จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,783.191,059.0062.0 %5.0551.5662.7088.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0604.79111.1681.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,654.295,420.00-48.3 %0.0814.35292.8664.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,688.3583.5097.7 %5.0719.3050.4693.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์28,223.4315,476.8045.2 %5.08,896.25584.1093.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,934.451,372.0072.2 %5.0312.8543.3786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,425.31759.0082.8 %5.0323.2996.6170.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด5,280.641,301.0075.4 %5.0296.4799.9266.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,930.79706.0085.7 %5.0200.6987.7756.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์5,005.79666.0086.7 %5.0387.3899.3774.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี5,010.71789.0084.3 %5.0401.5391.7177.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,838.84323.0091.6 %5.0402.0973.8581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก4,066.57600.0085.2 %5.0248.3967.2572.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,678.17368.0090.0 %5.0377.009.9097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์4,233.49699.0083.5 %5.0147.4210.8092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,818.86634.0083.4 %5.0293.6890.1969.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์7,421.156,170.9016.8 %5.01,289.781,211.526.1 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,690.042,980.0036.5 %5.01,080.58471.0856.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,602.223,409.845.3 %2.5814.45321.2660.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,944.731,384.0053.0 %5.0586.16350.0740.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,076.292,388.0053.0 %5.01,289.851,812.05-40.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,890.876,320.43-234.3 %0.0423.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,669.782,657.6753.1 %5.01,574.99257.7183.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,894.705,005.00-2.3 %0.01,240.57102.1391.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,852.6710,575.68-54.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์4,226.463,000.3429.0 %5.0909.43367.0759.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,786.98279.0084.4 %5.061.3635.1542.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ1,322.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,130.961,134.8863.8 %5.011,042.53253.4297.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,963.503,492.1011.9 %5.0890.52128.3585.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,891.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,365.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,874.269,860.00-102.3 %0.01,251.74381.2769.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,863.312,448.0036.6 %5.0852.39511.1040.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,742.7414,137.71-109.7 %0.01,403.9573.7294.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,583.725,410.90-18.0 %0.0890.42262.4470.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,599.703,769.0018.1 %5.0890.52560.7837.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,456.060.00100.0 %5.01,441.9123.0398.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์6,029.142,511.0058.4 %5.01,086.47302.4572.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,795.973,941.00-3.8 %0.0738.2932.7795.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์37,066.944,483.0087.9 %5.0844.29556.0034.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 123,255.8662,060.5049.6 %5.01,316.091,134.5413.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,718.021,534.0043.6 %5.0491.08125.2774.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์6,270.673,361.0046.4 %5.0776.42437.9543.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,095.261,197.6061.3 %5.0546.88201.3763.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,540.646,899.79-5.5 %0.01,236.14114.9590.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,845.931,870.0061.4 %5.01,270.7645.6896.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,342.054,697.0012.1 %5.0928.45420.8554.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 150,442.3019,200.9961.9 %5.02,076.52316.2884.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 240,265.5612,832.1168.1 %5.0984.43210.8578.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 357,598.0614,231.5575.3 %5.01,311.53164.7487.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)80,214.878,404.8089.5 %5.02,059.79838.4959.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์13,760.226,084.5655.8 %5.0385.87169.1056.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง28,828.515,032.0082.5 %5.01,048.961,500.00-43.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์34,829.1144,584.97-28.0 %0.0888.80221.6675.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี52,518.8210,559.0079.9 %5.0823.16559.5532.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง40,846.9811,405.0172.1 %5.0795.01623.5721.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์20,297.8430,436.00-49.9 %0.02,009.771,472.3526.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,798.463,356.6011.6 %5.0757.32264.8465.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,901.16174.0094.0 %5.0567.15504.8511.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์53,904.6117,902.4866.8 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 847,554 391,439 53.82 % 72,130 24,148 66.52 %