จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,459.741.00100.0 %5.0503.6190.7882.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด15,715.176,559.4058.3 %5.0145.9258.1860.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด1,219.901.0099.9 %5.020.742.8586.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด5,086.624,546.0010.6 %5.0488.79257.0747.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,628.001,873.0048.4 %5.0490.2849.5589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด24,967.129,034.0463.8 %5.03,222.91332.2489.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด5,232.051,765.0066.3 %5.0231.4760.7573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,661.91463.0090.1 %5.0331.30104.1768.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,413.22440.0090.0 %5.0234.9668.0571.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,892.35444.0088.6 %5.0237.1721.9690.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,349.78281.0093.5 %5.0123.8156.5254.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,793.65608.0087.3 %5.0346.0192.3273.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,651.03511.0091.0 %5.0349.7324.7092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย4,042.62459.0088.6 %5.0239.2176.2168.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย2,149.89175.0091.9 %5.0287.0152.6481.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,971.84875.0078.0 %5.0254.3662.5175.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,657.95247.0093.2 %5.0161.0421.2486.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,988.52467.0090.6 %5.0185.6619.8689.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,217.69822.0080.5 %5.0212.2687.5858.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ4,067.76556.0086.3 %5.0290.8754.7581.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,553.91496.0089.1 %5.0265.6270.4773.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,961.48363.0092.7 %5.0230.1419.5291.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,502.621.0099.9 %5.0128.0724.5680.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด5,054.426,332.16-25.3 %0.01,036.061,054.50-1.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด0.071.00-1,328.6 %0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง3,252.101,682.1048.3 %5.0320.59197.6038.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,923.801,899.6035.0 %5.0524.3933.9993.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ3,002.35842.0072.0 %5.0517.16166.2567.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,553.772,542.000.5 %0.5918.04715.8122.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,406.592,420.0029.0 %5.0769.85154.3380.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด5,050.771,450.0071.3 %5.0807.87203.9774.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด8,302.727,885.005.0 %2.52,462.26527.8878.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,635.235,307.39-101.4 %0.0606.87476.8821.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด6,186.265,663.008.5 %4.0928.991,095.25-17.9 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,903.934,552.007.2 %3.51,058.01184.3582.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)19,993.1120,990.42-5.0 %0.01,781.350.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด77,539.0324,083.0068.9 %5.0286.57638.55-122.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด4,302.092,704.2037.1 %5.01,009.51297.8770.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,783.121,046.0041.3 %5.063.6445.3928.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,956.921,153.0041.1 %5.043.4021.3750.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,554.371,315.0063.0 %5.0712.8053.0192.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,589.901,831.9749.0 %5.0643.36482.5425.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด4,067.523,404.0016.3 %5.0845.90181.4378.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด8,146.4851,175.00-528.2 %0.02,852.402,044.5928.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,952.915,746.003.5 %1.51,226.23138.0688.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด10,651.973,816.0064.2 %5.03,165.852,153.6232.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,742.916,071.0010.0 %5.01,128.2266.7894.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด13,132.441,752.0086.7 %5.01,093.11408.5062.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,379.514,455.00-1.7 %0.01,036.07733.4029.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด5,225.944,799.008.2 %4.0818.16553.1332.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,864.534,078.1830.5 %5.01,454.39121.0491.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด4,278.294,956.00-15.8 %0.0648.5345.3893.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,706.9513,396.00-53.9 %0.0500.19104.5079.1 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 80,229.7511,489.0085.7 %5.01,208.51117.5090.3 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0386.58131.1066.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด693.02570.0017.8 %5.0238.9687.6663.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด4,754.572,921.0038.6 %5.0788.86289.0463.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,772.623,654.0023.4 %5.0693.78210.1669.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด5,481.3410,018.44-82.8 %0.01,167.46716.5438.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด5,043.964,544.009.9 %4.51,188.20505.0657.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,043.46723.0492.8 %5.0919.60166.1581.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 184,503.6615,776.0081.3 %5.01,200.68191.9784.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 216,671.8319,992.00-19.9 %0.01,136.10387.9465.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 323,769.2912,712.4746.5 %5.0938.77319.7765.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)62,221.3512,725.3179.5 %5.02,272.66970.9357.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด7,314.405,924.1619.0 %5.0357.36182.6648.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,614.328,194.00-213.4 %0.0133.83224.02-67.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด160,378.1151,116.0168.1 %5.01,567.26324.3779.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด155,714.4419,688.0087.4 %5.0876.94251.7271.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด46,135.0632,180.0030.2 %5.01,133.80400.0064.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย26,083.047,428.5071.5 %5.0905.301,069.23-18.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร21,724.252,466.0088.6 %5.0808.56222.3072.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง214,421.3011,669.8294.6 %5.0916.67216.5976.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด82,464.524,185.0094.9 %5.0760.18483.6236.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด10,347.9531,856.00-207.8 %0.02,007.201,091.7545.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,835.221,684.0056.1 %5.0731.80234.2168.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,656.861,646.0055.0 %5.0655.7482.4587.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด53,336.343,500.0093.4 %5.08,588.885,017.0041.6 %5.0
รวม 1,448,536 504,998 65.14 % 69,824 28,503 59.18 %