จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี4,167.851,244.0070.2 %5.0662.45109.5283.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 244,268.6410,000.0077.4 %5.0231.8395.0059.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี20,656.1010,000.0051.6 %5.073.8195.00-28.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี88,933.731,000.0098.9 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี348,990.9410,000.0097.1 %5.01,372.69190.0086.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,853.882,447.0036.5 %5.0947.69130.4686.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี34,812.9925,212.0027.6 %5.03,457.80903.4573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,986.682,680.0046.3 %5.0272.11132.5151.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,609.781,034.0077.6 %5.0332.6390.2072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,161.94509.0087.8 %5.0384.1150.6986.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,414.02504.0085.2 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,740.09642.0082.8 %5.0449.47170.0662.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,927.27644.0083.6 %5.0285.61179.2037.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร5,157.80544.0089.5 %5.0354.93137.4761.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,747.62720.0080.8 %5.0373.50116.4968.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,970.61673.0083.1 %5.0286.4189.3568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,837.95996.0074.0 %5.0369.11103.0172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,795.24542.0085.7 %5.0415.1595.1077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,738.15803.0078.5 %5.0498.33129.4474.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,923.09684.0082.6 %5.0322.92162.0449.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,669.11518.0085.9 %5.0415.0014.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,753.18626.0083.3 %5.0190.0215.2492.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,444.95587.0083.0 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,379.50439.0090.0 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,706.22835.0077.5 %5.0357.57146.0159.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,942.76298.0092.4 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์424.34343.0019.2 %5.0148.4047.9167.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก4,211.56643.0084.7 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก13,928.0010,000.0028.2 %5.01,500.40950.0036.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ6,004.795,000.0016.7 %5.01,165.0795.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,591.163,000.0046.3 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี6,006.173,469.2042.2 %5.01,651.75135.6591.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ4,968.882,000.0059.7 %5.01,314.55475.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล4,674.923,000.0035.8 %5.01,303.40285.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ5,037.922,706.6046.3 %5.01,545.86252.1683.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม4,657.612,000.0057.1 %5.01,271.68475.0062.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร4,322.241,000.0076.9 %5.01,176.60475.0059.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,712.373,757.99-1.2 %0.0895.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี5,024.342,419.0051.9 %5.01,404.55475.0066.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี4,088.374,027.991.5 %0.5966.70497.4248.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 714,732.4534,314.00-132.9 %0.04,702.113,181.7532.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 45,149.192,283.0055.7 %5.01,536.49200.4587.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี4,112.802,835.0031.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี9,555.653,000.0068.6 %5.01,080.80950.0012.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,885.985,000.00-2.3 %0.01,842.014,519.05-145.3 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี26,726.3429,764.00-11.4 %0.02,367.40281.0088.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,486.416,493.12-161.1 %0.0560.99737.71-31.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,702.025,000.0035.1 %5.02,188.81475.0078.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,625.711,000.0082.2 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี21,220.3916,892.7420.4 %5.02,316.84184.7892.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี299,942.66188,876.0937.0 %5.01,459.89950.0034.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 11,539.4521,994.00-90.6 %0.03,954.986,372.25-61.1 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,903.821,000.0083.1 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี4,142.551,000.0075.9 %5.01,061.79190.0082.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,674.8510,001.98-114.0 %0.01,440.93822.1542.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,644.2913,924.47-10.1 %0.04,540.541,766.6661.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 118,223.618,757.00-6.5 %0.02,669.9952.2598.0 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง20,442.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5380.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี25,721.43746.0097.1 %5.0203.9346.0577.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,879.791,485.0061.7 %5.0985.7246.0195.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,744.853,000.0019.9 %5.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี4,277.423,000.0029.9 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี23,566.8910,000.0057.6 %5.06,215.12950.0084.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี4,140.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,901.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,232.2716,579.08-166.0 %0.01,556.20402.8574.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี14,414.161,000.0093.1 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี4,194.422,000.0052.3 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,710.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,921.598,117.579.0 %4.52,354.88501.0078.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี4,138.793,000.0027.5 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี29,266.5618,639.7536.3 %5.0912.93227.1475.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี78,533.4726,480.0066.3 %5.0668.12316.8152.6 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 108,546.46118,540.00-9.2 %0.01,979.46583.0070.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,641.191,501.0058.8 %5.0890.64205.1977.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,626.472,000.0056.8 %5.01,137.85475.0058.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี23,268.4017,222.0026.0 %5.01,445.59558.8761.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,686.142,000.0045.7 %5.0909.66380.0058.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,483.3510,279.56-37.4 %0.01,537.19254.6083.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,146.044,000.003.5 %1.51,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,572.637,428.76-107.9 %0.01,268.72651.6548.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี11,159.7219,451.17-74.3 %0.03,362.72520.6084.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11,263.385,000.0055.6 %5.03,362.72285.0091.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี22,970.815,000.0078.2 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1327,016.8822,401.0093.1 %5.03,092.09228.0092.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 246,464.9925,180.7545.8 %5.01,369.17199.5085.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3117,590.6210,129.1691.4 %5.03,186.08376.7288.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 435,664.5515,771.2255.8 %5.03,075.00109.2596.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 572,016.8913,448.0081.3 %5.03,151.45152.4395.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม27,953.4730,000.00-7.3 %0.01,027.28950.007.5 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี53,126.5210,000.0081.2 %5.01,262.111,900.00-50.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี175,987.3410,000.0094.3 %5.01,075.67950.0011.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี43,456.225,000.0088.5 %5.01,180.83950.0019.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี33,555.045,000.0085.1 %5.01,084.31475.0056.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ72,078.905,000.0093.1 %5.01,153.68475.0058.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล69,492.723,000.0095.7 %5.01,035.02475.0054.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ72,734.733,508.0095.2 %5.0893.65491.1545.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี22,607.633,000.0086.7 %5.02,163.64285.0086.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี12,245.3540,565.08-231.3 %0.04,292.26649.8084.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี20,777.2520,000.003.7 %1.5835.26285.0065.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,799.073,282.0013.6 %5.0644.000.9599.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี31,275.3038,798.00-24.1 %0.02,938.791,013.4065.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,218.682,872.0031.9 %5.01,194.90646.9545.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,495.6512,932.00-135.3 %0.01,461.1287.9694.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,668.832,000.0045.5 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี58,017.9125,508.9756.0 %5.06,640.867,681.85-15.7 %0.0
รวม 2,864,012 1,063,549 62.87 % 143,341 56,803 60.37 %