จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,506.59950.0062.1 %5.0535.56136.5774.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี9,048.179,396.00-3.8 %0.037.4991.96-145.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี8,052.591,182.6085.3 %5.066.2153.2019.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี133,450.236,223.4995.3 %5.04,610.52366.6092.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 467,911.761,945.5797.1 %5.04,569.8855.7498.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,460.511,588.0054.1 %5.0820.8049.7493.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1016,978.6617,884.84-5.3 %0.03,278.40143.1695.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี24,261.2826,038.34-7.3 %0.04,871.21899.8781.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,666.335,664.0015.0 %5.0533.9053.8789.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ4,044.99625.0084.5 %5.0251.00171.1031.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,280.271,271.0070.3 %5.0327.13142.5056.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน4,310.81268.0093.8 %5.0266.03130.1551.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน6,326.19595.0090.6 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,284.331.00100.0 %5.0461.2275.2983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,962.99557.0085.9 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,986.94827.0079.3 %5.0432.14114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,232.65366.0091.4 %5.0324.8576.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,386.26590.0086.5 %5.0307.8838.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ4,291.05467.0089.1 %5.0442.01114.6174.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,822.98642.0083.2 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,233.01460.0089.1 %5.0298.7613.2395.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ5,621.01496.0091.2 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง4,022.31385.0090.4 %5.0269.40104.5061.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน5,074.251,010.0080.1 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,875.7912,071.20-105.4 %0.02,363.37876.6862.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,969.266,377.04-28.3 %0.0877.84399.3654.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,480.531,694.0031.7 %5.0449.48160.5564.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,707.881,369.0049.4 %5.0471.28211.6955.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,609.09637.0075.6 %5.0477.56164.3565.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,881.28908.4068.5 %5.0447.08198.2855.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ2,340.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ363.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี5,000.643,329.0033.4 %5.01,201.12846.6129.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,642.192,232.0038.7 %5.0896.86493.3045.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 548,764.2946,856.003.9 %1.57,244.374,777.0034.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี4,134.771,868.0054.8 %5.0687.68430.5137.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี10,819.326,208.0042.6 %5.03,330.912,131.5336.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,580.162,563.000.7 %0.5584.77543.407.1 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,869.764,382.29-13.2 %0.01,317.86429.4067.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี6,523.546,809.00-4.4 %0.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,707.522,448.0048.0 %5.01,779.211,027.1142.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี21,087.5423,823.00-13.0 %0.02,304.05535.0776.8 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี217,126.91238,279.50-9.7 %0.01,349.20599.4555.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,560.932,519.0029.3 %5.0915.88167.9381.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)ไม่ครบ4,777.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ917.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)12,543.5514,261.00-13.7 %0.04,027.821,784.8255.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,615.1312,371.00-6.5 %0.03,974.391,903.0052.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบ2,726.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,407.221,859.0045.4 %5.0858.8398.5288.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,314.901,384.0058.2 %5.0782.77283.2863.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี5,485.405,440.170.8 %0.5956.98273.7471.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี7,134.9752,936.94-641.9 %0.02,183.233,282.89-50.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี6,377.1910,778.00-69.0 %0.01,581.44578.6463.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,920.3417,166.31-73.0 %0.02,041.55178.2391.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี12,923.813,908.0069.8 %5.0858.83359.3858.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,622.046,365.29-37.7 %0.01,182.10415.0664.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี8,159.168,289.00-1.6 %0.01,828.64178.7190.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี5,129.913,185.0037.9 %5.01,090.11293.6373.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี7,595.046,520.0014.2 %5.01,125.0591.2791.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี16,284.7713,292.0018.4 %5.0525.90265.5049.5 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 110,425.1754,615.9050.5 %5.01,807.78490.2072.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,322.121,647.0050.4 %5.0649.65135.6679.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,316.555,413.14-25.4 %0.01,144.07204.2382.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี19,592.432,789.0085.8 %5.06,038.45211.2696.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี11,950.9016,468.00-37.8 %0.02,670.36246.2890.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี5,727.913,027.2547.1 %5.01,048.99143.9986.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี6,435.6347,023.00-630.7 %0.01,258.16328.7073.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 123,070.4519,021.9817.5 %5.01,399.24317.3577.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 241,566.2918,522.3955.4 %5.01,479.01331.5577.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 332,193.7316,954.8547.3 %5.01,381.32186.2386.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 458,520.6613,486.8477.0 %5.01,527.13268.5782.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)44,470.8412,556.0071.8 %5.02,651.26300.6688.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ4,368.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ280.78ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี14,534.646,458.9955.6 %5.0471.7279.1683.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี97,562.0242,150.0056.8 %5.01,821.180.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี33,182.6019,241.0042.0 %5.01,079.501.8599.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี194,332.2075,649.9761.1 %5.01,227.43213.8082.6 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ3,290.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ196.60ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบ20,017.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ989.78ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี39,423.7714,658.0062.8 %5.01,043.9456.0594.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี89,753.2018,902.0078.9 %5.01,012.38348.0065.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ86,738.1110,883.1187.5 %5.01,017.80167.6383.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน108,744.7819,099.0082.4 %5.01,045.73243.8976.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี27,056.9016,706.2438.3 %5.02,790.333,316.83-18.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี9,977.897,712.9922.7 %5.02,387.81211.1791.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี57,544.8772,432.00-25.9 %0.01,361.35345.8374.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 83,219.032,607.9419.0 %5.01,285.36433.4866.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 5,596.923,547.0036.6 %5.01,169.07397.6066.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,356.269,596.00-79.2 %0.01,801.58180.5190.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,595.273,266.009.2 %4.51,331.92254.0480.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 412,250.928,543.0730.3 %5.02,807.33854.2069.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี1,134.44104.0090.8 %5.0399.80251.7537.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ23,410.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,085.36ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,957,668 1,144,645 41.53 % 122,968 37,759 69.29 %