จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,669.151,726.0035.3 %5.0420.0547.4188.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร32,800.8910,606.0067.7 %5.081.0596.01-18.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,279.1410,238.80-700.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,001.851,545.3048.5 %5.0534.1593.1682.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,680.742,400.0034.8 %5.0686.27111.1283.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร21,785.9718,192.4016.5 %5.03,025.22209.0093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,706.551.00100.0 %5.0394.9453.7986.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,954.61414.0089.5 %5.0226.1845.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,987.61385.0090.3 %5.0232.8363.5772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,029.06468.0088.4 %5.0333.7648.5985.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,884.0258.0098.5 %5.0266.5058.3178.1 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร24,832.6348,573.97-95.6 %0.03,854.86137.5896.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,648.104,832.25-4.0 %0.0914.421,218.28-33.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,791.691,347.2151.7 %5.0458.080.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,579.55975.0078.7 %5.01,085.6194.5391.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,458.852,786.0019.5 %5.0610.21429.6029.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,170.711,468.7753.7 %5.0591.20340.1242.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร4,513.903,862.0014.4 %5.01,028.561,232.43-19.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,463.402,400.002.6 %1.0521.8095.0081.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร5,136.413,731.8727.3 %5.01,294.76266.0079.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 5,141.073,666.0028.7 %5.0895.4597.2489.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร5,322.126,171.70-16.0 %0.01,142.66447.4460.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,282.501,776.0045.9 %5.0591.17505.5214.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร2,435.701,808.0025.8 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,361.37549.0083.7 %5.0667.2354.0691.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร3,310.56852.7574.2 %5.0515.1357.0088.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร4,294.533,200.0025.5 %5.0838.40464.5544.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร15,414.4538,844.00-152.0 %0.01,370.852,575.93-87.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร6,715.246,024.0010.3 %5.01,218.721,194.192.0 %1.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,867.132,970.0023.2 %5.0705.27114.0483.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร8,429.9710,202.02-21.0 %0.01,979.3747.5097.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,500.692,419.0030.9 %5.0686.25142.5079.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,485.633,438.001.4 %0.5800.35349.5356.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร4,036.133,960.001.9 %0.5762.34105.9286.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,586.731,548.0066.3 %5.0933.46283.3969.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร3,252.893,664.04-12.6 %0.0477.0763.8286.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร35,767.472,992.0091.6 %5.0663.83257.4561.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร48,601.1524,981.1248.6 %5.0812.97581.3828.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,370.802,492.0026.1 %5.0534.15135.4474.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร5,666.264,438.0021.7 %5.01,047.55452.0456.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,994.781,353.0054.8 %5.0534.15110.9379.2 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร4,280.793,042.1528.9 %5.0838.41188.7577.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,673.82725.0080.3 %5.0686.280.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร11,340.7323,499.66-107.2 %0.03,141.85150.0195.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร12,637.142,202.0082.6 %5.01,347.1476.0094.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร8,353.2310,778.56-29.0 %0.01,669.60170.0589.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร36,529.471,413.8296.1 %5.0382.97118.1769.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร174,349.335,356.1496.9 %5.0318.630.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร37,199.6453,564.14-44.0 %0.0777.821,060.27-36.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย15,557.8310,684.4031.3 %5.0605.61886.35-46.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,973.2810,351.13-48.4 %0.01,623.582,521.30-55.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,492.953,524.00-0.9 %0.0667.23139.1579.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,883.55747.0074.1 %5.0496.12201.8659.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร27,091.6918,400.0032.1 %5.06,057.125,875.403.0 %1.5
รวม 664,575 387,648 41.67 % 52,399 24,072 54.06 %