จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,588.83997.0061.5 %5.0734.3584.1588.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา26,187.1824,340.007.1 %3.5141.28103.6626.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา9,473.02829.2091.2 %5.0109.4963.4942.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา7,190.936,052.0015.8 %5.01,361.88235.2682.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,240.01380.0088.3 %5.01,556.4174.6195.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,530.612,193.0070.9 %5.0436.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 916,000.0611,111.8330.6 %5.03,439.0195.0097.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 123,643.5048,456.00-104.9 %0.04,796.52927.7580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 214,298.2913,158.008.0 %4.02,887.79937.3267.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,875.244,936.8016.0 %5.0496.7847.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3064.6081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,690.07181.0095.1 %5.0219.2557.5373.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,037.191,163.0071.2 %5.0357.7378.3078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย5,116.291,036.0079.8 %5.0243.59168.2530.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,106.33455.0088.9 %5.0241.8151.5278.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,712.76645.0082.6 %5.0468.5887.5881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,561.95642.0085.9 %5.0259.43117.9154.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,725.89841.0077.4 %5.0393.48142.2863.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,712.86700.0081.1 %5.0249.78123.6350.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,725.89701.0081.2 %5.0278.7284.6669.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,651.97298.0091.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,610.52603.0083.3 %5.0234.5822.2890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,923.73540.0086.2 %5.0420.3054.7487.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,851.451,119.0070.9 %5.0281.03111.5460.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,630.85399.0089.0 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,649.24508.0086.1 %5.0278.1561.4677.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,842.31772.0079.9 %5.0389.8049.7487.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,733.911,141.0075.9 %5.0560.8753.8190.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,031.76990.0075.4 %5.0316.0946.1185.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,908.861.00100.0 %5.0519.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,901.121,230.0068.5 %5.0450.0994.4379.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,228.75919.0078.3 %5.0388.36148.0561.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,962.861,160.0070.7 %5.0403.20118.1970.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,646.00540.0085.2 %5.0344.442.0799.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม4,355.92282.0093.5 %5.0314.0711.2596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,758.33324.0091.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 39,687.6210,194.29-5.2 %0.02,604.701,163.6055.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,294.365,959.9628.1 %5.02,731.03514.9081.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,699.182,038.8024.5 %5.0976.28408.5058.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,619.60309.3088.2 %5.0507.80389.5023.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,914.112,402.4017.6 %5.0686.02388.5543.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,533.912,605.5026.3 %5.01,076.64209.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,706.65947.0065.0 %5.0390.00410.40-5.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,750.62911.0066.9 %5.0616.21323.0047.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,328.183,845.00-15.5 %0.0962.54319.8366.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา5,271.026,156.00-16.8 %0.01,494.991,360.409.0 %4.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,355.002,249.1033.0 %5.01,514.7493.5093.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,395.08881.0074.1 %5.01,038.60137.7086.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 870,785.5497,518.99-37.8 %0.025,771.606,959.4573.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,716.812,335.0037.2 %5.0915.5969.5292.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,879.801,346.0053.3 %5.0886.48255.5571.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา15,354.436,853.6155.4 %5.04,765.742,982.8037.4 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์104,823.58710,117.50-577.4 %0.03,814.662,810.8026.3 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 36,040.531.00100.0 %5.02,583.311.8599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 314,698.6514,958.00-1.8 %0.01,735.741,653.954.7 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,750.414,383.77-59.4 %0.0731.071,372.47-87.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,894.646,950.5812.0 %5.02,540.87520.3479.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)7,383.5211,039.94-49.5 %0.02,388.74620.3574.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,500.143,307.5926.5 %5.01,441.621,303.229.6 %4.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา21,535.7825,475.76-18.3 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 57,486.191.00100.0 %5.0424.071.9599.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)20,504.5634,649.52-69.0 %0.06,945.276,797.252.1 %1.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)8,043.4010,584.00-31.6 %0.02,669.56534.8580.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,497.583,121.0030.6 %5.01,426.18351.5075.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,120.761,541.0062.6 %5.01,304.83193.0585.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)8,231.5215,801.20-92.0 %0.02,769.062,109.0523.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 512,194.1816,505.00-35.4 %0.03,323.041,328.8560.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,309.381.