.29343.8362.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี4,245.281.00100.0 %5.0603.080.9599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี8,644.6928,458.81-229.2 %0.01,878.04218.6388.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,326.892,890.2033.2 %5.01,029.28370.6164.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีไม่ครบ7,077.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ66.51ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,739.7510,791.40-39.4 %0.01,980.08234.3988.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,499.661.00100.0 %5.0839.120.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 93,576.2917,857.0080.9 %5.0759.91518.9131.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี18,779.1610,560.0043.8 %5.0811.63209.0074.2 %5.0
รจก.ชลบุรี 264,660.34245,229.007.3 %3.52,265.691,832.9919.1 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา85,492.06171,467.91-100.6 %0.01,332.541,615.00-21.2 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 51,663.7736,127.0030.1 %5.0738.88123.6583.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 216,557.2213,620.2917.7 %5.02,071.241,631.5021.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,912.14905.0068.9 %5.0477.8183.1882.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,528.0810,367.48-58.8 %0.01,797.45289.8783.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี21,974.3823,880.00-8.7 %0.01,505.92288.1180.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,383.884,393.00-0.2 %0.01,097.85270.7575.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี10,736.2315,373.44-43.2 %0.01,846.97226.3487.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7,341.885,578.3524.0 %5.0729.22157.5778.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบ6,007.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ230.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)25,320.1713,659.8446.1 %5.0940.76563.6640.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 169,965.6719,413.9072.3 %5.0919.93243.5273.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 224,187.289,064.0062.5 %5.01,160.24309.1173.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 314,797.7411,362.8023.2 %5.0623.27284.4254.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี33,077.916,590.0280.1 %5.0327.4583.6074.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีไม่ครบ5,640.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ140.60ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีไม่ครบ26,041.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบ30,129.26ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ638.96ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี83,333.4026,943.0067.7 %5.0516.13155.1070.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี25,960.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)26,345.591.00100.0 %5.0570.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี35,109.6742,143.12-20.0 %0.01,913.351,268.5033.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี12,286.4910,280.0016.3 %5.03,489.592,589.9525.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี28,336.5639,050.00-37.8 %0.0542.330.9599.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,073.102,101.0031.6 %5.01,791.99348.3780.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี23,870.3622,808.004.5 %2.0848.34209.2875.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 7,046.356,314.6610.4 %5.01,029.28550.7646.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)ไม่ครบ21,035.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ317.25ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,954.175,119.5814.0 %5.01,449.51172.9088.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,345.114,384.0018.0 %5.01,447.3531.0597.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,659.761,968.0046.2 %5.0485.41143.4470.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 242,279.9545,079.00-6.6 %0.010,259.366,404.7537.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี65,095.9931,084.7952.2 %5.08,626.979,534.86-10.5 %0.0
รวม 1,499,667 1,250,717 16.60 % 129,826 60,008 53.78 %