จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,147.09968.0076.7 %5.0592.8565.1189.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ9,878.158,189.5617.1 %5.060.6283.36-37.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,170.655,896.62-86.0 %0.0802.03291.0163.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,946.482,670.0032.3 %5.0938.242.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ13,802.679,100.0034.1 %5.02,399.36604.8374.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,973.251,900.0061.8 %5.0375.1358.9084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,026.82581.0085.6 %5.0346.9399.1671.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,595.31546.0088.1 %5.0338.73141.5958.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,685.61280.0092.4 %5.0444.2096.4678.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,711.24510.0089.2 %5.0441.39104.5076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,884.75719.0081.5 %5.0288.52128.1455.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,810.52637.0083.3 %5.0242.0159.2875.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,567.29312.0093.2 %5.0381.2949.2287.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,945.66486.0087.7 %5.0461.9446.0890.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,697.46667.0085.8 %5.0353.77118.6666.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,694.97344.0090.7 %5.0507.4363.8987.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,689.01340.0090.8 %5.0260.6149.3581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง5,288.36553.0089.5 %5.0411.02103.7874.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,938.305,109.28-3.5 %0.0878.091,140.38-29.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,663.571.00100.0 %5.0550.36584.44-6.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,855.36923.0067.7 %5.0452.73255.5543.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว3,063.98793.0074.1 %5.0676.68209.0069.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,492.9625,499.10-467.5 %0.01,163.33667.6942.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,733.371,795.0062.1 %5.0859.0763.9592.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,256.532,075.0036.3 %5.0535.80236.5555.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ9,454.176,251.0033.9 %5.02,950.831,244.5057.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,480.934,716.16-90.1 %0.0625.16668.94-7.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,661.345,775.00-2.0 %0.01,355.32152.6488.7 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,919.605,709.96-45.7 %0.01,049.23256.5675.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,754.3811,240.00-28.4 %0.01,620.2249.7196.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ6,373.432,933.7654.0 %5.0954.15205.0578.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,792.72760.0057.6 %5.075.8393.06-22.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,318.042,168.0034.7 %5.0878.080.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,766.481,235.0055.4 %5.0669.09194.5070.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ12,534.893,304.5273.6 %5.0641.34326.6449.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ6,749.3836,512.99-441.0 %0.01,600.702,069.96-29.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ6,554.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,824.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,876.852,407.0037.9 %5.01,030.22224.1878.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,922.2616,271.04-314.8 %0.01,030.22102.6290.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,315.572,411.8327.3 %5.0916.12387.1957.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,953.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,106.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,535.221,368.0075.3 %5.01,524.63104.1293.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,201.993,784.609.9 %4.5992.15238.6176.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,008.099,241.44-130.6 %0.0744.9868.8890.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ5,084.944,068.0020.0 %5.0935.13479.5048.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ61,008.7738,813.0236.4 %5.01,227.58659.3046.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,430.631,064.0056.2 %5.0611.87274.5455.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,993.073,199.5519.9 %5.01,087.26445.6559.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,435.571,640.0052.3 %5.0706.9582.5588.3 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ6,067.637,652.14-26.1 %0.01,277.42212.3083.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,296.552,266.8631.2 %5.0725.96560.9822.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,751.557,845.00-16.2 %0.01,315.452.8599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 124,631.6421,504.0012.7 %5.01,862.94288.5084.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 224,849.8611,695.3252.9 %5.01,768.92384.3378.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 336,343.4013,069.8864.0 %5.01,569.200.9599.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,710.183,696.57-36.4 %0.0165.8445.2772.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ79,760.6450,226.0037.0 %5.01,720.72420.6175.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ46,902.18821.1098.2 %5.01,029.84200.0080.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ26,888.549,558.2564.5 %5.0968.881.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ89,335.671,174.8098.7 %5.0945.30120.3487.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์40,168.055,304.2486.8 %5.0996.900.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,516.212,333.0033.7 %5.0859.0747.5094.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ117.57ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ52,020.3630,820.1540.8 %5.05,256.501,037.4080.3 %5.0
รวม 725,380 403,737 44.34 % 58,452 16,977 70.96 %