จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,421.661,241.0063.7 %5.0272.5746.7882.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,743.212,302.0038.5 %5.0494.4282.6783.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,606.092,404.0033.3 %5.0443.7247.8889.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 423,619.3225,823.40-9.3 %0.04,832.61391.4691.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 231,385.8931,717.00-1.1 %0.02,765.67684.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 140,759.1636,702.0010.0 %5.03,475.28598.5082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,275.332,802.0055.3 %5.0314.3579.8074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,275.433,577.0050.8 %5.0329.6276.0076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,368.813,991.0037.3 %5.0347.25109.2568.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 210,697.694,327.0059.6 %5.0318.8990.2571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,833.06708.0081.5 %5.0236.1547.5079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,337.823,581.0043.5 %5.0319.7247.5085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,534.892,739.0050.5 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,428.381,030.0076.7 %5.0259.7695.0063.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,608.2513,962.00-111.3 %0.01,432.551,144.9020.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี3,003.293,499.00-16.5 %0.01,072.92945.8711.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,273.371,774.0058.5 %5.0824.06342.0058.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,540.751,839.0048.1 %5.0367.6594.7874.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,927.991,784.0039.1 %5.0374.75115.0869.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,436.662,632.0040.7 %5.0694.78395.1243.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,715.903,439.0027.1 %5.0783.070.00100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,674.552,402.0048.6 %5.0976.17375.9261.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี15,074.8621,993.00-45.9 %0.01,679.79399.0076.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,568.051,869.0047.6 %5.0493.59109.9177.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,452.939,023.00-102.6 %0.01,012.37137.7586.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,158.271,413.0055.3 %5.0344.180.9599.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,866.88950.0066.9 %5.0329.6275.6477.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,644.445,594.00-20.4 %0.0696.86197.3371.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี15,330.8232,326.00-110.9 %0.02,573.541,458.9443.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,340.365,615.00-5.1 %0.0748.00529.9229.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี21,915.652,989.0086.4 %5.06,947.19138.1898.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี19,602.8214,987.0023.5 %5.01,337.47106.9392.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี13,030.742,645.0079.7 %5.0571.0387.8984.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,618.313,060.0015.4 %5.0501.46180.4164.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี6,023.323,460.0042.6 %5.0576.8340.1893.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,329.053,802.0039.9 %5.0980.9481.8491.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี7,997.2715,080.00-88.6 %0.01,413.5316.5798.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี13,336.3810,000.0025.0 %5.01,040.99190.6681.7 %5.0
รจก.บางขวาง 200,912.00217,953.00-8.5 %0.01,999.03446.8677.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี66,839.8956,190.0015.9 %5.0869.9961.7192.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,817.25914.0067.6 %5.0260.6253.0879.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,978.273,157.0036.6 %5.0957.15269.0171.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี4,042.702,292.0043.3 %5.0538.80213.7560.3 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี12,157.2015,893.00-30.7 %0.01,931.59114.0094.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,796.912,053.0057.2 %5.0443.76498.54-12.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,947.986,891.00-39.3 %0.0525.0699.0081.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 127,733.9316,197.0041.6 %5.0358.91221.7838.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 220,063.576,549.8467.4 %5.0614.8498.1484.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)25,487.939,529.0062.6 %5.0667.1261.7590.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,474.6910,327.00-38.2 %0.0288.5452.9581.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,588.263,002.0034.6 %5.0142.46132.956.7 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี75,416.5416,000.0078.8 %5.0436.12241.9344.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี16,649.6524,515.00-47.2 %0.02,375.85886.1962.7 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ234,471.45150,000.0036.0 %5.0357.05456.61-27.9 %0.0
สถาบันทันตกรรม73,186.4959,000.0019.4 %5.0203.95206.02-1.0 %0.0
สถาบันโรคทรวงอก807,048.63623,000.0022.8 %5.011,782.99316.2897.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,622.903,497.003.5 %1.5656.77157.5676.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,718.21808.0070.3 %5.0272.57147.4945.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี124,909.4833,565.5173.1 %5.051,171.016,986.3986.3 %5.0
รวม 2,062,622 1,550,415 24.83 % 118,513 21,341 81.99 %