จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ3,270.311,177.0064.0 %5.0281.00104.8362.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,939.425,524.007.0 %3.5680.3492.3586.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,758.392,089.0044.4 %5.0471.160.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 140,317.1237,971.065.8 %2.55,358.27515.8590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 229,994.1928,613.264.6 %2.03,795.22500.9386.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 324,785.8123,267.736.1 %3.03,510.66534.0084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,715.023,809.3019.2 %5.0433.13194.7555.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,840.692,771.0052.6 %5.0319.0385.5073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ7,468.561,685.0077.4 %5.01,936.8738.0098.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,436.691.00100.0 %5.0300.0262.4179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 18,972.794,480.0050.1 %5.0452.1465.5585.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,719.883,392.0028.1 %5.0357.06126.3564.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,917.442,356.0052.1 %5.0425.59105.9775.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,598.182,596.0053.6 %5.0391.18104.5773.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 17,305.518,967.00-22.7 %0.01,117.70535.5252.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,611.608,845.00-57.6 %0.0837.63902.42-7.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,848.093,628.0025.2 %5.0813.45342.0058.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,993.542,776.007.3 %3.5395.1092.1976.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,489.073,583.00-2.7 %0.0414.11154.8562.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ6,014.234,895.0018.6 %5.0634.76421.8333.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ2,025.773,632.00-79.3 %0.0365.941.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,291.864,972.006.0 %3.01,079.67455.7057.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ17,412.6014,425.0017.2 %5.01,612.12426.8473.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,858.102,032.0047.3 %5.0661.3236.2794.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,237.331,620.0061.8 %5.0661.3296.9085.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,126.851,565.0049.9 %5.0338.05284.0516.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,358.366,532.00-49.9 %0.0756.40212.6071.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,763.0834,592.14-294.7 %0.01,992.44928.4553.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,434.926,216.003.4 %1.51,098.69748.6031.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ11,042.313,942.0064.3 %5.01,003.5459.8594.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ8,284.0617,654.00-113.1 %0.01,459.9958.4296.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ12,171.854,417.0063.7 %5.0471.16143.7269.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ5,192.714,597.0011.5 %5.0642.30166.9174.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ15,067.406,870.0054.4 %5.01,364.91204.2085.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,525.528,520.00-54.2 %0.01,269.83100.7492.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา31,335.2025,169.0019.7 %5.01,017.66306.1369.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ52,859.3716,802.0068.2 %5.0833.73213.6474.4 %5.0
รจก.สมุทรปราการ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,042.381,233.1039.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,734.411,765.0035.5 %5.0300.0296.4167.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,662.0011,179.00-67.8 %0.01,460.02181.4587.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ36,185.5559,000.00-63.0 %0.02,322.74295.8087.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ8,092.5210,314.00-27.5 %0.01,079.67370.5065.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ66,606.351.00100.0 %5.02,867.18570.0080.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ6,076.642,350.0061.3 %5.0908.53399.0256.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ5,711.115,887.00-3.1 %0.0566.24111.3380.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 122,840.7021,168.007.3 %3.5856.481,162.66-35.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,713.7710,095.00-171.8 %0.0863.03235.7372.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ11,478.997,862.0031.5 %5.0151.31190.00-25.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ92,923.6053,220.0042.7 %5.01,437.45320.5877.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,810.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ98,889.3214,556.0085.3 %5.0451.73265.0541.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ43,473.521.00100.0 %5.013,545.661,263.5090.7 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย302,648.97376,000.00-24.2 %0.05,389.29912.3783.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,324.136,000.00-38.8 %0.0851.48357.5358.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,807.961,198.0068.5 %5.0281.00154.6545.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,099,153 896,580 18.43 % 74,928 17,545 76.58 %