จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,821.811,083.0061.6 %5.0142.2754.9861.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,783.564,467.0049.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง6,300.926,195.081.7 %0.5129.8846.4864.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,529.8181.0097.7 %5.0655.50212.9267.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง5,017.452,814.0043.9 %5.0639.4096.8984.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง44,638.3337,146.0016.8 %5.05,224.581,548.5170.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4058.9577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,171.02783.0081.2 %5.0225.32124.5944.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,801.311,392.0071.0 %5.0233.9462.3273.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,066.061,480.0063.6 %5.0347.7396.7472.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,060.21642.0084.2 %5.0137.8861.0755.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย3,990.31611.0084.7 %5.0223.1064.5671.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,013.501,271.2868.3 %5.0389.13131.5266.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา449.09450.00-0.2 %0.0311.9153.3382.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,823.911,043.0072.7 %5.0139.8287.4837.4 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,798.608,142.1516.9 %5.01,715.13335.3580.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 15,218.522,565.0050.8 %5.02,024.98665.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,947.392,228.0024.4 %5.0708.14721.05-1.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,975.722,146.5046.0 %5.0418.53143.6765.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,350.953,392.0022.0 %5.0982.23633.2735.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,621.521,590.0065.6 %5.0603.62104.5382.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,566.431,565.0056.1 %5.0641.72331.5548.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,991.324,946.2429.3 %5.01,285.90938.2927.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,221.684,607.00-9.1 %0.0837.53355.8257.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,062.0935.1999.3 %5.01,667.84227.1186.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง23,407.062,443.0089.6 %5.08,229.11711.4291.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,229.631,626.0061.6 %5.0449.151.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง105,503.3615,739.4785.1 %5.037,358.75436.1298.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,305.524,175.003.0 %1.5907.95152.2783.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง2,625.991,522.0042.0 %5.0413.5352.3387.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง2,877.08135.0095.3 %5.0546.64245.3555.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง62,084.6173,861.00-19.0 %0.024,838.012,159.1491.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง12,289.646,840.0044.3 %5.01,322.84365.3972.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,931.762,339.0040.5 %5.0497.11199.7059.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,158.3516,065.64-160.9 %0.01,477.5347.6496.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง31,982.953,801.0088.1 %5.011,290.68315.4097.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,439.832,877.0047.1 %5.0907.9554.6094.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง8,293.655,027.0039.4 %5.01,155.16239.7479.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,795.333,601.1524.9 %5.0868.1352.0594.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง64,815.4822,011.3366.0 %5.0830.30228.2172.5 %5.0
สพ.ระยอง120,294.7216,980.5085.9 %5.0384.50290.9424.3 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,624.901,929.0026.5 %5.0413.50194.9952.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,447.111,282.8780.1 %5.01,174.17354.2369.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,763.223,504.006.9 %3.0755.82229.5369.6 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,649.0016,440.00-70.4 %0.01,497.44765.0548.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง4,628.901,500.0067.6 %5.0622.71231.4362.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,387.257,293.47-115.3 %0.0503.26163.6067.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,738.155,751.17-53.9 %0.0816.7964.6992.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 112,451.0417,028.56-36.8 %0.01,537.32415.1073.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 244,862.8712,794.0071.5 %5.01,115.41635.5643.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ4,101.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง256,480.59126,177.0050.8 %5.01,217.321,639.46-34.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด68,293.352,032.0097.0 %5.0563.46191.7666.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย35,886.7329,112.0018.9 %5.0808.36232.8071.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง23,483.2229,220.00-24.4 %0.0638.85134.0079.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง35,145.5510,824.0069.2 %5.0582.76134.9176.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,735.4029,221.00-333.8 %0.01,549.171,422.478.2 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,133.865,431.00-31.4 %0.01,003.03457.3454.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง724.681,225.80-69.2 %0.0432.55247.5642.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ2,597.17ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,783.49ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,136,692 570,485 49.81 % 126,659 20,222 84.03 %