จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,712.23635.0076.6 %5.0570.36236.2258.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย23,000.3826,524.51-15.3 %0.063.3318.4170.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย11,000.3010,887.301.0 %0.566.57137.54-106.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย5,265.504,588.0012.9 %5.0105.8588.8616.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,754.402,582.0031.2 %5.0741.50109.4885.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,222.001,950.0039.5 %5.0396.3553.4386.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย23,878.2714,620.0038.8 %5.03,061.46665.0078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,214.63764.0081.9 %5.0300.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน5,040.93957.0081.0 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,555.40494.0086.1 %5.0416.5763.6584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,863.29764.0080.2 %5.0321.2276.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,822.47766.0080.0 %5.0453.6899.7578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว859.7024.0097.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง5,120.471,199.0076.6 %5.0396.69108.3072.7 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,768.80558.0085.2 %5.0234.4958.9074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว2,086.4785.0095.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,598.93370.0089.7 %5.0372.390.9599.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่9,699.1415,459.90-59.4 %0.01,593.27609.8461.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน6,453.575,794.8910.2 %5.0816.00169.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,879.135,974.42-22.4 %0.01,464.12983.4232.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,611.501,344.0048.5 %5.01,548.34138.7491.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย4,224.372,568.0039.2 %5.01,178.88721.0838.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,425.03920.0073.1 %5.0798.55184.8476.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,606.80476.1086.8 %5.01,605.39453.9471.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย5,565.902,822.0049.3 %5.01,064.99390.4563.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,250.40312.2486.1 %5.0631.08274.3556.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,422.703,219.5640.6 %5.01,711.32912.7046.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,340.383,819.0012.0 %5.01,273.950.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย11,075.179,052.2918.3 %5.01,330.99171.0087.2 %5.0
ท่าอากาศยานเลย44,924.0325,797.6842.6 %5.0585.03697.01-19.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย12,453.372,212.0882.2 %5.0988.716.6699.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,263.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.568.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,172.776,496.25-104.8 %0.0836.1123.3097.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย3,117.23961.0069.2 %5.0684.45290.3257.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,701.002,989.1019.2 %5.0969.69314.7167.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,735.133,660.0036.2 %5.01,730.334,224.33-144.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย4,245.574,151.002.2 %1.01,102.79981.2611.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย4,001.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,007.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย15,175.5910,597.9330.2 %5.01,806.4064.3196.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย12,086.371,997.0083.5 %5.0874.63226.4074.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,800.453,639.584.2 %2.01,045.7689.1391.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย5,233.804,286.0018.1 %5.01,273.95189.5285.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,816.132,535.2147.4 %5.01,235.94109.8991.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย4,528.973,611.0020.3 %5.0817.572.5199.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย12,279.203,278.0073.3 %5.0931.66283.5769.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย47,717.2230,242.1836.6 %5.01,067.74122.5488.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,310.07494.0078.6 %5.0570.36128.2577.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,754.231,167.0068.9 %5.0874.60261.7470.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย864.13658.0023.9 %5.0703.47136.2480.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)5,083.376,713.13-32.1 %0.0912.65162.5682.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย4,227.173,765.0010.9 %5.01,007.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย8,057.272,644.0967.2 %5.01,958.531,055.5246.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 117,787.1118,689.03-5.1 %0.02,646.47182.5293.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 215,639.607,056.2354.9 %5.01,551.54312.5579.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 317,610.2910,938.9937.9 %5.01,623.00857.2547.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)13,829.439,967.4427.9 %5.01,578.77547.4465.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย32,575.952,469.8592.4 %5.0329.28157.5052.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย82,415.9635,331.0057.1 %5.01,657.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย64,442.5222,756.5264.7 %5.0955.99249.6373.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย65,818.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,107.61162.9885.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง19,453.559,687.0050.2 %5.0848.72137.8283.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย10,292.4716,998.96-65.2 %0.02,190.911,969.8510.1 %5.0
โรงพยาบาลเลย539,634.50514,800.004.6 %2.03,792.137,132.80-88.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,583.254,390.00-22.5 %0.0969.69223.1177.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,666.501,378.0048.3 %5.0684.44144.6978.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 22,025.339,029.5559.0 %5.04,381.314,370.610.2 %0.5
รวม 1,221,558 904,918 25.92 % 66,468 32,603 50.95 %