จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,489.923,232.997.4 %3.52,070.540.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,892.0911,575.06-46.7 %0.01,280.05259.3479.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น4,182.792,323.0044.5 %5.0576.46185.0867.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น32,233.5127,328.8015.2 %5.0144.65100.1630.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 7,318.606,758.107.7 %3.549.0566.66-35.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 129,216.5853,974.0058.2 %5.01,887.56359.7880.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,784.6923,222.99-301.5 %0.01,698.41201.3488.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,928.432,892.0026.4 %5.0861.700.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น29,233.5023,045.0021.2 %5.05,180.51630.8287.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 16,119.431,813.0070.4 %5.0429.81141.9667.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,951.031,602.0073.1 %5.0314.4796.1169.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง5,094.81552.0089.2 %5.0168.269.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน5,407.81305.0094.4 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ5,184.46255.0095.1 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ5,632.261,371.0075.7 %5.0490.45154.2668.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู5,049.80436.0091.4 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง5,407.671,220.0077.4 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์5,074.50116.0097.7 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,728.94587.0087.6 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่5,434.381,517.0072.1 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล5,444.041,182.0078.3 %5.0460.3290.7880.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย5,057.80488.0090.4 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง5,123.18618.0087.9 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง5,086.67539.0089.4 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,711.62648.0086.2 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,606.18520.0088.7 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,634.56457.0090.1 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,659.80625.0086.6 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,667.80535.0088.5 %5.0180.0672.0060.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น4,539.136,891.93-51.8 %0.01,070.88757.0829.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,681.92843.3068.6 %5.0447.10115.0574.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,926.24921.0068.5 %5.0467.6194.9579.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,523.89585.0076.8 %5.0414.30115.8872.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,773.39979.0064.7 %5.0531.58179.8566.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น5,154.007,613.00-47.7 %0.01,451.20799.7844.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6ไม่ครบ3,605.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,248.93ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,203.973,050.0027.4 %5.01,267.85422.5966.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 629,340.1384,960.90-189.6 %0.09,450.294,535.7052.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,788.761,785.0052.9 %5.01,571.08178.1888.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,128.091,508.0051.8 %5.0747.61269.3064.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น11,072.174,978.0855.0 %5.03,371.811,575.2653.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,399.605,410.16-0.2 %0.01,565.292,218.87-41.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 523,025.8528,259.00-22.7 %0.02,727.912,386.5312.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น30,030.0213,207.0056.0 %5.0612.14261.3857.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,654.906,659.23-43.1 %0.02,526.93871.6065.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น54,776.365,634.1089.7 %5.019,421.32483.3997.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,814.151,904.0050.1 %5.01,337.692,205.19-64.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ140,114.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ718.29ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,985.8115,511.00-19.4 %0.03,809.183,595.205.6 %2.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)18,276.0711,868.9835.1 %5.02,329.9185.5096.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น13,289.703,275.0075.4 %5.01,108.910.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,526.5210,792.00-138.4 %0.01,552.60592.5661.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)13,612.5812,458.418.5 %4.04,644.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 415,838.6717,309.92-9.3 %0.04,411.092,242.1349.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,835.418,210.307.1 %3.53,039.904,264.04-40.3 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.23,957.1918,778.0021.6 %5.0323.08129.2060.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,792.971,360.0024.1 %5.071.0059.0916.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,576.822,574.0028.0 %5.0918.7545.2495.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,229.292,025.0037.3 %5.0785.64492.7037.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,702.036,909.99-47.0 %0.01,184.97664.1344.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,992.5238,656.00-329.9 %0.02,154.791,692.0621.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,359.1515,059.00-136.8 %0.01,850.53369.4180.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น12,588.9324,707.00-96.3 %0.02,592.22150.2594.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,975.274,432.00-11.5 %0.01,051.86251.7276.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น2,997.437,724.48-157.7 %0.01,337.10183.7786.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น4,865.974,630.094.8 %2.01,034.79216.6379.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,331.026,816.00-57.4 %0.012,283.6949.3199.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น18,427.569,064.0050.8 %5.0789.26229.6270.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น19,315.1415,672.0018.9 %5.0537.70222.4658.6 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 55,937.427,455.0086.7 %5.0988.68213.3278.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 411,717.3311,683.080.3 %0.53,222.371,893.6041.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,842.461.00100.0 %5.0652.530.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น26,969.1014,536.0046.1 %5.01,748.90216.8987.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ3,334.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ191.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 8,840.8211,730.00-32.7 %0.01,508.25233.6284.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,858.124,170.0014.2 %5.01,070.88232.5578.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,953.054,204.0015.1 %5.01,741.840.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,892.969,315.63-90.4 %0.01,184.97328.9872.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น13,438.383,809.9171.6 %5.0104,739.18270.7899.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 131,599.0518,890.0040.2 %5.01,007.86389.5061.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 210,758.1315,131.90-40.7 %0.0729.21279.0861.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 316,571.4914,806.3210.7 %5.01,356.91152.9588.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 444,416.4712,163.3872.6 %5.01,676.98377.9577.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 599,202.2318,837.3681.0 %5.01,624.68394.9275.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)33,726.0512,519.8862.9 %5.02,570.70700.3372.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,971.2810,135.00-45.4 %0.0417.03513.00-23.0 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น45,620.4615,150.0066.8 %5.0365.42459.94-25.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่56,747.3013,576.0076.1 %5.0942.2034.6396.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,945.5432,532.00-227.1 %0.02,570.60829.7167.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น36,612.0427,179.0825.8 %5.03,489.171,992.4542.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น44,496.8649,138.00-10.4 %0.01,682.10141.7491.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,093.731,466.0052.6 %5.0963.9481.1591.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น124,903.9677,656.0037.8 %5.02,168.63751.1965.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,811.161,989.0047.8 %5.0994.81462.3053.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)6,159.6713,453.00-118.4 %0.02,229.51113.0594.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,740.631,138.0058.5 %5.01,378.7318.4098.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,615.343,506.003.0 %1.5880.72528.8640.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,442,107 988,931 31.42 % 261,009 47,661 81.74 %