จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,925.37809.0072.3 %5.0478.09142.5070.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว10,550.596,194.0041.3 %5.066.490.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 4,227.04422.0090.0 %5.021.530.9595.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,155.341,685.0046.6 %5.0725.31114.3784.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,951.511,534.0048.0 %5.0611.20105.9682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว11,584.544,299.2362.9 %5.01,581.02720.7054.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,459.981,121.0074.9 %5.0307.1955.6381.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,810.65409.0089.3 %5.0305.26100.3467.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,709.57718.0080.6 %5.0425.9161.2085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,429.40907.0079.5 %5.0257.3749.8880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,777.58723.0080.9 %5.0333.2646.3686.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,058.551,315.0067.6 %5.0405.93141.8165.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,701.73407.0089.0 %5.0239.1156.8576.2 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบ32,741.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,214.19ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,486.942,452.0055.3 %5.01,143.651,628.91-42.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,784.76525.0081.1 %5.0459.07178.7061.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ7,496.402,707.2063.9 %5.0699.8259.8191.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,148.641,776.0057.2 %5.01,048.57826.9421.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,257.171,243.0061.8 %5.0687.27176.0074.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,998.422,369.7021.0 %5.0419.52417.860.4 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,687.963,573.0023.8 %5.01,124.633,143.33-179.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,025.20960.0052.6 %5.0479.66830.39-73.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,412.821,551.0064.9 %5.0953.49253.5973.4 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,503.454,657.12-3.4 %0.01,162.6733.1697.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว8,542.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,371.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,991.581,192.0076.1 %5.0706.28287.8059.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้วไม่ครบ1,025.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ36.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,062.73767.0075.0 %5.0573.17130.5177.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว4,171.624,062.942.6 %1.0915.4697.5789.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว6,129.572,496.0059.3 %5.0763.33291.4361.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว5,010.499,508.68-89.8 %0.01,143.6595.8291.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว11,540.931,157.0090.0 %5.0611.20190.4768.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,953.403,228.5318.3 %5.0782.349,319.50-1,091.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,790.222,238.00-25.0 %0.0915.46326.0264.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,083.601,793.0041.9 %5.0649.23190.0070.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว1,191.922,836.00-137.9 %0.0630.2245.8992.7 %5.0
สพ. สระแก้ว12,455.413,173.0074.5 %5.0763.33333.0956.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 55,513.1338,586.0030.5 %5.0886.58731.2617.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,663.651,129.0057.6 %5.0516.7149.8590.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,549.102,252.0050.5 %5.0801.36675.1615.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,833.281,383.0051.2 %5.0573.17247.4056.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว8,370.467,388.7211.7 %5.01,048.57313.6470.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,627.372,190.0039.6 %5.0611.20779.57-27.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว12,430.4321,790.07-75.3 %0.03,672.78285.6592.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว14,479.886,359.0056.1 %5.0861.48486.8843.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว13,460.743,422.4074.6 %5.0988.472.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 117,949.1816,503.608.1 %4.01,546.58441.3071.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 234,044.0916,995.8550.1 %5.01,606.86522.5567.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว34,118.293,194.0090.6 %5.0166.8015.1790.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว59,642.3441,398.0030.6 %5.01,255.89953.5024.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว24,423.5017,563.0028.1 %5.0874.371,130.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น104,848.1914,057.0086.6 %5.0870.06674.6422.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว6,572.9519,912.60-202.9 %0.01,774.941,584.4510.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 4,021.893,085.0023.3 %5.0858.41406.9152.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว3,091.061,176.0062.0 %5.0573.17154.6673.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว84,820.9312,208.0085.6 %5.035,670.3210,579.0670.3 %5.0
รวม 653,986 305,403 53.30 % 77,547 40,489 47.79 %