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,901.18663.0065.1 %5.051.1269.13-35.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,751.09802.0054.2 %5.030.5670.13-129.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,576.78677.0081.1 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา5,081.98946.0081.4 %5.01,019.59183.4882.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,180.551,875.0041.0 %5.0943.52359.3961.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,658.494,282.008.1 %4.01,228.78590.9051.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา9,255.2313,476.00-45.6 %0.01,913.342,747.15-43.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,249.461.00100.0 %5.02,084.480.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,390.892,283.0057.7 %5.01,247.78221.5282.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา11,599.2821,809.23-88.0 %0.03,244.46142.5095.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,955.2212,140.00-52.6 %0.03,140.78508.2583.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา12,716.903,140.0075.3 %5.01,285.81355.3072.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,890.193,877.000.3 %0.51,209.75450.3262.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,076.002,886.0029.2 %5.01,159.13273.9076.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,412.96647.9288.0 %5.01,381.53281.2079.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา6,270.787,598.00-21.2 %0.01,494.9949.7496.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา99,460.3928,144.6071.7 %5.0884.12382.4256.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา62,210.1116,380.0073.7 %5.0986.11249.1774.7 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 75,149.0074,372.001.0 %0.51,728.77758.7456.1 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 97,354.311.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 48,997.20126,587.02-158.4 %0.01,538.151,404.258.7 %4.0
ทสญ.นครราชสีมา64,212.0050,386.0021.5 %5.01,741.58868.3250.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,460.4523,896.00-108.5 %0.02,795.031,085.8361.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,747.271.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,834.377,008.00-2.5 %0.01,535.18446.5070.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา445,642.5322,732.0094.9 %5.019,567.95386.4098.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,006.831,860.0053.6 %5.01,114.67250.4277.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา6,761.9515,205.41-124.9 %0.02,236.63240.4989.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,208.192,781.5033.9 %5.01,323.84251.7581.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,313.515,900.006.5 %3.02,485.511,666.0733.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา14,739.6510,764.0027.0 %5.01,437.9417.1098.8 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร3,741.892,061.4944.9 %5.0846.5990.1989.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา14,756.165,880.0060.2 %5.02,274.03113.0595.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)20,968.6016,531.1421.2 %5.01,046.31255.0975.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 139,579.8617,372.0056.1 %5.01,000.75238.8676.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 229,691.7916,915.6843.0 %5.0625.22220.0464.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 310,510.8810,911.11-3.8 %0.01,983.02195.6190.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 444,951.6211,260.0075.0 %5.01,678.25272.2883.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 591,340.1412,994.2085.8 %5.01,595.39373.7376.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 653,579.5313,651.7874.5 %5.01,298.80168.5787.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 729,109.3315,323.8047.4 %5.01,564.19484.6869.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา9,470.001.00100.0 %5.0568.080.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่81,802.671.00100.0 %5.01,355.850.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา61,295.7743,160.0029.6 %5.01,274.11983.5522.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง89,061.571.00100.0 %5.01,285.380.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา115,095.5345,740.0060.3 %5.02,326.40693.5070.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย28,976.481.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี50,450.8823,342.5153.7 %5.01,423.09423.6670.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ38,758.751.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา159,276.591.00100.0 %5.01,440.581.8599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา45,216.5714,560.0067.8 %5.01,020.25107.9889.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา49,954.9427,552.0044.8 %5.01,412.000.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง64,912.4510,543.0083.8 %5.01,261.09620.3550.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย43,940.8122,552.0048.7 %5.01,454.50511.3364.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,405.221,185.0065.2 %5.01,937.152.8599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา36,276.7248,969.00-35.0 %0.03,071.203,111.95-1.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา15,653.5416,538.69-5.7 %0.05,812.023,077.1147.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา52,662.3036,494.0030.7 %5.01,398.74474.9566.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.69102.6692.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา39,589.2741,472.39-4.8 %0.03,779.701,435.5962.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,961.293,121.0021.2 %5.01,285.81649.3449.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,224.296,299.1112.8 %5.02,176.73567.2373.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,994.381,320.0055.9 %5.01,454.3015.1199.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,802.032,901.0023.7 %5.01,264.30281.1077.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 353,335.0533,355.0037.5 %5.015,776.718,300.0047.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา13,842.2252,640.00-280.3 %0.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 3,104,665 2,152,408 30.67 % 251,733 78,016 69.01 %