จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,945.671,124.0061.8 %5.0467.00179.9861.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม38,905.9317,250.2755.7 %5.0211.99106.4049.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม4,197.793,782.559.9 %4.5776.47157.7779.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,402.001,779.0047.7 %5.0676.17105.5184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม20,015.8016,322.0018.5 %5.03,243.31261.5091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,934.581,383.0072.0 %5.0286.0629.4989.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ4,049.99601.0085.2 %5.0267.330.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,851.051,009.0073.8 %5.0316.38112.0564.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,534.39844.0081.4 %5.0277.821.8599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,767.89643.0082.9 %5.0297.8812.4795.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,689.07602.0083.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,869.06451.0090.7 %5.0229.18108.2852.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,164.02756.0081.8 %5.0411.56136.2866.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,370.631,180.0073.0 %5.0321.1594.9170.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,922.66443.0088.7 %5.0158.8213.1591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,672.34328.0091.1 %5.0289.4012.3795.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,752.84495.0086.8 %5.0184.6213.4592.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,947.7250,502.39-1,179.3 %0.0828.30516.5237.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ3,074.161,436.7053.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,712.331,944.0058.7 %5.0866.34315.8363.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,484.532,724.0021.8 %5.0657.13136.9579.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,162.951,860.0041.2 %5.0638.14316.9650.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,931.775,264.0141.1 %5.02,842.42878.6669.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,492.565,597.75-124.6 %0.0490.85730.08-48.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,712.535,386.645.7 %2.51,493.86801.6646.3 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,207.913,150.0025.1 %5.0934.490.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม5,441.143,565.8234.5 %5.0866.33220.6974.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,960.35270.0086.2 %5.058.1729.6449.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,220.181,049.0067.4 %5.0444.950.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,418.94758.0077.8 %5.0562.07264.1053.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,836.984,819.36-25.6 %0.0828.30350.0857.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,448.1933,705.00-422.7 %0.01,777.08883.8950.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม9,359.4610,518.00-12.4 %0.02,009.88101.9494.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,627.751,853.0048.9 %5.0752.23130.4982.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม9,091.2411,877.90-30.7 %0.02,119.47128.4493.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,448.161,600.00-10.5 %0.0420.9997.4176.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,071.413,613.0011.3 %5.0718.09318.9255.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม5,083.937,769.00-52.8 %0.0866.330.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม6,071.032,482.0059.1 %5.01,056.4789.5191.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,899.734,009.5241.9 %5.0866.5647.9794.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม12,705.532,848.0077.6 %5.0733.22187.8674.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 55,182.2065,290.00-18.3 %0.0941.391,030.75-9.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม4,306.552,654.0038.4 %5.0600.11177.8170.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,363.663,608.0017.3 %5.0502.33265.1347.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,043.921,805.0040.7 %5.0581.10220.0962.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม7,362.816,685.009.2 %4.51,056.47315.8870.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม5,229.89532.0089.8 %5.01,208.62416.6865.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม4,232.204,127.992.5 %1.0866.3160.8293.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)8,088.4615,389.60-90.3 %0.01,807.6946.0697.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 117,930.7815,166.4015.4 %5.01,322.57177.8686.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 227,969.4917,406.0037.8 %5.018,712.00406.0097.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 316,020.2411,594.5527.6 %5.01,063.16343.9367.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,971.645,236.0056.3 %5.0341.73302.1011.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม91,652.8446,430.0049.3 %5.01,545.651,408.508.9 %4.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม37,803.5024,131.0036.2 %5.0910.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม92,286.6276.5499.9 %5.0803.97336.0258.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย56,659.9114,198.4074.9 %5.0803.99152.3181.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม73,546.8718,264.0075.2 %5.0732.463,610.00-392.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม10,614.3819,209.90-81.0 %0.01,818.251,498.7117.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,513.653,379.003.8 %1.5714.21357.0450.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,733.211,502.0059.8 %5.0657.15236.5564.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม46,772.8813,053.1672.1 %5.06,049.674,217.2530.3 %5.0
รวม 823,742 507,334 38.41 % 72,931 23,475 67.81 %