จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,478.231.00100.0 %5.0385.7676.0080.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู15,267.4413,537.4411.3 %5.0187.53114.0039.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,823.152,102.0025.5 %5.0518.87114.9577.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,321.401,949.0041.3 %5.0613.9539.2793.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�7,915.7114,608.00-84.5 %0.01,888.02294.5084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,010.531.00100.0 %5.0236.6251.3078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,627.40224.0093.8 %5.0277.16100.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,568.80361.0089.9 %5.0280.48105.0362.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,675.13435.0088.2 %5.0268.4977.2471.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,529.20214.0093.9 %5.0237.240.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,584.43503.0086.0 %5.0344.60163.6352.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,982.975,807.40-45.8 %0.0956.24775.9918.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,094.701,580.0048.9 %5.0575.92142.5075.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,085.451,293.2058.1 %5.0613.95437.0028.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,436.472,531.0026.3 %5.0747.06737.641.3 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,557.784,624.00-30.0 %0.0772.61634.6117.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,606.972,345.0049.1 %5.01,184.43227.0580.8 %5.0
สปก. หนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู13,082.709,207.2929.6 %5.02,154.25181.7791.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,124.002,244.0028.2 %5.0632.97334.7247.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,738.67382.0078.0 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,319.201,099.0066.9 %5.0709.0352.3692.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู6,458.03790.0087.8 %5.01,561.99440.4671.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,399.032,923.0014.0 %5.0728.0599.7586.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,007.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,298.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู4,067.842,469.0039.3 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,793.2010,966.11-89.3 %0.01,204.6247.1896.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู11,755.432,341.0080.1 %5.0566.92313.5044.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,587.344,501.00-25.5 %0.0690.01218.5068.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,736.875,433.00-45.4 %0.0861.16286.2866.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,951.372,430.0050.9 %5.0728.0598.7486.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,740.033,198.00-16.7 %0.0461.8247.5789.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู34,346.832,610.0092.4 %5.0626.04205.1267.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�56,803.9240,918.5928.0 %5.0855.68616.7427.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,641.971,376.0047.9 %5.0404.78129.3668.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,782.292,790.0026.2 %5.0690.01210.0969.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,705.131,256.0053.6 %5.0518.8791.2282.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,999.094,961.00-24.1 %0.0747.06351.5052.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,631.131,243.0065.8 %5.0823.13133.0083.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,421.333,043.0511.1 %5.0709.03280.0060.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 56,149.8913,226.8076.4 %5.01,033.24108.9589.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 228,298.0713,725.9451.5 %5.01,082.07330.6269.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,788.233,260.49-16.9 %0.0267.90285.00-6.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู50,803.6223,316.0054.1 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง81,439.431,227.4598.5 %5.0639.67333.4547.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู8,225.3712,998.58-58.0 %0.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,201.212,716.0015.2 %5.0613.95335.6245.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,624.301,128.0057.0 %5.0423.79162.4061.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,092.9710,186.0040.4 %5.03,925.757,121.40-81.4 %0.0
รวม 505,274 240,082 52.48 % 37,123 17,644 52.47 %