จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ4,434.451,516.0065.8 %5.0525.76122.7776.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ32,281.49452.5198.6 %5.0245.87217.1411.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษไม่ครบ2,029.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ206.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,367.722,034.0039.6 %5.0800.7433.3995.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ13,866.219,134.0034.1 %5.03,158.72956.3869.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,812.002,634.0045.3 %5.0268.7861.9676.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,561.06952.0079.1 %5.0435.2216.8496.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,524.29689.0084.8 %5.0323.5552.1583.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,907.79925.0081.2 %5.0356.90116.5467.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,407.77226.0094.9 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,435.62358.0091.9 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,439.14388.0091.3 %5.0176.150.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,455.25486.0089.1 %5.0278.22173.7137.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,342.39542.0087.5 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,310.11229.0094.7 %5.0227.890.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,601.42549.0088.1 %5.0246.9524.5590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,406.87414.0090.6 %5.0252.8955.9177.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,395.33395.0091.0 %5.0178.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,572.67715.0084.4 %5.0264.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน4,414.96443.0090.0 %5.0189.660.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ4,414.96413.0090.6 %5.0194.620.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,443.71408.0090.8 %5.0188.780.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,443.641,179.0073.5 %5.0256.9152.5079.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ12,970.264,032.6168.9 %5.0971.86700.4427.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,627.601,344.2048.8 %5.0341.63122.5564.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,729.96792.0071.0 %5.0501.70198.5560.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,919.56785.0073.1 %5.0524.96179.5565.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,583.401,069.0058.6 %5.0351.38188.1046.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,574.785,271.3619.8 %5.01,352.201,318.692.5 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,485.14945.0072.9 %5.0420.99376.0110.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,616.581,526.4057.8 %5.0444.19172.3961.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ18,372.055,695.9269.0 %5.03,177.741,617.7949.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,689.428,278.36-207.8 %0.0592.13731.01-23.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,355.917,584.15-19.3 %0.01,618.45516.5868.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,123.79490.0090.4 %5.01,390.2388.8593.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,899.351,377.0027.5 %5.065.2794.30-44.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ1,918.93715.0062.7 %5.0857.78119.7186.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,300.881,951.0040.9 %5.0724.67109.7384.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,875.134,806.64-24.0 %0.0647.65344.3946.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,382.223,094.6142.5 %5.01,400.50560.2260.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ6,290.606,468.00-2.8 %0.01,618.4520.1998.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,966.672,887.0027.2 %5.01,047.94125.4088.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ31,605.4821,663.7831.5 %5.010,448.69172.8898.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,623.951,835.0060.3 %5.0724.67621.0614.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,769.654,174.01-10.7 %0.0990.90199.0879.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,297.195,508.16-28.2 %0.01,143.02313.5072.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ9,090.833,327.8463.4 %5.0431.56190.9555.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,665.654,387.30-19.7 %0.0838.7779.5590.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ12,899.493,392.6373.7 %5.0933.85186.9980.0 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 56,011.9732,240.7042.4 %5.01,036.99408.0060.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,757.951,304.0052.7 %5.0572.5458.3189.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,637.733,712.80-2.1 %0.0834.42271.0667.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,991.271,479.0050.6 %5.0610.58285.0053.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,996.497,219.56-20.4 %0.01,104.97256.6976.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,366.804,499.0016.2 %5.01,466.32443.0769.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,545.817,296.03-186.6 %0.01,219.09188.6384.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 13,249.0717,100.57-426.3 %0.02,297.7736.0098.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2112,834.7512,052.3289.3 %5.01,084.71136.1087.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3160,696.23864.9699.5 %5.09,719.98446.6195.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 410,149.7113,757.76-35.5 %0.01,468.59310.2678.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)42,574.9713,841.4067.5 %5.02,797.5336.3798.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,290.385,836.77-77.4 %0.054.69380.00-594.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ243,388.3056,240.0076.9 %5.02,558.992,527.001.3 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ30,468.1812,683.9958.4 %5.0933.3995.1389.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ122,835.5330,166.0075.4 %5.0870.46144.8883.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ22,399.9537,720.00-68.4 %0.02,129.001,536.5027.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,505.452,896.0017.4 %5.0762.70313.6958.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,640.431,655.0054.5 %5.0762.70328.1257.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ38,416.7614,560.0062.1 %5.010,134.314,607.8054.5 %5.0
รวม 1,178,231 405,609 65.57 % 85,183 24,051 71.77 %