จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,151.26625.0080.2 %5.0380.7990.9376.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ21,794.6718,639.4514.5 %5.072.20122.14-69.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,060.451,431.0053.2 %5.0494.88142.5071.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,222.722,001.0037.9 %5.0551.9449.7691.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ15,033.4315,348.00-2.1 %0.01,902.07431.3077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ6,112.811.00100.0 %5.0212.8058.6872.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,432.37649.0085.4 %5.0258.8982.2168.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม4,243.70401.0090.6 %5.0375.1684.8377.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,234.88775.0076.0 %5.0250.1245.0582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,110.04620.0084.9 %5.0215.9994.1956.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ7,425.192,623.4464.7 %5.0970.29845.5012.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,825.751,304.0065.9 %5.0818.16383.8453.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,239.411,617.0050.1 %5.0551.9771.5987.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,680.061,120.0069.6 %5.0589.97522.5011.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ5,026.243,012.0040.1 %5.01,255.53667.2646.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ2,431.192,400.001.3 %0.5440.72638.38-44.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,762.58962.0074.4 %5.0666.03545.6918.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,804.123,270.8431.9 %5.0913.24139.0884.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ9,295.446,694.0528.0 %5.01,749.951,004.5042.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,582.312,902.5019.0 %5.0685.05247.0063.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,382.641,323.0060.9 %5.0647.02110.6982.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,272.591,036.0068.3 %5.0532.92420.3621.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,156.792,288.0027.5 %5.0570.9591.5384.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,638.122,210.3560.8 %5.01,388.642,141.62-54.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,686.121,763.9477.1 %5.01,027.341,302.35-26.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,751.452,483.0033.8 %5.0704.07333.8252.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ17,596.281,751.8290.0 %5.01,845.03260.5885.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ5,849.502,202.0062.4 %5.0532.92246.4053.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,783.843,322.0012.2 %5.0799.15298.0462.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,621.872,404.0033.6 %5.0723.080.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ4,296.122,403.0044.1 %5.0856.19169.6780.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ4,336.723,226.7725.6 %5.0723.0866.8090.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ12,714.682,095.0083.5 %5.0662.5980.9787.8 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 45,203.3241,819.357.5 %3.5762.28700.468.1 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,855.88828.0071.0 %5.0380.7959.0584.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,465.541,033.3058.1 %5.0494.89144.7670.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,950.56651.0077.9 %5.0455.41107.4276.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ7,167.004,533.6936.7 %5.0929.71228.2575.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,685.451,088.0070.5 %5.0589.97135.7277.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,948.013,729.005.5 %2.5666.0354.1791.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ75,777.9715,344.0079.8 %5.01,455.16344.2076.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ8,907.872,232.2774.9 %5.0294.94125.0057.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ140,229.9231,165.0077.8 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน49,777.219,872.0080.2 %5.0584.1084.1285.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ9,779.4320,876.12-113.5 %0.0722.501,799.70-149.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,289.651,889.0042.6 %5.0589.96332.1043.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ3,302.301,251.0062.1 %5.0494.92226.2054.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ18,325.0213,615.6525.7 %5.04,521.173,858.3714.7 %5.0
รวม 572,221 244,833 57.21 % 38,071 19,993 47.48 %