จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,452.951.00100.0 %5.0456.89102.2477.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 780,696.5735,520.0056.0 %5.0286.36119.6958.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี10,846.728,741.0019.4 %5.068.5973.35-6.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.5463.9167.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,056.622,216.0027.5 %5.0647.0548.7392.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,949.182,169.0026.5 %5.0647.050.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี35,720.0313,572.0062.0 %5.02,814.88994.9764.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,406.191,848.0058.1 %5.0280.65100.0364.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,607.48877.0075.7 %5.0223.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,676.94551.0085.0 %5.0286.9075.0473.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,537.77605.0082.9 %5.0189.4671.4462.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,494.97341.0090.2 %5.0157.6475.1552.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน4,280.75481.0088.8 %5.0306.6169.5277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,872.88692.0085.8 %5.0350.17101.3671.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,479.02737.0078.8 %5.0399.2769.5182.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,581.80803.0077.6 %5.0253.2369.4572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,530.49431.0087.8 %5.0215.6869.6867.7 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,754.287,414.934.4 %2.01,209.99454.6162.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,724.072,828.4624.0 %5.0932.29552.2940.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,508.50884.0064.8 %5.0479.74181.8662.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,391.981,101.3054.0 %5.0325.63279.3414.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,490.782,715.0039.5 %5.0970.32563.6741.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,080.111,607.0047.8 %5.0704.1038.0794.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,899.082,904.00-0.2 %0.0628.04235.4862.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,179.983,459.0017.2 %5.01,122.45777.2530.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,858.234,029.50-4.4 %0.0989.34167.2583.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,864.663,582.0026.4 %5.01,305.43424.0267.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,669.912,498.0031.9 %5.0875.24176.2579.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,227.949,654.92-17.3 %0.01,616.871,369.9815.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,298.701,945.0041.0 %5.0818.20686.9416.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,116.221,412.0054.7 %5.0818.2058.9092.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,825.32895.0068.3 %5.0609.02105.8882.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,747.234,301.20-14.8 %0.0933.57268.3271.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ15,875.9929,856.00-88.1 %0.02,225.381,583.9628.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,849.767,040.00-45.2 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,990.151,527.0061.7 %5.0742.13184.8275.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,646.9410,954.26-135.7 %0.01,160.48289.7175.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,443.572,721.0038.8 %5.0647.05110.7082.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,671.353,740.00-1.9 %0.0913.17236.0274.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,549.051,636.0070.5 %5.0894.26128.0285.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,596.322,910.0036.7 %5.01,255.56248.9680.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,949.542,601.0011.8 %5.0628.0454.1491.4 %5.0
สพ.จันทบุรี12,065.648,865.0026.5 %5.0407.3495.9576.4 %5.0
รจจ.จันทบุรี 63,128.7580,820.99-28.0 %0.0930.99290.4568.8 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 16,170.8915,050.676.9 %3.0509.04175.9365.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,279.383,515.00-7.2 %0.0532.96103.3580.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,004.882,838.0029.1 %5.01,009.631,038.50-2.9 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,843.342,296.0019.2 %5.0647.05141.0778.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,387.633,533.0034.4 %5.0875.24162.1281.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,393.453,376.0037.4 %5.01,084.42652.6539.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,233.243,484.00-7.8 %0.0628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)8,038.816,576.9618.2 %5.01,954.88203.5889.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 112,712.1713,432.48-5.7 %0.01,270.27234.0081.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 218,538.519,985.8046.1 %5.01,516.83272.8182.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,283.004,581.17-7.0 %0.0322.29370.04-14.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี72,756.3534,764.0052.2 %5.01,431.74536.6962.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี24,254.809,715.0059.9 %5.0715.4657.0092.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม29,238.268,720.0070.2 %5.0680.63214.4168.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว20,871.909,066.0056.6 %5.0749.65140.5481.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี46,819.7725,208.0046.2 %5.01,746.32670.0961.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,148.492,511.0020.2 %5.0723.1297.2686.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี3,025.841,068.0064.7 %5.0551.97258.8453.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี70,346.3719,568.8372.2 %5.021,664.334,391.2579.7 %5.0
รวม 718,942 452,777 37.02 % 71,676 21,790 69.60 %