จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,299.96210.0095.1 %5.0356.8769.7180.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย25,202.0625,955.12-3.0 %0.070.78101.65-43.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,456.224,871.96-41.0 %0.0610.65142.8976.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,281.211,873.0042.9 %5.0572.6147.8991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย21,237.3312,972.1638.9 %5.02,600.76244.1590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,497.95495.0091.0 %5.0306.4498.7967.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่5,020.80666.0086.7 %5.0343.45105.5969.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,804.97487.0089.9 %5.0430.6895.5677.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย5,352.72933.0082.6 %5.0303.6293.6369.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,731.93584.0087.7 %5.0355.0889.4174.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,830.77292.0094.0 %5.0442.2048.6789.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 26,311.616,797.49-7.7 %0.01,334.8662.4195.3 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย61,809.5746,852.6124.2 %5.02,553.03662.5474.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,661.373,602.4336.4 %5.01,200.14754.3037.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,318.5015,592.13-261.1 %0.0435.49113.0174.0 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย5,017.984,067.0019.0 %5.01,079.48645.6740.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,437.191,496.0056.5 %5.0728.61498.7131.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,436.391,014.0077.1 %5.0451.95188.8458.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย8,493.574,783.8043.7 %5.01,783.082,548.39-42.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,602.141,505.0067.3 %5.01,005.561,220.75-21.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,444.504,971.48-11.9 %0.0889.32172.4380.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย5,373.864,480.4516.6 %5.0815.20104.2587.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย5,017.9810,938.13-118.0 %0.01,079.48432.0960.0 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,744.561,253.0066.5 %5.0775.2276.2590.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย26,779.76795.0097.0 %5.0226.0798.9456.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,435.451,483.0056.8 %5.0661.0963.2190.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย4,285.00510.0088.1 %5.0394.90456.11-15.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย5,017.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,079.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดหนองคาย4,439.87509.0088.5 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย6,635.2512,044.80-81.5 %0.01,174.59516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย6,766.715,913.0112.6 %5.02,036.72535.0973.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,886.527,871.87-33.7 %0.01,079.4850.4395.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,446.10509.0085.2 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,955.424,998.00-26.4 %0.0718.17228.2068.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,774.782,868.3139.9 %5.0870.30123.0585.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,678.203,341.9950.0 %5.0889.32208.8776.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย5,017.982,705.3046.1 %5.01,079.4847.1395.6 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย12,601.893,293.0073.9 %5.0667.69273.7859.0 %5.0
รจจ.หนองคาย 71,762.3236,734.0048.8 %5.0747.00224.4270.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,736.941,719.0037.2 %5.0413.9297.5076.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,255.534,747.59-11.6 %0.01,013.57450.4055.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,981.551,905.0036.1 %5.0489.98256.2247.7 %5.0
สปส.จ.หนองคาย5,017.986,308.50-25.7 %0.01,079.48296.4972.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย5,017.981,837.0063.4 %5.01,079.48127.3088.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย4,439.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5451.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 159,099.6016,541.5372.0 %5.01,437.16554.6161.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 232,351.0116,532.0048.9 %5.01,495.05373.0375.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)9,273.1310,814.00-16.6 %0.01,346.80408.2169.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย5,490.124,887.8411.0 %5.0106.64258.02-142.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย92,067.5531,903.9965.3 %5.01,293.91337.2973.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย194,210.3915,259.0092.1 %5.03,407.19465.5086.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย68,926.9360,249.4512.6 %5.0604.14146.8275.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย12,682.1021,965.72-73.2 %0.01,692.34704.8758.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,524.382,131.0039.5 %5.0604.08191.1768.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย5,017.981,837.0063.4 %5.01,079.48127.3088.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายไม่ครบ17,117.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,680.40ประเมินไม่ได้0.0
รวม 879,504 438,908 50.10 % 49,116 16,937 65.52 %