จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,702.32725.0073.2 %5.0550.7387.5684.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร18,825.567,033.0062.6 %5.0374.2318.0295.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร7,313.177,760.00-6.1 %0.0110.0845.3658.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,194.851,665.0047.9 %5.0816.96349.4657.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,213.06690.0078.5 %5.0447.0085.5380.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร18,316.8315,700.0014.3 %5.02,889.701,075.3562.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,548.371,247.0072.6 %5.0320.24101.7668.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,035.771,223.0069.7 %5.0473.22166.1864.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,789.39685.0081.9 %5.0298.0057.9280.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,200.09792.0081.1 %5.0280.67113.7159.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ5,060.85532.0089.5 %5.0172.1721.4887.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,326.23823.0075.3 %5.0414.6092.5177.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว5,047.681.00100.0 %5.053.0424.7153.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,432.35226.0093.4 %5.0367.1817.7495.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,818.72356.0090.7 %5.0172.2121.6687.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,971.35649.0083.7 %5.0255.3899.6261.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,884.98437.0088.8 %5.0420.06108.0174.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,556.68326.0090.8 %5.0398.2581.1579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย909.83648.0028.8 %5.0319.27100.1468.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,646.24343.0090.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,614.21378.0089.5 %5.0251.39110.5356.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,701.34515.0086.1 %5.0401.080.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,375.613,751.97-11.1 %0.0816.941,793.08-119.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,251.322,723.0035.9 %5.01,102.20645.3741.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,263.471,711.0047.6 %5.0797.94256.1767.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร8,334.511,255.0084.9 %5.0639.94500.9221.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,526.192,977.0015.6 %5.0950.052,081.55-119.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร4,439.441,158.0073.9 %5.0738.43380.0048.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,576.975,096.008.6 %4.01,634.671,245.5023.8 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,746.044,214.5511.2 %5.01,292.360.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร8,095.3410,378.44-28.2 %0.01,100.22260.4976.3 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร66,310.9637,483.6143.5 %5.0520.62116.2577.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)13,408.8027,436.00-104.6 %0.04,633.625,836.55-26.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,729.423,158.4053.1 %5.0912.04342.9562.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,191.28528.0055.7 %5.063.140.9098.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,725.048,314.50-45.2 %0.089.2144.0550.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,705.141,260.0066.0 %5.0632.7018.4397.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,858.521,496.0061.2 %5.0721.88209.0071.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,592.943,077.0014.4 %5.0874.00243.3572.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร7,765.715,091.0034.4 %5.01,597.59543.5566.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร6,020.009,252.00-53.7 %0.01,383.86906.4234.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,300.471,146.0073.4 %5.0655.45389.5040.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,743.2311,053.00-133.0 %0.0855.7253.5293.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร16,971.6821,832.22-28.6 %0.02,787.183,117.45-11.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร12,413.192,895.0076.7 %5.0835.95241.0671.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,781.024,471.74-18.3 %0.0988.10513.3248.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,543.656,261.00-37.8 %0.01,159.12368.0768.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร7,006.834,433.5636.7 %5.01,596.590.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร4,707.164,054.0813.9 %5.0556.8068.6087.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร13,547.795,668.7458.2 %5.01,064.16515.0851.6 %5.0
รจจ.สกลนคร 89,192.18116,698.01-30.8 %0.01,277.17470.8363.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร3,440.801,910.0044.5 %5.0569.75133.4676.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,549.193,681.9933.6 %5.01,026.11390.9961.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร11,760.361,887.0084.0 %5.0683.84261.7561.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร6,779.395,155.1924.0 %5.0985.84242.5075.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,400.614,252.4821.3 %5.01,311.37518.5460.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร5,540.9240,186.87-625.3 %0.01,146.47109.2590.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 127,853.1017,604.0036.8 %5.01,536.82265.1082.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 227,818.1615,497.4644.3 %5.02,619.08375.5685.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 370,493.3717,828.5774.7 %5.02,618.04234.6591.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2353,761.586,243.4288.4 %5.02,405.22417.6382.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,807.914,025.0616.3 %5.0229.691,051.48-357.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร107,589.6458,154.0045.9 %5.01,920.94377.7680.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร93,531.5913,763.0085.3 %5.0800.11605.4024.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม19,868.0810,936.0045.0 %5.0889.39671.9224.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน347,154.2521,940.0093.7 %5.01,165.01332.1571.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร12,884.6724,686.44-91.6 %0.02,248.801,477.4034.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,467.643,190.008.0 %4.0874.00509.7141.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,631.321,170.0067.8 %5.0759.91299.2260.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร50,479.9015,662.9569.0 %5.05,823.695,262.929.6 %4.5
รวม 1,301,046 619,403 52.39 % 71,677 37,481 47.71 %