จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์738.300.00100.0 %5.0251.4489.3064.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์36,913.5919,435.5047.3 %5.0102.71156.00-51.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์9,961.026,452.5035.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,866.174,943.48-27.9 %0.0939.08141.4184.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์3,166.901,702.0046.3 %5.0727.8845.2493.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์21,014.868,200.8061.0 %5.02,211.53791.3564.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,498.42802.0082.2 %5.0331.25118.4964.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,875.59458.0088.2 %5.0172.1222.1987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,029.31906.0077.5 %5.0348.7850.2485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,916.02438.0088.8 %5.0292.3177.4173.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,875.59725.0081.3 %5.0364.5516.0495.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,912.751,650.0066.4 %5.0293.701.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,670.15335.0092.8 %5.0307.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,619.75202.0095.6 %5.0234.690.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,457.99469.0089.5 %5.0246.387.1397.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,457.991.00100.0 %5.0223.0321.6890.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,465.97415.0090.7 %5.0195.1822.1988.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,887.17652.0083.2 %5.0302.0321.7492.8 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม8,938.738,946.35-0.1 %0.0922.03641.0830.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์4,327.066,340.51-46.5 %0.0918.041,484.85-61.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0577.18315.4045.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,525.46644.0081.7 %5.0602.94570.005.5 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,378.37869.0074.3 %5.0584.72489.6816.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,957.683,571.4628.0 %5.0811.53881.36-8.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,967.951,779.6055.2 %5.0822.96357.5656.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,306.191,081.0067.3 %5.0651.81698.64-7.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,588.261.00100.0 %5.02,302.740.90100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,477.074,670.00-34.3 %0.0692.59742.71-7.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์6,039.045,189.2514.1 %5.01,754.74926.7247.2 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์5,006.424,759.904.9 %2.01,355.4094.1093.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,122.7912,613.00-106.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,690.023,197.4013.4 %5.0880.00211.8075.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1015.4875.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8951.3528.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4568.59-1.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,512.181,169.0066.7 %5.0819.7761.7592.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,778.22457.0083.6 %5.0575.75169.3870.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์4,066.404,371.21-7.5 %0.0899.02272.0769.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์11,382.0438,622.94-239.3 %0.01,692.822,423.29-43.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์4,220.254,493.00-6.5 %0.0570.48401.3829.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์4,162.980.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์14,076.0914,105.03-0.2 %0.03,694.37220.2494.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์12,233.940.00100.0 %5.01,577.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,733.663,070.4046.4 %5.0937.05214.8777.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์673.925,716.00-748.2 %0.0203.02371.16-82.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์8,350.307,550.009.6 %4.51,792.77216.8287.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์4,667.063,600.0022.9 %5.0605.9842.4193.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์12,636.493,778.0070.1 %5.0822.96303.8563.1 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์56,608.2240,522.7228.4 %5.0962.09685.6228.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,115.461,045.0066.5 %5.0230.68183.9820.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์4,023.243,390.9915.7 %5.0880.00207.6176.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,933.421,308.0066.7 %5.0310.78151.9051.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์7,160.267,323.09-2.3 %0.0766.03157.0279.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,092.430.00100.0 %5.0956.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์7,295.186,313.7513.5 %5.0937.05211.2977.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์9,893.553,016.0069.5 %5.01,373.50332.5075.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 126,042.0419,975.0123.3 %5.01,290.76156.6487.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 221,310.367,530.4564.7 %5.01,250.54107.0791.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,327.886,957.0125.4 %5.01,597.44195.9787.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)11,277.560.00100.0 %5.01,084.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์13,190.940.00100.0 %5.0219.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์7,060.735,307.4624.8 %5.0218.76692.95-216.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์71,710.800.00100.0 %5.01,221.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์103,400.5423,450.0077.3 %5.01,104.86156.8585.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์36,958.7416,744.0054.7 %5.0699.1273.7089.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม84,909.0012,267.0085.6 %5.0928.90133.7885.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท68,180.6616,023.0076.5 %5.0821.73213.9274.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ32,304.481.00100.0 %5.0854.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0907.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์14,654.7837,767.33-157.7 %0.02,558.652,023.9120.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,853.772,686.9930.3 %5.0765.91239.6968.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,379.972,257.0033.2 %5.0689.8423.8596.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์37,305.840.00100.0 %5.09,120.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 767,423 402,268 47.58 % 51,479 19,781 61.57 %