จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา823.94929.00-12.8 %0.0525.7062.5688.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,315.773,333.30-0.5 %0.0452.24244.0146.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,870.154,335.00-12.0 %0.0715.860.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,190.521,709.0046.4 %5.0601.7651.8991.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา21,723.7014,465.0633.4 %5.04,481.021,541.5565.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,739.801,721.0063.7 %5.0335.47117.3165.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,941.05956.0075.7 %5.0215.09118.6144.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,087.58149.1796.4 %5.0330.71161.2051.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,810.84664.0082.6 %5.0369.12123.6066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,080.531,180.0071.1 %5.0257.9151.6380.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,023.60160.7896.0 %5.0190.65115.8139.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,909.021,264.0067.7 %5.0265.64127.6751.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น5,031.47583.0088.4 %5.0219.7893.7157.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน506.66131.0074.1 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ603.8684.0086.1 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,469.204,032.009.8 %4.51,096.181,339.41-22.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา3,994.953,646.008.7 %4.01,077.161,110.87-3.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,685.873,087.0016.2 %5.0676.8246.2493.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา6,955.202,093.0069.9 %5.0601.7695.0084.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,716.914,931.00-4.5 %0.0867.981,445.90-66.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,399.765,293.802.0 %1.01,871.551,001.5746.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,238.683,144.00-40.4 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,597.974,169.009.3 %4.51,153.25573.6450.3 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,744.317,956.00-67.7 %0.01,191.79277.9476.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา6,654.9613,089.00-96.7 %0.01,594.53327.6879.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,519.293,085.00-103.1 %0.0479.47163.0766.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,480.651,102.0068.3 %5.0734.8750.1693.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,281.472,287.0030.3 %5.0544.71152.2272.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,967.065,141.00-29.6 %0.0906.0297.3189.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,105.090.00100.0 %5.01,419.451,234.1413.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา7,970.545,972.0025.1 %5.01,077.16171.1684.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,708.061,738.0053.1 %5.0791.92126.2184.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,753.6017,074.80-196.8 %0.01,476.5057.9296.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,649.554,168.00-152.7 %0.0754.41386.5748.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,541.893,386.0038.9 %5.0906.02312.2665.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,322.781,352.0059.3 %5.0696.8433.3695.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,165.163,643.0029.5 %5.01,094.1238.0096.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,347.103,960.00-18.3 %0.0677.820.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา12,674.052,880.0077.3 %5.0734.87144.9380.3 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 90,346.3469,418.5623.2 %5.01,228.55153.5787.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,772.331,487.0060.6 %5.0449.632.4499.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,260.346,072.5716.4 %5.01,149.00238.1979.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,096.901,983.0051.6 %5.0772.90145.5081.2 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,780.3523,391.79-117.0 %0.01,723.23499.3271.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,740.512,540.0032.1 %5.0444.0791.8079.3 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,846.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5704.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)11,952.817,117.0040.5 %5.01,955.6988.4695.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 126,979.4715,328.0043.2 %5.0949.99356.2562.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 224,306.209,552.0360.7 %5.01,653.15238.8885.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,887.513,140.7919.2 %5.0298.2576.0074.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 32,270.0620,556.0036.3 %5.0853.4284.9990.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไม่ครบ35,273.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ376.92ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา95,205.5722,072.0076.8 %5.0770.2490.3088.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา22,895.2313,547.4040.8 %5.0673.13362.6346.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,095.7613,087.0027.7 %5.0643.69140.2278.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง47,159.7920,040.0057.5 %5.0655.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม28,926.0814,317.5750.5 %5.0747.730.00100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา9,141.5522,630.00-147.6 %0.01,740.23837.0051.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,660.294,259.00-16.4 %0.0992.52478.1051.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,791.16854.0069.4 %5.0506.68313.2538.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา15,540.0013,236.0014.8 %5.03,297.359,263.68-180.9 %0.0
รวม 639,306 423,524 33.75 % 51,687 25,459 50.74 %