จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์4,229.981,144.5172.9 %5.0603.38115.7580.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์18,987.7013,795.3627.3 %5.080.5051.0336.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์3,267.651,254.0061.6 %5.0698.46116.8583.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,343.401,517.0054.6 %5.0812.55191.3576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์24,196.0010,632.0056.1 %5.02,638.09802.3169.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,314.11414.0090.4 %5.0306.2617.0294.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,941.76497.0087.4 %5.0264.9310.8095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช4,200.66363.0091.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,905.47206.0094.7 %5.0177.672.8698.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์4,282.53975.0077.2 %5.0295.5713.5095.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,829.92511.0086.7 %5.0376.9036.6990.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,811.00748.0080.4 %5.0308.439.8296.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.04147.8849.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,657.82546.0085.1 %5.0228.9517.9892.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง4,195.14734.0082.5 %5.0237.180.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,072.691,016.0075.1 %5.0423.7481.9880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,313.71653.0084.9 %5.0403.46148.1663.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,654.28424.0088.4 %5.0437.8828.4893.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,799.49904.0076.2 %5.0367.3848.2786.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,796.93633.0083.3 %5.0322.9545.6885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,776.96502.0086.7 %5.0312.5744.0885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,962.84782.0080.3 %5.0327.090.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก4,203.49678.0083.9 %5.0350.6897.8572.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,940.55527.0086.6 %5.0268.7722.5491.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,939.543,175.0619.4 %5.0945.661,344.25-42.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,594.722,116.7018.4 %5.0428.69156.7563.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,054.17796.0073.9 %5.0581.00257.4555.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง3,170.761,273.0059.9 %5.0539.88275.5049.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,948.02815.0072.4 %5.0501.16247.9550.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,186.323,333.3420.4 %5.01,211.89731.8439.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,710.371,492.5059.8 %5.0698.46389.5144.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,319.471,066.0067.9 %5.0831.55134.6683.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,593.314,247.2024.1 %5.01,325.982,447.49-84.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,821.333,876.04-37.4 %0.0669.63171.2174.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,958.874,836.8330.5 %5.02,067.591,534.4725.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,965.615,002.00-0.7 %0.01,364.02142.5289.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์8,904.5010,476.00-17.6 %0.01,972.53309.7084.3 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,240,576.6039,444.7596.8 %5.08,422.96349.2095.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,724.342,234.6340.0 %5.0869.62104.5088.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,889.311,362.0076.9 %5.0106.65154.85-45.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,329.061,123.0051.8 %5.083.31190.95-129.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,992.871,207.3359.7 %5.0831.5757.8493.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,216.181,429.0055.6 %5.0679.44121.0082.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,627.683,845.00-6.0 %0.0926.63402.4756.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์3,525.031,879.0046.7 %5.0793.54433.2045.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,984.523,067.4256.1 %5.02,005.26456.4877.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,812.181,478.0047.4 %5.0527.31223.2557.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์13,149.5311,675.9111.2 %5.01,554.18155.3390.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์12,449.973,881.5368.8 %5.0926.65515.8544.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,333.47917.0082.8 %5.01,173.86169.9985.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์9,875.956,367.4735.5 %5.02,105.62190.9590.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์5,425.28985.0081.8 %5.01,059.76334.4068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,546.883,636.00-2.5 %0.0774.5257.0092.6 %5.0
สพ.บุรีรัมย์53,091.9013,039.0175.4 %5.0775.48477.1038.5 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 19,150.696,949.9063.7 %5.0497.54831.95-67.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,603.341,070.0158.9 %5.0584.36150.8274.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,930.112,177.0025.7 %5.0698.46189.5772.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์8,069.162,587.0067.9 %5.01,097.77139.6587.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์4,003.172,061.0048.5 %5.0983.70188.1080.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,766.398,919.20-222.4 %0.01,059.76301.6271.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 119,458.1711,864.0039.0 %5.01,100.33208.7581.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 227,666.4313,492.0051.2 %5.01,404.65186.0786.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 326,808.2411,787.6056.0 %5.01,609.01185.9888.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 418,164.206,117.0566.3 %5.02,647.91930.0064.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)26,893.4414,477.8746.2 %5.02,499.90235.5590.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์2,159.777,327.16-239.3 %0.0106.3087.3917.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง10,832.7010,140.006.4 %3.0723.95220.4069.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์22,031.5851,748.00-134.9 %0.0747.281,290.47-72.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์15,150.0060,802.67-301.3 %0.0671.08748.23-11.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์74,090.5011,907.4083.9 %5.01,011.44121.6988.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง92,029.2813,600.0085.2 %5.0748.44445.5540.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก31,382.4710,633.3366.1 %5.0948.91195.7079.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์16,319.1620,322.00-24.5 %0.02,225.65228.9589.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,353.203,155.005.9 %2.5907.65281.3469.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,327.45152.0095.4 %5.0660.42322.8351.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์16,841.5850,603.00-200.5 %0.05,467.243,800.0030.5 %5.0
รวม 2,006,433 501,427 75.01 % 75,691 25,881 65.81 %