จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก3,037.321,192.0060.8 %5.0347.10107.3569.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก13,367.264,415.0667.0 %5.0803.48153.9180.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,678.1362.0098.3 %5.0518.200.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,326.8114,080.001.7 %0.51,666.04430.7874.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.48108.0656.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,851.16888.0081.7 %5.0237.4560.6674.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,760.52873.0081.7 %5.0266.08113.1257.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,568.51500.0089.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,669.282,608.9228.9 %5.0651.27427.1034.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก5,125.001,002.0080.4 %5.0298.6174.8574.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,228.042,327.0045.0 %5.0879.55585.2533.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,622.482,978.0017.8 %5.0556.2772.4087.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก4,347.712,459.0043.4 %5.0461.19303.4934.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก13,448.762,954.0078.0 %5.0955.61695.3427.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,079.035,146.00-147.5 %0.0428.0395.7677.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,686.733,300.0029.6 %5.0974.63443.6154.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก4,034.042,664.2434.0 %5.0670.37147.2678.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,676.6210,334.12-34.6 %0.01,621.1747.0097.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,486.371,988.0043.0 %5.0651.35293.9754.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,809.621,246.0067.3 %5.0594.3159.8589.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,921.631,149.0060.7 %5.0442.18131.2570.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,683.052,352.0036.1 %5.0670.37204.0069.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,156.8919,234.99-273.0 %0.01,221.831,602.80-31.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,772.336,947.00-20.4 %0.01,354.95227.4383.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,836.821,863.0061.5 %5.01,050.69442.8857.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก10,016.8417,838.27-78.1 %0.01,811.33143.6192.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,176.701,472.0053.7 %5.0499.2346.1190.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,552.532,689.0024.3 %5.0670.37191.2871.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,560.102,089.0041.3 %5.0632.3445.0092.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก7,550.932,739.0063.7 %5.0841.51190.9677.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก4,459.713,492.0021.7 %5.0318.4057.2682.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,366.672,886.0014.3 %5.0594.3179.3486.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก676,781.5022,225.0096.7 %5.05,593.141,035.5181.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,639.661,668.0036.8 %5.0347.1051.4685.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก4,133.661,774.0057.1 %5.0556.27221.4960.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,089.131,933.0037.4 %5.0423.1674.6182.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,864.925,957.20-22.5 %0.0765.41202.2673.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,060.671,720.0066.0 %5.0860.53442.6648.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,139.722,477.0021.1 %5.0499.2347.2990.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก32,906.0815,418.0753.1 %5.01,187.03228.2980.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก435.376,056.70-1,291.2 %0.0249.41122.3550.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก55,926.6811,501.0079.4 %5.0469.0734.2692.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก64,783.9640,792.0037.0 %5.01,146.78307.0373.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,941.3919,504.61-118.1 %0.01,256.30803.0636.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,613.062,765.0023.5 %5.0594.31202.0966.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,693.18984.0063.5 %5.0366.11171.9453.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก40,944.0612,764.6968.8 %5.02,351.886,005.44-155.3 %0.0
รวม 1,076,811 273,309 74.62 % 39,604 17,532 55.73 %