จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,442.09735.0078.6 %5.0351.7574.8978.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด22,536.4211,148.8450.5 %5.044.0960.34-36.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด5,145.347,580.50-47.3 %0.069.3262.1710.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,867.011,770.0038.3 %5.0520.1942.7391.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,829.311,104.0077.1 %5.0494.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,659.3513,340.0014.8 %5.01,813.28562.5869.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,907.521.00100.0 %5.0238.7021.9290.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,096.11522.0087.3 %5.0292.91102.8264.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,695.87435.0088.2 %5.0222.7148.3578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,484.29381.0089.1 %5.0150.7255.1163.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร4,292.69436.0089.8 %5.0331.2554.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,740.03466.0090.2 %5.0204.58116.0843.3 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่11,380.3516,812.33-47.7 %0.02,049.87231.1188.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,216.373,729.3811.5 %5.01,017.15932.908.3 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,477.83463.0081.3 %5.0320.850.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด4,059.752,021.0050.2 %5.0558.2246.0591.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,492.081,904.0057.6 %5.0881.49590.4533.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,466.771,210.0065.1 %5.0577.2464.8988.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,356.791,494.0055.5 %5.0710.35253.2764.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,715.461,859.0067.5 %5.01,033.62764.0426.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,782.693,931.00-120.5 %0.0392.40198.0949.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,043.091,294.0068.0 %5.0976.57719.0726.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,301.293,225.002.3 %1.0506.3349.9290.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด16,060.839,107.1243.3 %5.01,014.61499.6150.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,851.971,606.0013.3 %5.0805.43235.5270.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,365.19709.0078.9 %5.0672.320.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,997.13864.0071.2 %5.0463.14208.1555.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,343.603,821.55-14.3 %0.0691.33301.6656.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,665.0026,456.00-467.1 %0.01,014.61671.5633.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,810.747,577.00-318.4 %0.0629.76475.0024.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,229.071,315.0059.3 %5.0615.2753.4291.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,774.575,738.98-52.0 %0.0660.3461.2590.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,324.091,770.0046.8 %5.0520.19395.1624.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,713.745,165.80-39.1 %0.0704.05192.0672.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด4,292.111,464.0065.9 %5.0437.37101.2376.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,364.981,342.0060.1 %5.0526.2582.2884.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด601.652,445.90-306.5 %0.0279.4545.9483.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,267.222,179.0033.3 %5.0521.42136.4473.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 572,682.0638,150.4393.3 %5.0549.51933.80-69.9 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 4,280.176,908.00-61.4 %0.0170.4842.7574.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,517.82673.0073.3 %5.0368.06157.7957.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,168.753,582.0030.7 %5.01,147.72270.2276.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,891.951,391.0051.9 %5.0577.2490.3184.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด5,093.293,812.0025.2 %5.0802.80114.4985.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,483.051,864.0046.5 %5.0710.35176.5475.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,480.493,850.4914.1 %5.0380.73163.4257.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด16,037.31139.2099.1 %5.01,332.20258.6180.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด134,782.7320,731.2484.6 %5.01,008.79721.0528.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด21,547.9811,240.8847.8 %5.0587.150.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่11,848.465,974.9949.6 %5.0556.42131.1376.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด8,275.1520,815.33-151.5 %0.01,353.49214.3284.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,094.972,394.4022.6 %5.0491.25317.0335.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,518.441,653.0134.4 %5.0224.79188.5816.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 19,420.3315,093.9922.3 %5.03,714.316,129.61-65.0 %0.0
รวม 1,004,773 285,697 71.57 % 37,289 18,424 50.59 %